Slik ran­ge­res spise­ste­de­ne i Grim­stad

Smag og Be­hag tro­ner øverst på TripAd­vi­sors lis­te over de bes­te spise­ste­de­ne i Grim­stad.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SPISE­STE­DE­NE

Tri­p­ad­vi­sor er en mo­bi­lapp man­ge bru­ker for å sjek­ke an­mel­del­ser av spise­ste­der, en­ten på fe­rie el­ler i naer­om­rå­det. På første­plass på den­ne lis­ten står Smag og be­hag, med nes­ten full pott av 129 an­mel­de­re.

– Det er sva­ert vik­tig for oss. Man bru­ker jo den ap­pen mye selv når man er ute og rei­ser, og vi får høre at folk har kom­met til oss på grunn av Tri­p­ad­vi­sor, sier Hans Petter Klem­met­sen på Smag og Be­hag.

In­gen kon­troll

Han leg­ger til at det jo også kan va­ere nerve­pir­ren­de å føl­ge med.

– Man har in­gen kon­troll over hva folk skri­ver. Men vi er vel­dig for­nøy­de med å lig­ge på topp og har va­ert der en stund, sier Klem­met­sen.

El­lers er han vel­dig for­nøyd med som­mer­en så langt.

– Søn­dags­åpent var en stor suk­sess i som­mer, vi kjør­te søn­dags­ta­pas. Vi har også hatt en god øk­ning i sto­re sel­ska­per og ca­te­ring, sier han.

På andre­plass på Tri­p­ad­vi­sor lig­ger Apo­te­ker­gaar­den. Res­tau­ran­ten har fått 149 an­mel­del­ser og fire av fem «stjer­ner».

– Tri­p­ad­vi­sor er vik­tig for tu­ris­te­ne, men vel så vik­tig for oss er å mar­keds­føre oss og va­ere syn­li­ge på so­sia­le medi­er. Fle­re bru­ker Face­bo­ok til å gi til­bake­mel­din­ger og stjer­ner. Vi føl­ger med og etter­stre­ber å ha vel­dig kort re­spons­tid, sier Jør­gen­sen.

Apo­te­ker­gaar­den har 4.5000 li­kes på Face­bo­ok. 100.000 be­sø­ker res­tau­ran­ten på et år.

– 300 av dis­se leg­ger igjen en til­bake­mel­ding, så det er jo ikke

HYGGELIG: Son­ja Lille­øde­gård sy­nes det er hyggelig å høre at Nottos lig­ger høyt på TripAd­vi­sors lis­te i Girm­stad. De na­er­mer seg 10 mil­lio­ner solg­te pøl­ser.

GODE TIL­BAKE­MEL­DIN­GER: Strand Ho­tel Fe­vik lig­ger høyt på TripAd­vi­sors lis­te i Grim­stad. Het er ho­tell­sjef An­ja Beis­land og ho­tell­di­rek­tør Ag­nes Bernt­sen.

HØYT PÅ LISTA: Hes­nes gart­ne­ri har også fått gode til­bake­mel­din­ger på sitt til­bud på Hes­nes.

BE­TYR MYE: Kjetil Jør­gen­sen sier det be­tyr mye for Apo­te­ker­gaar­den å va­ere til ste­de på so­sia­le medi­er. Her med Ing­rid Tor­berg­sen.

BE­TYR MYE: Hans Petter Klem­met­sen sier de får man­ge tu­ris­ter på be­søk i res­tau­ran­ten på grunn av ran­ge­rin­gen på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.