Hel­bom på kon­sert­book­ing

Kon­ser­ten med Stjerne­kamp­vin­ner Knut An­ders Sørum med fullt band i Grim­stad kul­tur­hus 24. fe­bru­ar er ut­satt. År­sa­ken er et for­hånds­salg på kun fire bil­let­ter.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - KULTURHUSET Pe­er L. An­dre­as­sen pe­er@gat.no

I ok­to­ber 2016 ble Knut An­ders Sørum den førs­te mann­li­ge ar­tist som vinner NRKs Stjerne­kamp noen­sin­ne. Fre­dag 24. fe­bru­ar skulle han stått på sce­nen i Grim­stad. Had­de det ikke va­ert for at det kun er solgt et få­tall bil­let­ter på for­hånd.

Der­for har kulturhuset sett seg nødt til å ut­set­te kon­ser­ten.

Ful­le hus på Øst­lan­det

– Knut An­ders Sørum, som har vun­net NRKs stjerne­kamp sel­ger for ful­le hus i øst­lands­om­rå­det, med fle­re ut­solgt hus. I Grim­stad har kon­ser­ten va­ert for salg i leng­re tid, og det er solgt fire bil­let­ter! opp­ly­ser presse­an­svar­lig Morten Ag­nor ved kulturhuset.

Han legger til at kon­ser­ten ikke blir av­lyst, men flyt­tet til høs­ten (21. ok­to­ber) si­den kulturhuset al­le­re­de er bun­det av en kon­trakt med Sørum.

– Hvor­for er sal­get så dår­lig i Grim­stad?

– Vi sit­ter og klør oss i ho­det og lu­rer på det sam­me. Vi har brukt både kul­tur­hus­pro­gram–dis­tri­bu­ert til alle i kom­mu­nen, presse­opp­slag, an­non­se­ring både i avis og på Face­bo­ok, pla­ka­ter i hele Aust-Ag­der med en ar­tist som ny­lig har vun­net en stor ta­lent­kon­kur­ran­se og som har mang­fol­di­ge tu­se­ner av­spil­lin­ger i so­sia­le medi­er, sier Ag­nor.

– Vi inn­så at fire–4–solg­te bil­let­ter to uker før kon­ser­ten gjor­de at vi lig­ger vi etter. Å gjen­nom­føre en slik kon­sert ville ikke va­ere til bes­te ver­ken for ar­tist el­ler pub­li­kum, til­føy­er han og lo­ver gode til­bud til grup­per.

Ole Ivars av­lys­te som ar­ran­gør, men de had­de også salgs­svikt på Sør­lan­det ge­ne­relt, og valg­te å av­ly­se for å ikke tape sto­re sum­mer på en tur­né som el­lers i lan­det var ut­solgt! Knut An­ders Sørum sel­ger også ut i sen­tra­le øst­lands­strøk.

Hu­mor sel­ger

Ag­nor opp­ly­ser at de ser gang på gang at standup og hu­mor­show sel­ger bra, både na­sjo­na­le (som Kol­laps i Ku­lis­se­ne, standup med Hans Morten Han­sen) og lo­ka­le ta­len­ter (som 50 fort­satt i 100, Com­pag­nie Trass). Vi li­ker ty­de­lig­vis å le mye her nede på Sør­lan­det. In­ter­es­sen er ty­de­lig mind­re på kon­ser­ter, men vi me­ner kon­ser­ter også er en vik­tig del av til­bu­det som kon­sert­huset skal le­ve­re, for­tel­ler han.

– Mer­ker dere kon­kur­ran­sen fra Kil­den i Kris­tian­sand og Aren­dal Kul­tur­hus?

– Kon­kur­ran­sen fra Aren­dal og Kil­den er vel til ste­de, men vi mer­ker ikke det fra dag til dag egent­lig. Beg­ge de er mye stør­re enn oss og kan ta stør­re show, tea­ter som går over man­ge da­ger, og de ope­re­rer med helt and­re bud­sjet­ter.

Lo­kalt til­bud

– Vi ser oss mer som et lo­kalt sup­ple­ment for folk i Grim­stad. Men det er mu­li­gens let­te­re for folk å dra til en stør­re by enn for folk i de by­ene og ta en tur til oss? Nå me­ner jeg ikke å syte og kla­ge, men jeg skulle gjer­ne vite hvor­for selv, slik at vi kan gjø­re and­re book­in­ger, el­ler bedre el­ler an­ner­le­des mar­keds­fø­ring. Kan­skje vi må be­gyn­ne å gå dør til dør og sel­ge bil­let­ter. Dette fun­ge­rer i alle fall for idretts­lag som sel­ger do­rul­ler, legger Ag­nor til.

ARKIVBILDE

KON­TRAKT: Presse­an­svar­lig Morten Ag­nor opp­ly­ser at kulturhuset er bun­det av kon­trakt med Sørum. Kon­ser­ten med stjerne­kamp­vin­ne­ren blir ut­satt til høs­ten.

LABERT: Grim­stad­pub­li­kum­met har vist liten in­ter­es­se for kon­ser­ten med stjerne­kamp­vin­ner Knut An­ders Sørum. Kon­ser­ten 24. fe­bru­ar blir ut­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.