Spil­ler Va­len­ti­no i ny by

I kveld, Va­len­tins­da­gen, spil­les mu­si­ka­len Va­len­ti­no i Nord-Ita­lia. Den er i sin hel­het skre­vet i Grimstad.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

14. fe­bru­ar 2010 sat­te en grup­pe ele­ver og la­ere­re på Fja­ere ung­doms­sko­le opp sin egen­skrev­ne musikal «St. Va­len­tin». I 2015 ble den sam­me mu­si­ka­len spilt i Ter­ni i Ita­lia. Nå set­tes den opp for and­re gang, i byen Bus­so­len­go i Nord-Ita­lia.

– Det er su­pert at den set­tes opp et helt an­net sted, jo fle­re plas­ser jo bedre, sier Arve Konne­stad.

Skre­vet i Grimstad

Odd Gr­jot­heim har skre­vet his­to­ri­en og teks­te­ne til san­ge­ne. Pe­ter Hal­torp og Arve Konne­stad har kom­po­nert mu­sik­ken. Ni­na Jo­ri Pedersen, som bor i Ro­ma, men kom­mer fra Grimstad) har over­satt san­ge­ne til ita­li­ensk.

Cir­ka 80 per­soner står på sce­nen i kveld, blant an­net dan­se­re fra en danse­sko­le i Ve­rano og gode ho­ved­rolle­inne­ha­ve­re. Grim­stad­men­ne­ne bak mu­si­ka­len er in­vi­tert av kom­mu­nen der til å se fore­stil­lin­gen.

Va­len­tins­da­gen

My­te­ne om St. Va­len­tin for­tel­ler om en mann som lev­de på 200-tal­let, som ble hel­gen etter hvert.

– Ita­lie­ner­ne sy­nes det er kult at skan­di­na­ver langt i nord skri­ver om ita­li­ens­ke hel­ge­ner. Det sies at han job­bet som prest og han hjalp sol­da­ter til å gif­te seg i hem­me­lig­het. Kei­se­ren var mis­for­nøyd med re­krut­te­ring av sol­da­ter og for­bød der­med sol­da­ter å gif­te seg. Etter hvert ble han ar­res­tert og fikk et godt for­hold til en av fange­vok­ter­ne. Han had­de en blind dat­ter, som ble smug­let inn i cel­len til Va­len­tin for å få en ut­dan­nel­se av ham. Her opp­sto det fø­lel­ser og Va­len­tin ba til Gud om at hun skulle få sy­net til­ba­ke, sier Konne­stad.

– Va­len­tin blir dømt til dø­den og skri­ver et brev til Ju­lia, som vi har kalt den blin­de jen­ta, det førs­te va­len­tin­kor­tet, sier han.

Konne­stad legger til at slut­ten er både trist og lyk­ke­lig.

KJELL OLAV HAUGEN ALLE FOTO:

PÅ NY: Mu­si­ka­len Va­len­ti­no, skre­vet i Grimstad, ble spilt i Ter­ni i Ita­lia i 2015. Nå set­tes den opp på nytt, et helt an­net sted i Ita­lia, nem­lig i byen Bus­so­len­go i Nord-Ita­lia.

ST. VA­LEN­TIN: Mu­si­ka­len byg­ger på fle­re my­ter om hel­ge­nen St. Va­len­tin.

SPENT: De tre opp­havs­men­ne­ne fra Grimstad skal se mu­si­ka­len i kveld. Fra ven­st­re: Pe­ter Hal­torp, Arve Konne­stad, Odd Gr­jot­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.