– Me­ner råd­man­nen at Ko­an­das ut­ta­lel­ser er usak­li­ge og usma­ke­li­ge?

Tid­li­ge­re le­der av Grim­stad Høyre, Emil Schieldrop, reagerer sterkt på må­ten kva­li­tets­sjef Ivar Lyng­stad om­ta­ler syns­punk­te­ne til kom­mune­styre­med­lem Issi­fou Ko­an­da (SV).

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - DE­BATT Emil Schieldrop Grim­stad

Le­ser­nes me­ning: Jeg vi­ser til le­ser­inn­leg­get kva­li­tets­sjef Ivar Lyng­stad i Grim­stad Adresse­ti­den­de den 27. juli, der han kri­ti­se­rer kom­mune­styre­med­lem Issi­fou Ko­an­das til­svar til ho­ved­verne­om­bud Arne Rug­stad den 20. juli.

Etter min me­ning har Issi­fou Ko­an­da selv­føl­ge­lig rett til å ut­ta­le seg om ho­ved­verne­om­bu­det når Arne Rug­stad som går så bom­bas­tisk frem i avi­sa.

Når man ak­tivt ut­ta­ler seg og an­gri­per et fler­tall av våre re­pre­sen­tan­ter i kom­mune­sty­ret, kan man ikke på den and­re si­den på­be­ro­pe seg vars­lers im­mu­ni­tet og hev­de gjen­gjel­del­se. Det­te er etter min me­ning helt uri­me­lig.

Jeg leg­ger mer­ke til at Ivar Lyng­stad sig­ne­rer sitt inn­legg som kva­li­tets­sjef i Grim­stad kommune.

Som pri­vat­per­son har han selv­sagt stor mu­lig­het til å del­ta ak­tiv i den of­fent­li­ge de­bat­ten om po­li­tis­ke be­slut­nin­ger.

Som kva­li­tets­sjef ut­ta­ler han seg også på veg­ne av kom­mu­nen som en pro­fe­sjo­nell or­ga­ni­sa­sjon som fort­satt le­des av råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim.

Det­te må da bety at råd­man­nen me­ner at Ko­an­das ut­ta­lel­ser i avi­sen er usak­li­ge og usma­ke­li­ge? Hvis det­te er til­fel­le er det­te etter min me­ning så al­vor­lig og il­lo­jalt av en råd­mann og kva­li­tets­sjef å mene det­te om sin over­ord­ne­de kom­mune­styre­re­pre­sen­tant, at det bur­de få kon­se­kven­ser.

Kva­li­tets­sjef Ivar Lyng­stad kri­ti­se­rer Issi­fou Ko­an­da for mang­len­de rolle­for­stå­el­se. Er Lyng­stad selv ryd­dig på egen rol­le og åpen om sine in­ter­es­ser i sa­ken? Det me­ner jeg Lyng­stad ikke er.

Lyng­stad for­tel­ler ikke le­ser­ne at han har va­ert an­svar­lig kom­mu­nal­sjef fra ca. 2006 til høs­ten 2014, samt fun­ge­ren­de råd­mann høs­ten 2009, blant an­net med an­svar for ryd­de opp i ulov­li­ge inn­kjøp. Det­te er etter min me­ning viktig å ikke glem­me i den­ne de­bat­ten.

Det vi vet er at kom­mune­sty­ret i Grim­stad har ved­tatt kon­troll­ut­val­gets inn­stil­ling om at ak­tu­el­le an­sat­te i inn­kjøps­sa­ken (jf. Kom­mune­styre­ved­tak 19, juni 2017) skal e-post grans­kes. Vi må ha i men­te at det kan va­ere snakk om fle­re e-pos­ter, men her er det av­hen­gig av funn.

Det jeg ikke kan for­stå er at når det ikke er noe å skju­le, hvor­for da va­ere så engste­lig å vise fram e-pos­te­ne?

BDO do­ku­men­ter­te at det er be­gått fle­re ulov­lig­he­ter av le­del­sen i kom­mu­nen og i helse og om­sorgs­sek­to­ren. Men det er fort­satt løse trå­der, og det er her snakk om mu­li­ge straff­ba­re for­hold.

Jeg har lyst til å si­te­re den gang fun­ge­ren­de råd­mann Ivar Lyng­stad som i in­ter­vju med Ag­der­pos­ten den 9. de­sem­ber 2009 sier føl­gen­de, si­tat:

«Noen av dis­se pro­sjek­te­ne er sto­re, og hvert prosjekt der vi ikke føl­ger lov om of­fent­lig an­skaf­fel­ser er et prosjekt for mye, inn­røm­mer kon­sti­tu­ert råd­mann i Grim­stad, Ivar Lyng­stad. Han me­ner be­stemt at til­li­ten til Grim­stad kommune blir svek­ket når den ikke hånd­te­rer det­te re­gel­ver­ket kor­rekt. Nå er det viktig at vi får det­te på plass så raskt som mu­lig. Jeg vil pre­si­se­re at det­te er et le­der­an­svar, sier Lyng­stad». Si­tat slutt.

E-pos­te­ne må der­for åp­nes for gransk­ning for å fin­ne ut hva som har skjedd. De jeg pra­ter med, sier «det er ba­re å se på mine e-pos­ter, jeg har in­tet å skju­le», men du, Ivar Lyng­stad, hev­der i ditt inn­legg som kva­li­tets­sjef at gransk­ning av e-pos­te­ne vil va­ere sva­ert be­las­ten­de for en rek­ke med­ar­bei­de­re i kom­mu­nen.

Det­te fin­ner jeg me­get mer­ke­lig. Hvis grans­king fø­rer til at fun­ne­ne er be­las­ten­de for en rek­ke med­ar­bei­de­re, så må kom­mu­nen grans­ke. El­lers er det å feil­in­for­me­re kom­mune­sty­res re­pre­sen­tan­ter/Grim­stads inn­byg­ge­re fra kva­li­tets­sje­fens side. Alt­så al­vor­lig uan­sett!

Hvor­for føl­ger dere ikke kom­mu­nens ver­di­er: «Åpen­het og re­de­lig­het» og hel­ler sier, jeg er åpen for at all in­for­ma­sjon stil­les til dis­po­si­sjon. El­ler er det­te ba­re top­pen av et is­fjell vi ser?

INN­LEGG: Emil Schieldrop spør i det­te inn­leg­get om råd­man­nen stil­ler seg bak kva­li­tets­sje­fens om­ta­le av ut­ta­lel­se­ne til kom­mune­styre­med­lem Issi­fou Ko­an­da som usak­li­ge og usma­ke­li­ge.

FÅR STØT­TE: Issi­fou Ko­an­da (SV) får støt­te av Emil Schieldrop i det­te inn­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.