Vars­le­rens ver­sjon

Spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Hol­vik står nå åpent frem som vars­le­ren i inn­kjøps­sa­ken i kom­mu­nen.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

Spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Hol­vik av­slø­rer seg selv som vars­ler i den så­kal­te inn­kjøps­sa­ken. I et brev til kom­mune­sty­ret for­tel­ler han sin ver­sjon av his­to­ri­en. Les også re­ak­sjo­ne­ne fra topp­le­del­sen i kom­mu­nen.

Her er bre­vet som spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Hol­vik send­te alle kom­mune­styre­med­lem­me­ne og råd­man­nen i hel­gen.

I bre­vet for­kla­rer han hvor­for og hvor­dan han vars­let om ulov­li­ge inn­kjøp i helse- og om­sorgs­sek­to­ren for opp mot 100 mil­lio­ner kro­ner fra 2012.

Be­ty­de­lig be­last­ning

Dette er spe­sial­råd­gi­ve­rens his­to­rie med hans egne ord om vars­lin­gen:

« Til med­lem­mer av Grimstad kom­mune­sty­re.

I det po­li­tis­ke mil­jø, el­ler de­ler av det, er det kjent at det er en vars­ler i helse­kjøpsaken. Sa­ken har nå kom­met så langt at jeg ikke tror det vil ska­de den med åpen­het om var­se­let. For egen del vil det (for­hå­pent­lig­vis) va­ere en let­tel­se.

Be­last­nin­gen har va­ert be­ty­de­lig si­den jeg i mars 2016 fikk vite om og etter­hvert skjøn­te om­fan­get av det som nå er all­ment kjent om helse­kjøpsaken i Grimstad kom­mu­ne. At det si­den 2012 er kjøpt inn helse­tje­nes­ter for na­er 100 mil­lio­ner uten lov­li­ge ramme­av­ta­ler og at råd­menn og kom­mu­nal­sje­fer be­visst holdt dette og and­re alvor­li­ge for­hold skjult for folke­valg­te or­gan og of­fent­lig­he­ten.

Var­se­let

I be­gyn­nel­sen av april 2016 kon­tak­tet jeg le­der av kon­troll­ut­val­get, først på te­le­fon og der­et­ter i et møte mel­lom oss to. Mer for­melt ble inn­hol­det i var­se­let gjen­nom­gått i et møte med kon­troll­ut­val­gets le­der, le­der av Aust-Ag­der Re­vi­sjon IKS og kon­troll­ut­val­gets sek­reta­er 19.april 2016 på fyl­kes­hu­set i Aren­dal.

Tema på mø­tet 19. april var blant an­net:

Regn­skaps­ut­skrift på kjøp av helse­tje­nes­ter for pe­rio­den 20132015 på 95 mil­lio­ner, sto­re de­ler tro­lig gjort i strid med lov om of­fent­lig an­skaf­fel­ser.

Over­sikt over kjøp av tje­nes­ter fra Farm in Ac­tion på 18 mil­lio­ner fra som­mer­en 2012 til au­gust 2015.

For­hold mel­lom Farm in Ac­tion og le­del­sen i Grimstad kom­mu­ne.

Saks­pa­pir, re­fe­rat og hva som skjed­de i for­bin­del­se med kon­troll­ut­val­gets møte 14.ok­to­ber 2015.

Spørs­mål om re­vi­sjo­nen og kon­troll­ut­val­get var ha­bi­le til å ta den­ne sa­ken vi­de­re på en uav­hen­gig måte sett på bak­grunn av sa­kens for­his­to­rie og de­res be­fat­ning med sa­ken høs­ten 2015.

Prak­si­sen med munt­li­ge ori­en­te­rin­ger fra råd­man­nen i kon­troll­ut­val­get, noe som fra­tar of­fent­lig­he­ten mu­lig­het til inn­syn/ trans­pa­rens i sa­ker som be­hand­les i ut­val­get.

Re­vi­sjo­nen og kon­troll­ut­val­get fikk ikke pre­sen­ta­sjo­nen (PP) som jeg bruk­te un­der mø­tet, si­den de ikke kun­ne ga­ran­te­re dens (min) ano­ny­mi­tet. PP-pre­sen­ta­sjo­nen er ved­lagt dette bre­vet og vi­ser mer de­tal­jert inn­hol­det i vars­lings­mø­tet 19.april.

