Fri­kjent for un­der­slag

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - EN FORRETNINGSMANN

bo­satt i Grimstad er fri­kjent for å ha tap­pet et sel­skap han var dag­lig le­der i for nes­ten 700.000 kro­ner. Han var sam­ti­dig til­talt for brudd på regn­skaps­plik­ten for dette og et an­net sel­skap, og for ikke å ha le­vert selv­an­gi­vel­se for sel­ska­pet. Dis­se til­tale­punk­te­ne ble han dømt for, og straf­fen ble satt til seks­ti da­gers be­tin­get feng­sel samt en bot på 5000 kro­ner. Man­nen får sam­ti­dig inn­dratt 25.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.