– Vil se på vars­ler­sa­ken

Høy­res Trond Erik Bog­nø gir full til­slut­ning til Ven­st­res Arnt Gunnar Tøn­nes­sens øns­ke om å få en sak om vars­le­res si­tua­sjon til­ba­ke i kom­mune­sty­ret.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - INNKJØPSSAKEN b Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

– Vi i Ven­st­re kom­mer nå til å be om at vi får sa­ken om vars­ler­nes si­tua­sjon opp igjen i kom­mune­sty­ret. Kom­mune­lo­ven åp­ner nem­lig for at der­som en tredje­del av kom­mune­sty­ret vil ha en sak må den kom­me opp. Vi me­ner at det Rag­nar Hol­vik be­skri­ver i sitt brev til kom­mune­sty­ret om hvor­dan det er å va­ere vars­ler i kom­mu­nen må bety at vi må få opp en sak om vars­ler­ver­net. Hvis ikke råd­man­nen på eget ini­tia­tiv mel­der en slik sak inn, vil vi gjø­re det i det førs­te kom­mune­sty­ret.

Dette sier gruppe­le­der Arnt Gunnar Tøn­nes­sen i V til Adres­sa. Det gjør han etter at spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Hol­vik i Grim­stad kom­mu­ne søn­dag sto fram som vars­le­ren i innkjøpssaken. Det gjor­de Hol­vik i et fire si­ders brev til samt­li­ge 35 re­pre­sen­tan­ter i kom­mune­sty­ret.

– Kan ikke si nei

Da kom­mune­sty­ret be­hand­let BDO-rap­por­ten i ja­nu­ar, frem­met Ven­st­re, SV, FrP og Gud­veig Tønne­søl Dala­ker fra Sp føl­gen­de for­slag: «Kom­mune­sty­ret ber om at råd­man­nen sna­rest mu­lig ori­en­te­rer kom­mune­sty­ret om re­gel­verk og ret­nings­lin­jer for vars­ling, og opp­legg for å sik­re ret­tig­he­ter og iva­re­ta vars­le­re.»

Dette fikk 17 stem­mer, og falt der­med med knap­pest mu­lig mar­gin, 17 mot 18. Nå vil alt­så Ven­st­re ha den­ne sa­ken opp igjen til tross for at res­ten av kom­mune­sty­ret sa nei til dette i ja­nu­ar.

– Nå som vi har fått dette bre­vet på bor­det, kan man jo ikke si nei til dette. Det vil va­ere helt ufor­ståe­lig hvis man etter å ha fått dette opp fort­satt sier at man ikke vil ha en sak om hvor­dan kom­mu­nen iva­re­tar vars­ler­ne og de­res si­tua­sjon, sier han.

Tøn­nes­sen tror også det vil la seg gjø­re å få en slik sak opp. En tredje­del av kom­mune­sty­ret vil si 12 re­pre­sen­tan­ter, og sist var det alt­så 17 som stem­te for for­sla­get.

Vil støt­te dette

En av dem som al­le­re­de nå sier at han vil støt­te dette for­sla­get, er Høy­res Trond Erik Bog­nø.

– Ja, det vil jeg helt klart og vi vil samarbeide med dem om å løf­te den­ne sa­ken frem igjen. For hver dag og hver uke som går nå blir det vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re for per­so­na­let og admij­ni­stra­sjo­nen å job­be der oppe. Da må vi ta grep og kom­me i gang med dette ar­bei­det så raskt som mu­lig, sier Bog­nø til Adres­sa.

– I bre­vet til kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­te­ne er Hol­vik kri­tisk til at kom­mune­sty­ret «stem­te nei til å bli ori­en­tert om kom­mu­nens reg­ler for vars­ling og iva­re­ta­kel­se av vars­le­re» og sier det «fø­les som mang­len­de re­spekt og verd­set­ting av det å vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold i Grim­stad kom­mu­ne.» Skjøn­ner du en slik re­ak­sjon?

– Jeg for­står vel­dig godt en slik re­ak­sjon, og her er det helt klart at vi po­li­ti­ke­re og kom­mune­sty­ret må ta selv­kri­tikk på at vi ikke har hatt dette langt nok frem­me i pan­nen når dette har fore­gått. Det er ikke alle av oss som har va­ert like godt ori­en­tert om alt som har skjedd, og det må vi ta selv­kri­tikk på, sier han.

Mye å ta selv­kri­tikk på

– Hva kon­kret er det du me­ner dere må ta selv­kri­tikk på?

– Jeg me­ner at kom­mune­sty­ret må ta selv­kri­tikk på at vi ikke har gre­pet fatt i dette med vars­ling og var­ler­nes si­tua­sjon. Vi må også ta selv­kri­tikk på at vi ikke har sett det to­ta­le bil­det her og ant at for­hol­de­ne er slik de er, sier Bog­nø.

Han er for øv­rig me­get glad for at Rag­nar Hol­vik nå har stått frem som vars­ler.

– Jeg er stolt over at vi har slike rak­ryg­ge­de per­soner i vår kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjon. Jeg sy­nes der­for det er vel­dig bra at han gjør det. Det er helt klart på tide at vi får ryd­det opp i den kul­tu­ren som det kan se ut som har fått lov til å fes­te seg når det gjel­der vars­ling. Jeg vil også trek­ke frem øko­nomi­sjef Hel­ge Moen i dette som også står frem og gjør det han gjør. Det står stor re­spekt av det beg­ge dis­se to har gjort, sier Høy­re-top­pen.

– Hva sy­nes du om inn­hol­det i bre­vet?

– Jeg er ikke vel­dig glad for det han skri­ver, men det er først og fremst vel­dig synd at han, og helt sik­kert and­re, opp­le­ver at mil­jø­et el­ler li­vet på inn­si­den er slik. Det skal vi også ta på høy­es­te al­vor, og vi skal ab­so­lutt gjø­re det vi kan for å sik­re at vi tar vare på dem som gir be­skjed. Vi må der­for umid­del­bart star­te ar­bei­det med å end­re den ty­pen kul­tur som kan se ut som den har fått lov til å fes­te seg, alt­så at vi ikke an­er­kjen­ner og iva­re­tar vars­le­re og at det er vik­ti­ge­re å dek­ke over enn å få alt på bor­det og ryd­de opp, sier Trond Erik Bog­nø.

ARKIVFOTO

SI­DE OM SI­DE: Nå vil Høy­res Trond Erik Bog­nø (t.v.) stå si­de om si­de med Ven­st­res Arnt Gunnar Tøn­nes­sen om å få vars­le­res si­tua­sjon opp på dags­or­den igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.