Sel­ger miljø­venn­li­ge tann­børs­ter

Ung­doms­be­drif­ten Bam­puss øns­ket å bi­dra med noe for mil­jø­et. – Alle tren­ger tann­børs­te, så vi tenk­te at der kun­ne vi gjø­re en liten for­skjell, sier Thora Kjer­sti­na Holm.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - b Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

Ung­doms­be­drif­ten Bam­puss på Drott­ning­borg ville gjø­re noe bra for mil­jø­et, og vak­g­te der­med å im­por­te­re tann­børs­ter la­get av bam­bus. De tar in­gen for­tje­nes­te selv, men gir alt av over­skud­det til vel­de­dig­het.

Bam­puss UB ved Drott­ning­borg vi­dere­gå­en­de har den­ne høs­ten job­bet med im­port og salg av bam­bu­s­tann­børs­ter.

– Ver­den bru­ker 3,6 mil­li­ar­der tann­børs­ter av plast hvert år, og hver av dis­se tar 1.000 år å bry­te ned. Med tann­børs­ter fra Hum­ble Brush, til­byr Bam­puss UB et ba­ere­kraf­tig al­ter­na­tiv til et pro­dukt man bru­ker hver dag, sier Mar­git Bren­ne Brustu­gun.

Drott­ning­borg-ele­ve­ne for­tel­ler at bam­bus er et type gress som vok­ser vel­dig hur­tig, og er der­med mye mer ba­ere­kraf­tig enn plast.

– De fles­te har vel fått med seg sa­ken om hva­len med ma­gen full av plast­søp­pel, ver­den tren­ger ikke mer plast­søp­pel, legger Bren­ne Brustu­gun til.

Tar ingenting av over­skud­det

Ung­doms­be­drif­ten kjø­per tann­børs­te­ne fra Hum­ble Brush i Sve­ri­ge. For hver solg­te tann­børs­te gir Hum­ble Brush en tann­børs­te el­ler al­ter­na­tiv tann­pleie til et barn som tren­ger det.

– I til­legg går alt over­skudd fra sal­get til Drott­ning­borg-rus­sens mi­sjons­pro­sjekt i Peru og Bo­li­via, der NLM job­ber for ut­dan­ning, bar­ne- og ung­doms­ar­beid, fa­mi­lie­pro­sjek­ter og evan­ge­li­se­ring, sier Bob Lan­ge­reis.

– Der­med er det tre gode gjer­nin­ger i en og sam­me tann­børs­te, legger han til.

Ele­ve­ne for­tel­ler at sal­get har gått over all for­vent­ning. De solg­te unna hund­re tann­børs­ter på sko­len på kun et par ti­mer.

Til sam­men har de hit­til solgt over 400 tann­børs­ter.

– Det førs­te sal­get had­de vi rett før jul, og jeg tror det var man­ge som fikk en tann­børs­te til jul fra en Drott­ning­borg-elev. Vi opp­ly­ser også folk om at det an­be­fa­les å byt­te tann­børs­te fire gan­ger i året, sier Lan­ge­reis.

Miljø­be­visst mar­ked

En­ga­sje­men­tet på Face­bo­ok og el­lers har va­ert stort, og det er ty­de­lig at Bam­puss UB tref­fer et miljø­be­visst mar­ked som er opp­tatt av gode for­mål, legger han til.

– Folk er opp­tatt av både rene ten­ner og ren sam­vit­tig­het, som er vårt slag­ord, sier Ju­ne Enge­land.

Be­drif­ten har hit­til va­ert ak­tiv på sko­len og so­sia­le medi­er. De er nå i gang med å lage en egen nett­side, og plan­leg­ger å ha stand på Od­den.

– Vi vet ikke helt når det blir ennå, men vi kom­mer til å skri­ve det på face­bo­ok­si­den vår, Bam­puss, sier Lan­ge­reis

Ele­ve­ne etab­ler­te be­drif­ten som en del av fa­get entreprenørskap på sko­len. De sy­nes fa­get er spen­nen­de og vel­dig la­e­re­rikt.

– Man ser at det er mu­lig å byg­ge sin egen be­drift, sier Thora Kjer­sti­na Holm.

KJØP­TE: Anita Aa­bel, som gikk for­bi un­der fo­to­gra­fe­rin­gen, ble over­be­vist av ele­ve­ne til å kjø­pe noen styk­ker av de miljø­venn­li­ge tann­børs­te­ne.

BAM­PUSS: Ung­doms­be­drif­ten Bam­puss på Drott­ning­borg be­står av Bob Lan­ge­reis, Mar­git Bren­ne Brustu­gun, Thora Kjer­stin a Holm, Ruth He­le­ne Ol­sen, Ju­ne Enge­land og Mar­tin Hod­ne. De im­por­te­rer bam­bus-tann­børs­ter fra Hum­ble Brush i Sve­ri­ge.

ORGANISK: Em­bal­la­sjen tann­børs­ten kom­mer i er også organisk. Bus­ten er lagd av ny­lon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.