En­de­lig skifestival på egen snø

En­de­lig ble det skifestival på kort­reist snø. Lør­dag vrim­let det av barn i sen­trum med ski på bei­na.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ma­rie Hat­le­voll ma­rie@gat.no

Nes­ten 400 barn del­tok på årets barne­ski­renn i sen­trum, og for en gangs skyld slapp ar­ran­gø­ren å hen­te snø uten­ifra.

Med tem­pe­ra­tu­rer rett un­der fryse­punk­tet og et sky­lag som tru­et med å bry­te opp, lå for­hol­de­ne til ret­te for en god åp­ning av Grimstad Skifestival.

– Om det ikke er re­kord an­tall del­ta­ken­de barn, så er det i alle fall tett opp­un­der, sier le­der Ru­ne Nøst­vik. Barne­ski­ren­net had­de start og mål på tor­vet, og løy­pa gikk ned og opp St­or­ga­ten. Både funk­sjo­na­erer, fa­mi­lie og ven­ner sør­get for god stemning langs løy­pa.

– Vi har også sør­get for å ha ute­gå­en­de speak­e­re i løy­pa og høyt­ta­le­re hele vei­en slik at alle hele ti­den blir opp­da­tert om hvor­dan det går. Fle­re barn har kom­men­tert at det er som å va­ere med på et ski­renn på TV, smi­ler Nøst­vik.

Fes­ti­val på egen snø

De siste åre­ne har det va­ert dår­lig med snø i byen un­der ski-

fes­ti­va­len, der­med har ar­ran­gø­re­ne måt­te få den til­kjørt. Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal gle­det seg over de flot­te for­hol­de­ne i sin åp­nings­tale. – I år har vi ikke bare kort­reist snø, den er ureist. Vi var så hel­di­ge at den dal­te ned i ga­te­ne våre, sa han.

Vi­de­re var det en rek­ke ak­ti­vi­te­ter på tor­vet, med både hopp­bak­ke og klatre­tårn som bar­na fritt kun­ne bru­ke. Mas­ko­ten til Spare­ban­ken Sør, Gul­le, vand­ret rundt og hils­te på de små. Stas for noen, litt skum­melt for and­re. Men de fles­te satt stor pris på alle de flot­te pre­mie­ne han had­de tatt med seg.

Bol­ler og ka­kao

To av dem som full­før­te ski­ren­net, var Mia Bent­sen (10) og Thea Al­sand Larsen (10).

- Jeg datt en gang, men reis­te meg opp igjen og bare lo, smi­ler Thea.

Da de kom i mål fikk de både medalje, pre­mi­er, bol­ler og ka­kao.

– Det er man­ge folk og vel­dig god stemning her, dette var vel­dig gøy, av­slut­ter Mia.

DATT EN GANG: Mia Bent­sen (10) og Thea Al­sand Larsen (10) syntes det var gøy å va­ere med på ski­renn, og det var kun Thea som falt.

KLA­RE FOR START: Bar­na star­tet to og to av gan­gen, der­med ble det litt venting før alle kom i gang.

PRE­MI­ER: I mål fikk bar­na både me­dal­jer, pre­mi­er, bol­ler, pøl­ser, ka­kao og saft. Og en klem av Gul­le for inn­sat­sen.

STOR DELTAKELSE: Na­er­me­re 400 barn full­før­te barne­løy­pa som gikk gjen­nom ga­te­ne i sen­trum på lør­dag. Iv­ri­ge for­eld­re og funk­sjo­na­erer jub­let bar­na gjen­nom løy­pa og lag­de god stemning.

KNALL OG FALL: Det er ikke all­tid like lett å hol­de styr på både ski og sta­ver.

KLATREVEGG: Fle­re barn klat­ret helt til topps i den høye veg­gen.

FØRS­TE SKITUR: Ta­ge Ref­tel blir tre år om noen da­ger, og fikk ski på bei­na for al­ler førs­te gang un­der ski­fes­ti­va­len.

GOD HJELP: Langs løy­pa sto det man­ge funk­sjo­na­erer kla­re til å heie og hjel­pe der­som skia skulle krys­se seg.

HIGH FIVE: Gul­le vand­ret rundt på om­rå­det og fikk opp stem­nin­gen, Inge­borg Nord­mand-Sol­fjell gle­det seg til å gå på ski.

MAT OG DRIK­KE: Bol­ler og ka­kao var­met godt etter full­ført løp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.