Skrev tekst om å tie

11. mars lan­se­res boka «Unik» i Drø­bak. Ma­rit Ol­sen ble pluk­ket ut til å va­ere med med sin tekst. Inn­tek­te­ne av sal­get skal gå til Sti­ne So­fies stif­tel­se.

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - BOKLANSERING Gro Aus­tenå Berg gro@gat.no

– Jeg var hel­dig å ble truk­ket ut med mitt lil­le styk­ke, sier Ma­rit Ol­sen på Vik.

Som den enes­te fra om­rå­det, er hun en av 37 som får bi­dra med sin tekst i boka «Unik» som kom­mer på Alea for­lag i mars. De res­te­ren­de 36 bi­drags­yter­ne kom­mer fra and­re ste­der i Nor­ge.

– Jeg be­gynt på et skrive­kurs på in­ter­nett for å la­ere meg å for­mu­le­re meg, og kan­skje skri­ve en bok en gang. Det er tan­ken og øns­ket, sier Ol­sen.

– I den for­bin­del­se hol­der jeg på med mas­se skrive­tre­ning, og da var det et for­lag som ut­lys­te en tekst­kon­kur­ran­se, hvor de teks­te­ne som ble tatt med, skal bli en bok, for­kla­rer hun.

Inn­tek­te­ne fra sal­get av boka skal i sin hel­het gå til Sti­ne So­fies stif­tel­se.

– De som har va­ert med, får ingenting, kun he­der og aere, sier hun og smi­ler.

Fri tolk­ning

Te­ma­et for teks­te­ne skulle va­ere «an­ner­le­des». Ol­sen skrev sin tekst i høst og for­tel­ler at den etter en tid med plan­leg­ging, bare datt inn.

– Det var fritt for alle å tol­ke hvor vidt vi ville ha teks­ten an­ner­le­des el­ler his­to­ri­en an­ner­le­des, sier hun.

Selv føl­te hun at hun ville vink­le det mot dem som er bru­ke­re av Sti­ne So­fies stif­tel­se.

– Det er ikke så langt og det hand­ler om det å tie. Styk­ket he­ter «Hysj, ikke si det høyt», rø­per hun.

11. mars er det lan­se­rings­dag i Drø­bak, og pla­nen er at Ol­sen da skal va­ere der.

Hun for­tel­ler at også Ada So­fie Auste­gard er in­vi­tert med, men hun vet ikke om hun har mu­lig­het til å va­ere til ste­de.

– Det er eks­tra gøy si­den jeg bor i Grim­stad og kjen­ner Ada litt, av­slut­ter hun.

BI­DRAGS­YTER: Ma­rit Ol­sens tekst ble pluk­ket ut blant 100 inn­send­te teks­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.