Løp inn til gull i lands­kamp

To lø­pe­re fra Sø­rild bi­dro til norsk suk­sess i Finland.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - FRIIDRETT

TAMPERE (Finland): Både Sara D. Jen­sen og Karo­li­ne Da­land løp på det nors­ke la­get som vant 4 x 300 me­ter sta­fett un­der det nor­dis­ke mes­ter­ska­pet i Finland.

De to Sø­rild-jen­te­ne ble hen­holds­vis tre (54,81) og syv in­di­vi­du­elt (56,59). Det nors­ke dame­la­get ble i lik­het med her­re­ne num­mer tre i den nor­dis­ke lands­kam­pen.

– Sta­fet­ten var hel­gens kla­re høyde­punkt, opp­sum­me­rer de to etter gul­let.

Jen­sen bes­te nors­ke

Best in­di­vi­du­elt ble som ven­tet Jen­sen, som vant in­nen­dørs-NM for­ri­ge helg. Hun var også bes­te nors­ke i hel­gen.

– Jeg har hatt en god in­nen­dørs­se­song. Om jeg vel­ger å av­slut­te den nå, el­ler om det blir en kon­kur­ran­se til skal jeg av­gjø­re i sam­råd med mine tre­ne­re, sier Jen­sen.

På hjemme­bane er det Søl­vi og Frank Ot­to Mein­seth som har an­sva­ret for dis­se ta­len­te­ne.

Førs­te løp i vin­ter

Da­land var ikke for­nøyd med sitt in­di­vi­du­el­le løp.

– Det var mitt førs­te løp i vin­ter, og jeg treng­te ty­de­lig det for å kom­me i gang. På sta­fet­ten gikk det langt bedre, opp­sum­me­rer hun.

De to Sø­rild-jen­te­ne hå­per å få løpe ju­nior-EM til som­mer­en. Da lø­per Da­land i U20, og Jen­sen i U23.

– Si­den vi frem­de­les er junio­rer var det eks­tra mor­somt med sei­e­ren her i hel­gen, kon­sta­te­rer de to.

Like bak per­sen

Jen­sen var like bak sin in­nen­dørs­pers da det ble bron­se. Ute har hun 53,51. Da­land har 54,74.

– Mitt ju­nior-EM-krav er 55,20, og Sara sitt er 55,00, sier Da­land, som den­ne se­son­gen ikke vil prio­ri­te­re lang­hekk.

– Vi bør beg­ge ta EM-kra­vet om vi hol­der oss skade­frie, sier de i kor.

Da­land har prio­ri­tert 400 me­ter hekk de to siste se­son­ge­ne.

– Nå går det mot 800 me­ter på litt sikt, av­slut­ter hun.

BEG­GE FOTO: RU­NE HEL­LE

RASK: Karo­li­ne Da­land fra Sø­rild bi­dro til norsk gull un­der hel­gens nor­dis­ke lands­kamp i Tampere.

RASKEST: Sara D Jen­sen (nr. 5) var raskest av de nors­ke in­di­vi­du­elt, og løp også på gulla­get i sta­fet­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.