Sløs­te med sjan­se­ne

Alex­an­der Lind var til­ba­ke for Jerv og scoret, men det holdt ikke til sei­er mot Fløy.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Mar­tin Haugen mar­tin.haugen@gat.no

Jerv spil­te årets and­re tre­nings­kamp lør­dag etter­mid­dag. Mot­stan­der var 3. di­vi­sjons­la­get Fløy, som blant an­net stil­te med tid­li­ge­re Start- og Aren­dal-spiss Chris­ti­an Tveit på topp.

Hos Jerv fikk ung­gut­te­ne Hal­vor Hov­stad og Si­men Aa­non­sen til­lit fra start, og på topp star­tet Alex­an­der Lind, som stod over for­ri­ge tre­nings­kamp.

Ut­nyt­tet tab­be

Det var la­get fra Flekkerøya som tok le­del­sen i førs­te om­gang. Etter hvi­len kun­ne Lind ut­nyt­te en keeper­tab­be og ut­lik­ne, men til slutt fikk Fløy straf­fe. Den klar­te ikke Sti­an Christensen i Jerv­må­let å stop­pe, og der­med end­te kam­pen med 1-2-tap.

Tre­ner Arne Sand­stø gri­ner ikke på ne­sen av den grunn.

– Vi er selv­føl­ge­lig mis­for­nøy­de med at vi ta­per, men vi ser igjen mye av det vi har job­bet med i vin­ter. Det var vel­dig mye bra i fri­spil­lings­fa­sen og opp og ut gjen­nom midt­ba­nen for å kun­ne slå inn­legg. Vi kom til man­ge si­tua­sjo­ner med inn­legg, og vi kom til man­ge sjan­ser. Det er helt utro­lig at vi ikke sco­rer fem-seks mål, sier Sand­stø.

– Det var vel­dig mye bra, men vi mang­ler pre­si­sjon på inn­legg og av­slut­nin­ger. Vi kan også be­stre­be enda høy­ere tem­po i det vi gjør, sier tre­ne­ren.

Danso med mu­lig­he­ter

Ny­sig­ne­rin­gen Erixon Danso fikk prø­ve seg fra start som indre­lø­per.

– Han spil­te en bra kamp. Han gjør mye for­nuf­tig og tar man­ge bra valg når han er på bal­len. Han fikk også to gode mu­lig­he­ter som kan­skje sit­ter når han er i form, me­ner Sand­stø, som også sy­nes ung­gut­te­ne Hov­stad og Aa­non­sen klar­te seg bra.

– Aa­non­sen er so­lid den ti­den han spil­ler. Han byr seg mye fram og gjor­de mye av det vi had­de snak­ket om på for­hånd. Halv- or er bra of­fen­sivt, men har litt ut­ford­rin­ger sam­men med res­ten av for­svars­fi­re­ren på det som hand­ler om å stå imot i ste­det for å ryg­ge når Fløy an­gri­per.

Mø­ter Vi­king fre­dag

– Dette var et 3. di­vi­sjons­lag. Nes­te mot­stan­der er Vi­king fra elite­se­ri­en. Hvor­dan blir det?

– Det spil­ler ikke så stor rol­le, men vi må tør­re å va­ere oss selv, som vi var gode til på borte­bane i fjor. Vi får se hva slags lag vi stil­ler med, men det er klart det er et helt an­net tem­po og trøkk enn i and­re kam­per vi spil­ler, sier Sand­stø.

Spil­le­re som Andreas Ha­gen, Glenn An­der­sen, Jan Jens­sen og To­bias Col­lett er for ti­den ute med ska­de.

– Er noen av de spil­ler­ne til­ba­ke til Vi­king-kam­pen?

– Ha­gen og Glenn na­er­mer seg, Jan er litt len­ger vekk. Col­lett na­er­mer seg også, men kam­pen kom­mer nok for tid­lig for dem. Vi tar in­gen ri­si­ko, sier Sand­stø.

ALLE FOTO: PE­ER L. AN­DRE­AS­SEN

SCORET: Alex­an­der Lind ut­lik­net for Jerv, men la­get fra Flekkerøya vant til slutt. Til høy­re er Erixon Danso.

STAR­TET: Si­men Aa­non­sen fulg­te opp A-lags­de­bu­ten sist med nok en god kamp, den­ne gang fra start.

AV­GJØ­REL­SEN: To­ny Vo sat­te inn det av­gjø­ren­de straffe­spar­ket på kunst­gres­set i Fro­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.