Et nytt vik­tig ka­pit­tel

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Føl­je­ton­gen om ulov­li­ge

inn­kjøp i helse- og om­sorgs­sek­to­ren har fått enda et ka­pit­tel. Spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Hol­vik står frem som vars­ler og gir sin ver­sjon av his­to­ri­en i et brev til kom­mune­sty­ret. Bre­vet er gjen­gitt i da­gens ut­ga­ve av Adres­sa. Råd­mann og ord­fø­rer kom­men­te­rer sa­ken (si­de 8-9).

Det er en

rys­ten­de his­to­rie som av­dek­kes i bre­vet. Det er lett å for­stå at det har kos­tet å ta på seg vars­ler­rol­len, slik Hol­vik har gjort på en sam­funns­mes­sig pris­ver­dig måte. Det for­un­der­li­ge og kri­tikk­ver­di­ge er at de som satt med an­svar i pe­rio­den fra 2012 ver­ken opp­da­get el­ler grep fatt i prak­si­sen med ulov­li­ge inn­kjøp. Det un­der­byg­ger te­sen om at her har sen­tra­le per­soner va­ert mer opp­tatt å dek­ke til enn å ryd­de opp.

Rag­nar Hol­vik har

gjort sin plikt – i tråd med kom­mu­nens egne etis­ke reg­ler – når en an­satt kom­mer over ure­gel­mes­sig­he­ter og ulov­lig­he­ter. Kom­mu­nens le­del­se har på sin si­de opp­trådt de­fen­sivt og gått i for­svars­po­si­sjon un­der­veis. De førs­te re­ak­sjo­ne­ne fo­ku­ser­te på be­last­nin­gen for en­kelt­per­soner og at man måt­te se frem­over.

Of­fent­lig­het rundt sa­kens

al­vor og om­fang bi­dro til at kom­mune­sty­ret fat­tet et om­fat­ten­de ved­tak som gir rom for å ta pro­ble­met ved ro­ten. Det blir kom­mune­le­del­sens ild­prø­ve – og et bris­te el­ler ba­ere for dens til­lit og tro­ver­dig­het.

ARKIVBILDE

VARS­LER: Rag­nar Hol­vik vars­let kon­troll­ut­val­get og re­vi­sjo­nen om de ulov­li­ge an­skaf­fel­se­ne i helse- og so­sial­sek­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.