T meg full­sten­dig

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - Ma­rie Hat­le­voll

Mest­rings­fø­lel­se

Ni­cola Jo­han­sen er en an­nen kunst­ner som stil­te ut bil­der malt med akryl, men med helt and­re mo­ti­ver.

– Tid­li­ge­re mal­te jeg mest fug­ler, men nå har jeg gått over til na­tur. Bil­det som hen­ger her er fra Lis­ta, et­ter­som mo­ti­ve­ne mine fra Grimstad ikke ble ak­sep­tert, for­tel­ler hun.

Ma­ling er kun en hobby, og iblant ma­ler ikke Jo­han­sen mer enn en gang i må­ne­den. Opp­rin­ne­lig er hun gra­fisk de­sig­ner.

– Å male gir meg en fø­lel­se av mest­ring, det jeg li­ker al­ler best er å male ga­ver til and­re. Da får de noe unikt de ikke kan gå og kjø­pe et an­net sted, sier Jo­han­sen.

Hen­ter in­spi­ra­sjon

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim var også til ste­de på åp­nin­gen av ut­stil­lin­gen. Hun holdt tale og tok seg en run­de for å se på ver­ke­ne.

– Jeg er glad i kunst. Jeg bru­ker den til å hen­te in­spi­ra­sjon, gle­de og til å ut­ford­re meg selv, for­tel­ler hun.

Sol­heim var spe­si­elt im­po­nert over alle de uli­ke ut­tryk­ke­ne på ut­stil­lin­gen, og und­res over hvor kunst­ner­ne hen­ter in­spi­ra­sjo­nen fra.

– Det er im­po­ne­ren­de å se hvor­dan de fin­ner noe som be­rø­rer dem fø­lel­ses­mes­sig, og gir ut­trykk for det i ver­ke­ne sine. De set­ter stem­nin­gen. Det jeg li­ker al­ler best med kuns­ten er at det fin­nes så man­ge for­skjel­li­ge må­ter å ut­tryk­ke seg på, og det får man vir­ke­lig her, av­slut­ter hun.

Ut­stil­lin­gen va­rer frem til 19. mars.

or­svin­ne, et av bil­de­ne ble an­tatt til ut­stil­lin­gen Vårslepp 2017. Her for­evi­ger fo­to­gra­fen sitt bil­de med mo­bi­len.

ÅP­NET UT­STIL­LIN­GEN: Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim holdt tale un­der åp­nin­gen av Vårslepp 2017.

PUBLIKUMSPRIS: Ma­le­ri­et Fri av Tone Grieg ble stemt frem som fa­vo­rit­ten blant pub­li­kum som var på åp­nin­gen.

LANVEISFARENDE: Cathrine Ha­lås og Øystein Hen­rik­sen var på be­søk fra Bodø, og kom for å se på ver­ke­ne til en be­kjent.

MA­LER RØDT: Yng­ve Hest­mann had­de ny­lig en pe­rio­de på fle­re må­ne­der hvor han kun bruk­te dis­se far­ge­ne. Det re­sul­ter­te i 20 bil­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.