Re­vi­sjo­nens rap­port fra juni 2016 og BDO-rap­por­ten fra de­sem­ber 2016 har ve­ri­fi­sert var­se­let.

Hvor­for vars­le?

Da jeg ble kjent med sa­ken i mars-16, var jeg ald­ri i tvil om at dette var en sak det var helt uak­tu­elt å bi­dra til å leg­ge lokk på. Både egen mo­ral, mine ar­beids­opp­ga­ver og kom­mu­nens etis­ke ret­nings­lin­jer gav klar ret­ning for hva som var rik­tig å gjø­re.

«Det er ikke lo­jalt mot Grimstad kom­mu­ne å bi­dra til å skju­le kri­tikk­ver­di­ge for­hold», he­ter det i de etis­ke ret­nings­lin­je­ne til Grimstad kom­mu­ne. En set­ning ord­fø­re­ren selv un­der­stre­ket i Grimstad kom­mune­sty­re 29. mars 2016.

Høs­ten 2015 fikk jeg dess­uten anti­kor­rup­sjon som en av mine opp­ga­ver og ble kom­mu­nens kon­takt­per­son til Trans­pa­rency In­ter­na­tio­nal Nor­ge. I mars 2016 var GK, ved un­der­teg­ne­de, tek­nisk ar­ran­gør for et re­gio­nalt se­mi­nar om anti­kor­rup­sjons­ar­beid i kom­mune­sek­to­ren. Det inn­holds­mes­si­ge sto Trans­pa­rency In­ter­na­tio­nal Nor­ge og KS for. Grimstad kom­mu­ne had­de seks del­ta­ke­re på se­mi­na­ret.

Top­pen av et is­fjell

Med min lan­ge farts­tid i Grimstad kom­mu­ne, 27 år, var det våren 2016 ikke vans­ke­lig å se at den­ne sa­ken had­de al­vor ut over seg selv. At sa­ken er top­pen av et is­fjell av ut­ford­rin­ger Grimstad kom­mu­ne står i.

Det er in­gen tvil om at det var min plikt å vars­le sa­ken. Og an­sva­ret for at jeg kom i den­ne kre­ven­de po­si­sjon, har le­de­re i Grimstad kom­mu­ne som over år har ut­ført en rek­ke hand­lin­ger i strid med lov og etis­ke ret­nings­lin­jer. Le­de­re som hand­ler galt, skju­ler dette og for­ven­ter at an­sat­te skal gjø­re det sam­me, gjør ikke bare ska­de på Grimstad kom­mu­ne, men set­ter an­sat­te i uhold­ba­re etis­ke di­lem­ma og ut­ford­rer de­res in­tegri­tet på en uhold­bar måte. Dette er et problem i Grimstad kom­mu­ne. Ikke bare i den­ne sa­ken.

Var­se­let er ene og ale­ne mitt an­svar. In­gen and­re kan las­tes for at helse­kjøpsaken ble vars­let til kon­troll­ut­val­get og re­vi­sjo­nen. Den som gav meg den førs­te inn­sikt i de­ler av sa­ken, har hand­let lo­jalt mot Grimstad kom­mu­ne ved å gi opp­lys­nin­ger til råd­man­nens spe­sial­råd­gi­ver, en som had­de mu­lig­het til å gjø­re noe med de kri­tikk­ver­di­ge for­hol­de­ne.

Ure­gel­mes­sig­he­ter

Iføl­ge kom­mu­nens etis­ke ret­nings­lin­jer og vars­lings­pla­kat skal vars­lers iden­ti­tet va­ere for­tro­lig.

Dette tok jeg opp i mø­tet 19. april, og hvor vi i til­legg gjen­nom­gikk ar­beids­miljø­lo­vens be­stem­mel­ser om vars­ling og for­bud mot gjen­gjel­del­ser, ar­beids­miljø­lo­ven §§ 2-4 og 2-5.

Det er ingenting i den­ne sa­ken som til­si­er at det er be­hov for å røpe vars­lers iden­ti­tet. Like­fullt har det vist seg at de som har mot­tatt mitt var­sel ikke har levd opp til for­tro­lig­hets­kra­vet.

