RAG­NAR HOL­VIK

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Spe­sial­råd­gi­ver i råd­man­nens stab i Grimstad kom­mu­ne.

Har va­ert an­satt i kom­mu­nen si­den 1989. Job­bet i helse og so­si­al frem til 2005. Der­et­ter i råd­man­nens stab/sam­funn og mil­jø.

Opp­ga­ver som over­ord­net plan­leg­ging, ut­red­nin­ger og saks­be­hand­ling for kom­mune­sty­ret.

Fikk høs­ten 2015 anti­kor­rup­sjon som en av sine opp­ga­ver og ble kom­mu­nens kon­takt­per­son til Trans­pa­rency In­ter­na­tio­nal Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.