To nye Ol­sen­kon­kur­ser

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - TORS­DAG BLE

yt­ter­li­ge­re to av Geir Egil Ol­sens sel­ska­per slått kon­kurs. Det var bo­sty­rer Kai Knud­sen som valg­te å ta kon­troll over sel­ska­pe­ne GE Ol­sen hol­ding AS og Ol­sen In­vest og Ei­en­dom AS for så å be­g­ja­ere opp­bud. Den sam­le­de gjel­den for hol­ding­sel­ska­pet ble opp­lyst til å va­ere i over­kant av 2,6 mil­lio­ner kro­ner, mens gjel­den for ei­en­doms­sel­ska­pet er 8,8 mil­lio­ner kro­ner. Brukt­bil­sel­ska­pet Ol­sen Bil AS gikk over ende tid­li­ge­re i vin­ter, i og i kjøl­van­net av den kon­kur­sen har Ol­sen selv blitt slått per­son­lig kon­kurs og sik­tet for en rek­ke lov­brudd. Sel­ska­pet Ol­sen Bil­verk­sted AS er også kon­kurs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.