For det førs­te ble det i kon­troll­ut­val­gets møte 28.april 2016 opp­lyst til de til­stede­va­eren­de at det var en vars­ler. And­re gang jeg re­gist­rer­te ure­gel­mes­sig­he­ter på ano­ny­mi­tets­kra­vet, var i mai 2016. I be­gyn­nel­sen av mai, kort tid etter at var­se­let var le­vert, var jeg på to ukers fe­rie i Frankrike.

Eks­tra be­las­ten­de og sår­bar

Da jeg kom til­ba­ke, ble jeg al­le­re­de førs­te dag på jobb for­talt av en an­satt på råd­hu­set at «det er en vars­ler i sa­ken». Ved­kom­men­de had­de fått in­for­ma­sjo­nen fra en av de som var til ste­de i kon­troll­ut­val­gets møte 28. april. I ja­nu­ar 2017 opp­lev­de jeg på nytt at en per­son som ikke skulle ha opp­lys­nin­ger om vars­lers iden­ti­tet, had­de nett­opp det, og ved­kom­men­de snak­ket høyt om dette til meg i råd­hus­hal­len. Dis­se ek­semp­le­ne har bi­dratt til å gjø­re min po­si­sjon som vars­ler eks­tra be­las­ten­de og sår­bar. Jeg har hele ti­den levd med usik­ker­het om hvem og hvor om­fat­ten­de kjenn­skap til vars­lers iden­ti­tet har va­ert. Dette er blant mo­men­te­ne som lig­ger bak at jeg med dette bre­vet står frem som vars­ler for på den må­ten å hind­re unød­ven­dig spe­ku­la­sjon rundt dette.

En­somt og kre­ven­de

Å vars­le helse­kjøpsaken har va­ert kre­ven­de. Det har va­ert en­somt.

Jeg har måt­tet kla­re meg selv. En ting er at Grimstad kom­mu­ne ikke har or­dent­li­ge ru­ti­ner for vars­ling el­ler ord­nin­ger som iva­re­tar vars­ler. En an­nen er at le­del­sen/or­ga­ni­sa­sjo­nen mang­ler kom­pe­tan­se og for­stå­el­se for vars­ler­rol­len. Jeg har selv, i en an­nen sak for ikke sa­er­lig len­ge si­den, opp­levd alvor­li­ge ne­ga­ti­ve sank­sjo­ner (ut­hen­ging som vars­ler, ut­fry­sing og fra­ta­k­el­se av ar­beids­opp­ga­ver) som føl­ge av var­sel om alvor­li­ge kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Og jeg har selv­sagt følt red­sel for at dette skal skje igjen i helse­kjøpsaken. Si­den ok­to­ber 2016 har jeg opp­levd min ar­beids­si­tua­sjon utrygg, uten at jeg kjen­ner år­sa­ker til dette. Ord­fø­re­ren har to gan­ger blitt ori­en­tert av meg. Dette opp­le­ves vel­dig urett­fer­dig! Igjen opp­le­ver jeg at den som sier ifra om det kri­tikk­ver­di­ge, blir «tatt», at de som har gjort feil be­skyt­tes.

Bort­for­kla­rin­ger

En del av be­last­nin­gen med å vars­le en så al­vor­lig sak som den­ne, hand­ler om å føl­ge med på alt som skjer rundt sa­ken. Blant an­net å va­ere vit­ne til alle ak­ti­vi­te­ter for å bort­for­kla­re, ba­ga­tel­li­se­re og leg­ge lokk på sa­ken.

Jeg har ikke mer­ket nevne­ver­dig in­ter­es­ser fra le­del­sen om å høre al­ter­na­ti­ve syn i helse­kjøpsaken, og det har for­und­ret meg. Og når kom­mune­sty­ret ek­sem­pel­vis stem­mer nei til å bli ori­en­tert om kom­mu­nens reg­ler for vars­ling og iva­re­ta­kel­se av vars­le­re, fø­les det som mang­len­de re­spekt og verd­set­ting av det å vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold i Grimstad kom­mu­ne. Ord­fø­re­ren og råd­man­nen ble i and­re halv­del av ja­nu­ar ori­en­tert om at jeg vars­let helse­kjøpsaken.

