– Fak­tisk litt dei­lig

Et inn­fall på en hytte­tur i ja­nu­ar før­te til at en gjeng stu­den­ter hop­pet uti van­net på Groos den­ne uka.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - VINTERBADING Ca­mil­la Hov­stø

UiA-stu­den­te­ne Vil­de Ka­rin An­der­sen og Ing­rid Lothe Eld­holm tok seg et kaldt bad på Groos tirs­dag. De fikk med seg tre med­stu­den­ter og hop­pet uti i to gra­der.

– Det var kaldt, men det var fak­tisk litt dei­lig, sa An­der­sen da hun kom opp, og gikk uti en gang til. Etter­på ten­te de bål.

Ter­mo­me­te­ret vis­te to gra­der. I luf­ta var det et par mi­nus da sola for­svant.

– For­fris­ken­de er vel det ret­te or­det, sier Andreas K. Fjet­land etter å ha hop­pet i sjø­en på Groos. Ter­mo­me­te­ret vis­te en grad, og det lå litt is på van­net.

– Jeg skjøn­ner ikke hvor­for jeg sa ja til dette, sier Vil­de Ka­rin An­der­sen før hun og venn­in­nen Ing­rid Lothe Eld­holm skal gå ned i van­net. De to stu­de­rer in- du­stri­ell øko­no­mi på UiA.

Men etter ba­det er An­der­sens to­ne­enan­nen,selvom­hun­hut­rer litt.

Fak­tisk dei­lig

– Det var fak­tisk dei­lig! Jeg må ta et bad til, sa hun før hun hop­pet uti van­net at­ter en gang. Kan­skje dette må bli en ukent­lig tra­di­sjon,sier­hun.

Lothe Eld­holm har ba­det om vin­te­ren fle­re gan­ger før. Det har

Andreas Fjet­land også.

– Jeg sy­nes det er så dei­lig etter­på. Det er for­fris­ken­de. Det er kaldt og faelt når du sprin­ger uti, men godt når du kom­mer opp. Jeg skri­ver mas­ter­opp­ga­ven så dette ba­det er en fin pau­se fra all le­sin­ga, sier Lothe Eld­holm.

Det var på hytte­tur på Gaute­fall i ja­nu­ar de fikk ide­en om at de skulle ta et vin­ter­bad på Groos.

De had­de også fått med seg meka­tro­nikk­stu­den­te­ne Shaun Fal­co­ner og Philipp Pa­sol­li fra Scot­land og Øs­ter­rike, som ald­ri had­de ba­det ute om vin­te­ren før.

– Det var kaldt, svar­te Fal­co­ner kort og godt etter endt bad.

Sola og vin­te­ren

Etter at alle had­de ba­det var det på med mas­se ull­tøy. Gut­te­ne had­de med seg ved til bål, og de kos­te seg i var­men med litt mat.

Lothe Eld­holm og An­der­sen sy­nes det er ko­se­lig at det en­de­lig er kom­met snø.

– Det var jo ikke så mye snø i jul, så det er fint med litt snø. I til­legg var det utro­lig godt å sit­te litt i sola i dag. Vi er jo så mye in­ne, på sko­le og jobb, og får lite lys. Så det er godt å få litt sol når vi kan, sier An­der­sen. ca­mil­la@gat.no

KLA­RE: Spent gjeng kla­re for et fe­bruar­bad. Vil­de Ka­rin An­der­sen, Ing­rid Lothe Eld­holm, Andreas Fjet­land, Shaun Fal­co­ner og Philipp Pa­sol­li.

SJEKKER TEMPEN: Ing­rid Lothe Eld­holm og Vil­de Ka­rin An­der­sen sjekker ter­mo­me­te­ret før ba­ding, og det vi­ser to gra­der.

SNART KALDT: Andreas Fjet­land for snart en for­fris­ken­de opp­le­vel­se. Lothe Eld­holm på vei opp.

SMI­LER: Tross litt hut­ring smi­ler venn­in­ne­ne Ing­rid Lothe Eld­holm og Vil­de Ka­rin An­der­sen bredt etter å ha ba­det for and­re

HOPP: In­gen vei til­ba­ke for Philipp Pa­sol­li.

gang tirs­dag 14. fe­bru­ar.

FOTO: PHILIPP PA­SOL­LI

BÅLKOS: Godt på­kledd rundt bå­let prø­ver gjen­gen å få var­men igjen.

PÅ­KLEDD: Klae rne kom fort på igjen etter endt ba­ding. – Jeg kan ikke føle taer­ne mine ak­ku­rat nå, sier Vil­de Ka­rin An­der­sen.

KALDT: En­kel og greit sva­rer Shaun Fal­co­ner at det er kaldt når vi spør hvor­dan det fø­les.

SVØMMETAK: Lothe Eld­holm og An­der­sen had­de et mål om fem svømmetak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.