Mål­la­get ga gjev pris til Dag Ot­to Lau­rit­zen

«Å men i sa­va» er et av Dag Ot­to Lau­rit­zens kraft­ut­trykk fra tv-skjer­men. Man­dag kveld fikk han pris av Land­vik Mål­lag for å bru­ke dia­lek­ten sin. Tak­ket va­ere ham er det blitt van­lig for folk flest å høre grim­stad­dia­lek­ten fra tv-ruta

Grimstad Adressetidende - - FOR­SIDE - bJa­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

– På 1950-, 60-, og 70-tal­let, når ung­dom­men reis­te fra byg­da så for­and­ret de på or­de­ne. De syns kan­skje ikke at språ­ket hjemme­fra var fint nok. Men på 1980-tal­let kom det en per­son som vi hør­te i alle slags medi­er, og han var ikke flau, og det var en fryd. Vi hør­te han en­ten som ak­tør, som sports­re­por­ter el­ler fra en tur han var på. Og var det snakk om kraft­ut­trykk så fant du fram noen sør­lands­ke ord, sa nest­le­der i Land­vik Mål­lag, Astrid Stue­støl Sand­kja­er, før hun over­rak­te pri­sen til Dag Ot­to Lau­rit­zen. Han ante ikke hvor­for han had­de blitt in­vi­tert opp til Mål­la­gets fest­kveld, og kom rett fra fe­rie­tur i Thai­land til bygde­hu­set på Land­vik.

– Tu­sen takk, jeg ante ikke hva det­te var. Jeg snak­ker jo den dia­lek­ten jeg har, og selv om jeg har bodd 22 år and­re ste­der, så fal­ler det meg na­tur­lig å snak­ke dia­lek­ten min, opp­sum­mer­te Lau­rit­zen.

Det er førs­te gan­gen at la­get har delt ut en slik pris. Pri­sen be­sto av en teg­ning av Her­mund Stor­saeter, med Dag Ot­to Lau­rit­zen på syk­kel, med en bil med ka­me­ra på ta­ket som føl­ger, og Dag Ot­to som spør hva en mål­pris er for noe. Han fikk også en bok, «Land­vik­må­let», av Ar­ne Torp, pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

En aere

– Bar­na mine har end­ret dia­lekt, de sier for ek­sem­pel, «det kan man si». Kris­ti­an (Øde­går­den) er­ter på meg hele ti­den, og min mam­ma har rett som det er fått te­le­fon om hvor den­ne «sa­va» var, som jeg snak­ker om hele ti­den, sier Lau­rit­zen, og vis­te til kraft­ut­tryk­ket fra tv: «Å men i sa­va». Men han sat­te stor pris på ut­mer­kel­sen.

– Det var jo vel­dig over­ras­ken­de, og jeg had­de ald­ri for­ven­tet det­te. Jeg syns det er en aere å få en slik pris. Jeg set­ter vel­dig stor pris på det­te, sier Lau­rit­zen.

Men han un­der­stre­ker at for ham fal­ler det na­tur­lig å snak­ke dia­lekt, selv om han ser at man­ge van­n­er den ut. – Til og med un­ge­ne våre gjø­re det, sier han.

Førs­te gang

– Vi har ikke delt ut en slik pris før, men vi har tenkt at noen bør på­skjøn­ne Dag Ottos måte å pro­fi­le­re grim­stad­dia­lek­ten på, og kan­skje det bur­de va­ere Mål­la­get, så da ble det sånn. Vi har ikke noe ved­tak på at det skal va­ere en år­viss pris­ut­de­ling, men når det pas­ser seg slik, så vil vi gjø­re det, sier Stue­støl Sand­kja­er. Nest­le­de­ren un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av å be­va­re dia­lek­ten din.

– Det er vik­tig, for det har noe med iden­ti­te­ten til folk å gjø­re, man får en merke­lapp, blant an­net geo­gra­fisk sett. Og så syns jeg det er flott at vi i Nor­ge er kom­met så langt at dia­lekt er an­er­kjent. Fors­ke­re har fun­net at nord­menn er de som best for­står våre nabo­lands språk, og det til­skri­ver vi en del at vi er vant til å høre and­res dia­lek­ter, sier Stue­støl Sand­kja­er.

Holdt kå­se­ri

Mag­ne Aas­brenn er ny­valgt le­der i Noregs Mål­lag, han had­de tatt tu­ren til Land­vik for å over­va­ere over­rek­kel­sen av pri­sen til Lau­rit­zen.

– Som le­der er jeg ikke bare opp­tatt av ny­nors­ken, men også dia­lek­te­ne. Jeg syns det er stas å få kom­me hit og va­ere med å gi he­der til en slik fyr som Lau­rit­zen, som er så mo­dig at han tør å bru­ke dia­lek­ten sin. Det er vel for­tjent, og jeg vil opp­munt­re and­re til å gjø­re det sam­me, sier han.

Mo­dig syns han det er for­di det er lett å ten­ke at man kan bli litt «mob­bet» ved å snak­ke dia­lekt.

– Men det fine med dia­lek­ter er at vi tre­ner oss opp til å få med oss ny­an­ser i språ­ket vårt, sier han.

– Den­ne fest­kvel­den er etter gam­mel tra­di­sjon en del av års­møte­fei­rin­gen, og åpen for alle in­ter­es­ser­te, sier Sver­re Aal­vik, le­der i Land­vik Mål­lag.

I år var det for­man­nen i Noregs Mål­lag, Mag­ne Aas­brenn, som var kå­sø­ren på slut­ten av kvel­den. Te­ma­et var « Dia­lekt, skrift­språk og iden­ti­tet». Han del­te tan­ker om gren­se­ne mel­lom dia­lekt og skrift­språk. Og vår egen selv­fø­lel­se, de lo­ka­le dia­lek­te­ne har røt­ter lang til­ba­ke, og for­tel­ler noe om hvor vi kom­mer fra, opp­vekst­år og mil­jø.

MAN­GE VIL­LE HIL­SE PÅ: Det var fle­re som vil­le bort til bor­det til Dag Ot­to Lau­rit­zen i lø­pet av kvel­den, for å hil­se på, og kan­skje si de had­de sett han på tv. Ved si­den av sit­ter kona El­len. Bak i hvit gen­ser er le­der i Land­vik Mål­lag, Sver­re Aal­vik.

UN­DER­HOLDT: Hes­nes Brot­hers sto for det mu­sik als­ke, og fikk vel for­tjent god ap­plaus og skryt fra pub­li­kum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.