Ini­vi­te­rer til ju­bi­le­ums­fei­ring

Nå in­vi­te­rer Vig­mar­ken ung­doms­lag til ju­bi­le­ums­fei­ring og øns­ker varmt vel­kom­men til en hyg­ge­lig kveld på Sol­vang 4. mars.

Grimstad Adressetidende - - NEWS - INN­SENDT BI­DRAG An­ne Mo Grim­da­len le­der av Vig­mar­ken UL.

Det var 6. april 1896 at Vig­mar­ken ung­doms­lag blei stif­ta med in­spi­ra­sjon fra folke­høg­sko­len som ble star­ta opp i Landvik i 1874. Det var na­tur­lig nok Tor­jus Hans­sen som var den sen­tra­le per­sonen og in­spi­ra­sjons­kil­de.

Han var den sen­tra­le per­sonen i det mes­te av det fol­ke­li­ge or­ga­ni­sa­sjons­li­vet i Landvik i om lag 60 år.

I 1902 sto ung­doms­hu­set Sol­vang fer­dig, og hu­set har en stolt his­to­rie. Lis­te­ne over fore­drag på Sol­vang gir et bil­de av et im­po­ne­ren­de folke­opp­lys­nings­ar- beid, og bok­sam­lin­ga på Sol­vang var stor. Det var na­tur­lig nok folke­vise­lei­ken som ble en vik­tig ak­ti­vi­tet. Alle de per­sone­ne som i lø­pet av dis­se 120 åra har en­ga­sjert seg i ung­doms­la­get, har va­ert vik­ti­ge tra­di­sjons­ba­ere­re. Her har det va­ert kurs i folke­dans, bu­nad­kurs, vev­kurs, tresk­ja­e­ring-, te­ger- og ne­ver­kurs for å nev­ne noen av ak­ti­vi­te­te­ne.

Det er li­ke­vel som tra­di­sjons­ba­erer av norsk folke­dans, Vig­mar­ken UL har lagt ned det størs­te ar­bei­det, i alle fall i de siste 10-åra.

Det er man­ge som har brukt danses­koa sine på Sol­vang. Nå er vi fort­satt en tro­fast grup­pe som del­tar på danse­kvel­de­ne, og det ville va­ere en sterk over­dri­vel­se å si at vi er ung­dom­mer. Men vi er unge til sinns, og vi har det tri­ve­lig med tra­di­sjons­dan­ser fra hele lan­det, bygde­dan­ser og gam­mel­dans til le­ven­de mu­sikk.

Nå in­vi­te­rer vi til ju­bi­le­ums­fei­ring og øns­ker varmt vel­kom­men til en hyg­ge­lig kveld på Sol­vang 4. mars (se an­non­se).

Det kan i til­legg til god mat, dans og fest­tale ved Jan Kløv­stad, va­ere en fin an­led­ning til å tref­fe gam­le kjen­nin­ger.

Vig­mar­ken UL har va­ert i god kon­takt med folke­dans­mil­jø­et i fle­re land i Euro­pa. Det ble tu­rer hvert år og med gjen­vi­sit­ter fra man­ge grup­per, og gans­ke spe­si­elt var det for oss å be­sø­ke både Po­len og Est­land før fri­gjø­rin­gen fra Sov­jet­unio­nen.

På ju­bi­le­ums­fes­ten gleder vi oss til å tref­fe to folke­dan­se­re fra Est­land som kom­mer på be­søk.

Vi øns­ker med dette dan­se­re og in­ter­es­ser­te hjer­te­lig vel­kom­men.

ARKIVBILDE

DANS: Vig­mar­ken ung­doms­lag skal fei­re 120 års ju­bi­le­um på Sol­vang. Da blir det fest og folke­dans. Le­der An­ne Mo Grim­da­len i midt­en på bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.