Med min lan­ge farts­tid i Grimstad kom­mu­ne, 27 år, var det våren 2016 ikke vans­ke­lig å se at den­ne sa­ken had­de al­vor ut over seg selv. Rag­nar Hol­vik, spe­sial­råd­gi­ver

Hvor­dan kun­ne det skje?

Jeg har selv­sagt i den­ne ti­den tenkt mye på hvor­dan det var mu­lig for den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nen å begå så om­fat­ten­de brudd på lov­verk, egne inn­kjøps­reg­ler og etis­ke ret­nings­lin­jer som den­ne sa­ken har av­dek­ket. Hvor­dan var dette mu­lig sett på bak­grunn av re­vi­sjo­nens do­ku­men­ta­sjon i 2009 om om­fat­ten­de brudd på inn­kjøps­lov­giv­nin­gen, den sto­re opp­ryd­din­gen etter dette i 20102012 og mar­keds­fø­rin­gen av Grimstad kom­mu­ne som fore­gangs­kom­mu­ne på inn­kjøp?

Hvor­for har in­gen, til­syne­la­ten­de, satt ned fo­ten? Hvor­for har in­gen vars­let? For det har ikke mang­let på kur­sing og kunn­skap om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser blant le­de­re i Grimstad kom­mu­ne. Og hvor­for har dette skjedd så luk­ket?

I en kom­mu­ne som ikke har va­ert til­bake­hol­den med å mar­keds­føre seg med åpen­het? Og hva er det ut­trykk for når så man­ge le­de­re til­syne­la­ten­de syntes det er greit å hol­de den­ne sa­ken skjult for folke­valg­te og of­fent­lig­he­ten? At det i en akutt si­tua­sjon om plas­se­ring av en bru­ker kan skje valg som ikke er helt «etter boka» (i 2012), er til å for­stå, men ikke at det frem­de­les i 2017 kjø­pes til­sva­ren­de tje­nes­ter i kon­flikt med re­gel­ver­ket.

Kom­mu­nens ut­ford­rin­ger?

Hva som er kom­mu­nens ut­ford­rin­ger kun­ne jeg skre­vet si­de opp og ned om. Jeg vel­ger i ste­det å peke på noen få av ut­ford­rin­ge­ne i Grimstad kom­mu­ne:

At kri­tikk blir lite verd­satt, of­te ig­no­rert og at an­sat­te opp­le­ver at det kan slå til­ba­ke på dem selv å si fra.

At le­de­re kan dek­ke over (hver­and­res) kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Ter­ror­ba­lan­se kal­ler jeg det.

At an­sat­te opp­le­ver at le­de­re for­ven­ter at de skal hol­de kri­tikk­ver­di­ge for­hold skjult. An­sat­te på­fø­res der­med urett­mes­si­ge etis­ke di­lem­ma­er som ut­ford­rer de­res in­tegri­tet.

At an­sat­te opp­le­ver at det ikke ryd­des opp i kri­tikk­ver­di­ge for­hold.

At le­de­re, for ek­sem­pel i helse­kjøpsaken, ikke stil­les til an­svar for gale hand­lin­ger. For­hol­de­ne bort­for­kla­res og ba­ga­tel­li­se­res. Det mo­ti­ve­rer ikke an­sat­te for rett prak­sis.

At det ikke stil­les kla­re­re for­vent­nin­ger til in­volver­te le­de­re i helse­kjøpsaken om å bi­dra til i stør­re grad å opp­ly­se sa­ken.

At det over lang tid er etab­lert en prak­sis med fall­skjer­mer til en­kel­te an­sat­te, for­trinns­vis til tid­li­ge­re le­de­re som har fått nye opp­ga­ver. Dette er ne­ga­tivt for ar­beids­mil­jø­et, kom­mu­nens øko­no­mi og bi­drar til uhel­di­ge lo­ja­li­tets­bånd og til en kul­tur hvor kri­tikk­ver­di­ge for­hold hol­des skjult.

At det til­syne­la­ten­de frem­de­les er greit at an­sat­te bru­kes som gra­tis dug­nads­hjelp på le­de­res ei­en­dom un­der nav­net av å va­ere team­buil­ding. osv.

