Lei seg for at vars­ler ble blåst

Kon­troll­ut­val­gets le­der, Gunnar Top­land (H), er sva­ert lei seg for at Rag­nar Hol­vik føl­te han måt­te stå fram som vars­le­ren.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - INNKJØPSSAKEN b Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

Gunnar Top­land (H), le­der av kon­troll­ut­val­get, for­står ikke hvor­dan Rag­nar Hol­viks iden­ti­tet som vars­ler ble av­slørt og be­kla­ger sterkt at det skjed­de.

– Jeg er så til de gra­der lei meg for at Rag­nar Hol­vik føl­te han måt­te stå fram som vars­le­ren i innkjøpssaken. Vir­ke­lig. Selv om det er opp til ham om han vil stå fram el­ler ei, skulle det ikke ha va­ert nød­ven­dig at det skulle skje.

Dette sier Gunnar Top­land (H) til Adres­sa. Han er le­der av kon­troll­ut­val­get i Grim­stad, og den som al­ler først fikk kjenn­skap til det som etter hvert skulle vokse seg til å bli innkjøpssaken.

Ga­ran­ter­te ikke ano­ny­mi­tet

Iføl­ge bre­vet fra spe­sial­råd­gi­ver og råd­man­nens råd­gi­ver, Rag­nar Hol­vik, til de 35 kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­te­ne var det i be­gyn­nel­sen av april 2016 at han kon­tak­tet Top­land al­ler førs­te gang. Først på te­le­fon, der­et­ter i et møte mel­lom de to. Kort tid etter dette pre­sen­ter­te også Hol­vik var­se­let for Gunnar Top­land, Kris­ti­an Fjell­heim Bak­ke, le­der av Aust-Ag­der Re­vi­sjon IKS, og San­der Ha­ga Ask, kon­troll­ut­val­gets sek­reta­er. Dette skjed­de på et møte på fyl­kes­hu­set i Aren­dal 19. april i fjor.

Hol­vik skri­ver i bre­vet at ver­ken re­vi­sjo­nen el­ler kon­troll­ut­val­get fikk den 23 si­ders power­point-pre­sen­ta­sjo­nen som han holdt for dem et­ter­som de ikke kun­ne ga­ran­te­re hans ano­ny­mi­tet.

Han skri­ver også at iføl­ge kom­mu­nens etis­ke ret­nings­lin­jer og vars­lings­pla­kat skal vars­lers iden­ti­tet va­ere for­tro­lig. Dette ble tatt opp på mø­tet 19. april, i til­legg til ar­beids­miljø­lo­vens be­stem­mel­ser om vars­ling og for­bud mot gjen­gjel­del­ser. Rag­nar Hol­vik er li­ke­vel ikke for­nøyd med den be­hand­lin­gen han har fått av dem som mot­tok hans vars­ling, Gunnar Top­land, Kris­ti­an Fjell­heim Bak­ke og San­der Ha­ga Ask.

– Det er ingenting i den­ne sa­ken som til­si­er at det er be­hov for å røpe vars­lers iden­ti­tet. Like fullt har det vist seg at de som har mot­tatt mitt var­sel ikke har levd opp til for­tro­lig­hets­kra­vet, skri­ver blant an­net Hol­vik i bre­vet.

– Fryk­te­lig leit

Han vi­ser også til fle­re til­fel­ler der han opp­lev­de at hans iden­ti­tet som vars­ler var av­slørt. Dette li­ker slett ikke Top­land å lese.

– Jeg sy­nes det er fryk­te­lig leit at han har opp­levd dette, og jeg skjøn­ner at det har va­ert ube­ha­ge­lig for ham. Når det er sagt så har det ikke va­ert mu­lig for meg som le­der av kon­troll­ut­val­get å hol­de in­for­ma­sjo­nen om at det har va­ert en vars­ler skjult for res­ten av ut­val­get. Det at det var en vars­ler var jo nett­opp en del av be­slut­nings­grunn­la­get da vi be­slut­tet å be Aust-Ag­der Re­vi­sjon om å fore­ta den førs­te un­der­sø­kel­sen. Det skjed­de på kon­troll­ut­val­gets møte 27. april. Selv om pro­to­kol­len vi­ser at det ikke var et luk­ket møte, var det in­gen av dem som var til ste­de der som ikke kun­ne va­ert der hvis mø­tet had­de blitt luk­ket, sier han.

– Var sva­ert be­stemt

– Ble det sagt noe om at in­gen av dem som var til ste­de måt­te si hvem den­ne vars­le­ren var?

– Jeg var vel­dig, vel­dig be­stemt på at in­gen måt­te si noe utad at det had­de va­ert en vars­ler in­volvert. Jeg opp­ga hel­ler ikke noe navn på vars­le­ren i mø­tet, og jeg har hel­ler ald­ri se­ne­re opp­gitt noe navn. Jeg skjøn­ner der­for ikke hvor­dan hans iden­ti­tet har kom­met fram, sier Top­land.

Han legger også til at fram til nå på søn­dag var det in­gen and­re med­lem­mer el­ler vara­med­lem­mer som viss­te iden­ti­te­ten på vars­le­ren bort­sett fra Top­land.

– Hvor­dan kun­ne da Rag­nar Hol­vik, etter to ukers fe­rie i Frankrike, bli møtt av en an­nen an­satt på råd­hu­set som for­tal­te ham at «det er en vars­ler i sa­ken», in­for­ma­sjon som ved­kom­men­de had­de fått fra en av dem som var til ste­de i kon­troll­ut­val­gets møte 27. april?

– Det må du nes­ten spør­re vars­le­ren om. Det vet nem­lig ikke jeg, sier Top­land.

– Hva sy­nes du om at iden­ti­te­ten hans ble blåst, slik han selv be­skri­ver i bre­vet at den var i ja­nu­ar i år, når han så etter­tryk­ke­lig had­de bedt om å få va­ere ano­nym?

– Jeg sy­nes det er for­fer­de­lig leit. Og det er imot alt som har med ru­ti­ner i vars­lings­sa­ker å gjø­re, sier han.

ARKIV

FRYK­TE­LIG LEI SEG: Gunnar Top­land tar det tungt at Rag­nar Hol­vik føl­te han måt­te stå frem som vars­ler. Her fra BDOs pre­sen­ta­sjon.

FAKSIMILE

STOD FREM: Slik så Adres­sas for­si­de ut på tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.