Selv­sten­dig an­svar

I de etis­ke ret­nings­lin­je­ne for folke­valg­te og an­sat­te i Grimstad kom­mu­ne he­ter det inn­led­nings­vis: «folke­valg­te og an­sat­te har et selv­sten­dig an­svar for at egne hand­lin­ger er i sam­svar med de etis­ke ret­nings­lin­je­ne».

Jeg opp­le­ver at dette per­spek­ti­vet har blitt un­der­kom­mu­ni­sert i helse­kjøpsaken. Det er over tid gjort en rek­ke hand­lin­ger i sa­ken i strid med lov, kom­mu­nens ver­di­er og etis­ke ret­nings­lin­jer. Hand­lin­ger både in­volver­te folke­valg­te og an­sat­te er an­svar­li­ge for.

De på råd­hu­set som har va­ert kri­tisk til den­ne sa­ken og må­ten den har blitt hånd­tert på, har møtt lite for­stå­el­se og støt­te fra le­del­sen mens sa­ken har på­gått.

Det opp­le­ves be­las­ten­de og de­mo­ti­ve­ren­de å va­ere tett på så­pass stor av­stand mel­lom kom­mu­nens ver­di­er og etikk og prak­si­sen den­ne sa­ken har av­dek­ket. Le­del­sens mang­len­de yd­myk­het, selv­er­kjen­nel­se og be­kla­gel­se over det som har skjedd, tap­per ener­gi i ar­beids­hver­da­gen. En skal til­syne­la­ten­de bare se frem­over.

Sto­re di­men­sjo­ner

At den­ne sa­ken har fått så sto­re di­men­sjo­ner og dratt så langt ut i tid, er først og fremst Grimstad kom­mu­nes og le­del­sens eget an­svar.

For­enk­let sagt; for det førs­te er det fle­re som har hand­let galt gjen­tat­te gan­ger og over lang tid, og for det and­re har ikke ad­mi­ni­stra­sjo­nen gitt folke­valg­te og of­fent­lig­he­ten or­dent­lig in­for­ma­sjon når de bur­de el­ler had­de an­led­ning til det. At noe dek­kes over, har for­fulgt sa­ken un­der hele for­lø­pet.

Råd­man­nen kun­ne og bur­de i ok­to­ber 2015 ha gitt kon­troll­ut­val­get or­dent­lig in­for­ma­sjon om sa­ken. Det ble ikke gjort. I mai 2016 kun­ne råd­man­nen in­for­mert kon­troll­ut­val­get fyl­lest­gjø­ren­de om sa­ken. Det ble ikke gjort. Og jeg har ikke noe problem med å skjøn­ne helse- og om­sorgs­ut­val­get som i ja­nu­ar 2017 ka­rak­te­ri­ser­te råd­man­nens saks­frem­stil­ling som «for­svars­tale», og ba om nytt saks­frem­legg.

Jeg er takk­nem­lig over­for de gans­ke få som har va­ert min støt­te i den­ne ti­den!

Rag­nar Theis Hol­vik

Og hva er det ut­trykk for når så man­ge le­de­re til­syne­la­ten­de syntes det er greit å hol­de den­ne sa­ken skjult for folke­valg­te og of­fent­lig­he­ten? Rag­nar Hol­vik, spe­sial­råd­gi­ver For det førs­te er det fle­re som har hand­let galt gjen­tat­te gan­ger og over lang tid, og for det and­re har ikke ad­mi­ni­stra­sjo­nen gitt folke­valg­te og of­fent­lig­he­ten or­dent­lig in­for­ma­sjon når de bur­de el­ler had­de an­led­ning til det. Rag­nar Hol­vik, spe­sial­råd­gi­ver

Spe­sial­råd­gi­ver, Råd­man­nen

ARKIVBILDE

HANS HIS­TO­RIE: Spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Hol­vik i Grimstad kom­mu­ne for­tel­ler her si med sa­ken, og bre­vet er gjen­gitt her.

ARKIVFOTO

n his­to­rie som vars­ler av inn­kjøps­sa­ken, som har ridd kom­mu­nen det si­den våren 2016. Han har sendt et brev til kom­mune­sty­ret, der han for­tel­ler om sin be­fat­ning

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.