– Ar­ro­gant og vett­løs gam­bling med sik­ker­he­ten

Nest­le­der i Grim­stad Sjø­manns­for­ening, Ni­co­lay B. Svend­sen, skri­ver her om noen fers­ke inn­trykk fra en båt­tur på fjor­den.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - DE­BATT Ni­co­lay Svend­sen

Le­ser­nes me­ning: Det er vir­ke­lig moro å sit­te på ben­ken på Damp­skips­bryg­ga og se på de flot­te bå­te­ne i fle­re eta­sjer som lig­ger der. Men for en pen­sjo­nist blir det jo å skue inn i det for­jet­te­de land.

For en som

har fus­ket litt i fa­get, er det også flott å se hvor nøy­ak­tig de ma­nøv­re­rer når for ek­sem­pel den in­ners­te bå­ten skal ut og de and­re må gi plass. En kar med DOF T-skjor­te (Dist­rict Off­shore) går for­bi, og vi som har seilt i «sup­ply» vet at det­te er en kar som kan det mes­te om båt.

Men så kom­mer

det inn fjor­den en vann­sku­ter for full fart helt inn til en av bå­te­ne, med minst fem gan­ger til­latt has­tig­het. Det­te er langt frem­skre­den ar­ro­gan­se. Det skul­le ikke mang­le på kunn­skap nå len­ger. Sli­ke vann­sku­ter­fø­re­re er sin egen ver­ste fien­de med tan­ke på å fik­se på et hel­ler tynn­slitt om­døm­me.

Så tok jeg

en kveld en gjeng gla­de ven­ner med på tur i Red­dals­ka­na­len. Vi lå for av­slått mo­tor og drev i Land­vik­van­net med to trekk­spill og fest­lig sang og flott stemning på min siste kveld som 70 mi­nus. På vei ut igjen møt­te vi fle­re bå­ter, og det var ro­lig og hen­syns­full kjø­ring, ba­re «jilt».

Men så opp­lev­de

vi et fe­no­men som dess­ver­re er sva­ert van­lig. Man­ge båt­fø­re­re syn­der mot re­ge­len for bruk av topp­lan­ter­ne. Man­ge me­ner at ba­re de har side­lan­ter­ner, er det greit. Det er ikke det, med mind­re du fø­rer en seil­båt. Det er og blir slik at har du så sant mo­tor i bå­ten, skal du ha topp­lan­ter­ne, even­tu­elt en rundt­ly­sen­de lan­ter­ne, stor el­ler li­ten båt. Se Re­gel 23 og den nors­ke 46.

Man­ge bå­ter har

en por­ta­bel topp­lan­ter­ne som lig­ger et sted i et rom, og der blir den lig­gen­de. Det ser ut som nye bå­ter ikke le­ve­res med den­ne lan­ter­nen fer­dig mon­tert, så kan­skje noen me­ner at da er det greit? Den blen­der, sier du. Ja, det er nok rik­tig i noen til­fel­ler. Men det er du nødt til å leve med, el­ler prø­ve en an­nen type. Det er ikke noen pri­vat­sak å slå den av. Og har du tenkt på at det fak­tisk går an å slak­ke på far­ten? For kan du ikke fullt ut etter­leve Re­gel 5 om ut­kikk, så må du en­ten gjø­re nett­opp det el­ler ven­te til det blir lyst. Re­gel 6 sier noe om sik­ker fart.

Og hva med

lan­terne­fø­ring på vann­sku­te­re som nå er like­stilt med alle and­re far­kos­ter til sjøs? Kristiansand Båd­sen­ter (Grim­stad Båd­sen­ter for­hand­ler ikke vann­sku­te­re) opp­ly­ser at lan­ter­ner ikke er mon­tert, det må du gjø­re selv. Det er da det vil vise seg om du er en an­svar­lig båt­fø­rer. El­ler er det ba­re å gi blaf­fen? Selv­føl­ge­lig, du kan kjø­re jor­da rundt uten lan­ter­ner, ba­re du gjør det på dag­tid.

Vel for­tøyd og

fer­dig ryd­det etter tu­ren straks før mid­natt 18. juli, kom­mer det en båt inn Hylle­buk­ta i Bu­fjor­den like for­bi min båt i det jeg i mørket opp­fat­ter som et skudd i nat­ten i stor fart, uten det mins­te lys, to­talt mørk­lagt. Det var til å få hjer­te­rytme­for­styr­rel­se av, så brått skjed­de det.

Så til du/dere

som gikk inn til bryg­ga ved Veide­skog («Vidde­skau») hytte­felt in­nerst in­ne i Hylle­buk­ta den nat­ta: Ar­ro­gant og vett­løs gam­bling med sik­ker­he­ten og en hån mot det de al­ler fles­te av oss øns­ker, nem­lig å ha det fint på van­net.

Po­li­ti­et? Hva skal

de gjø­re? Selv om de gjør en flott inn­sats med de res­sur­se­ne de har der de til en­hver tid be­fin­ner seg, så mon­ner det ikke. Det sier seg selv at de kan ikke va­ere alle ste­der, det­te kan de ba­re ikke mak­te. Og vi kan ikke bli en gjeng med an­gi­ve­re, det er ikke slik vi vil ha det når vi er på van­net. Hold­nin­ger!

AR­KIV

REAGERER: Ni­co­lay Svend­sen, nest­le­der i Grim­stad Sjø­manns­for­ening og mange­årig kaptein, for­tel­ler om opp­le­vel­se­ne han fei­ret 70-års­da­gen med en tur på sjø­en sam­men med gode ven­ner ny­lig.

VANNSKUTERKJØRING: «Det­te er langt frem­skre­den ar­ro­gan­se», skri­ver Svend­sen om en ob­ser­vert epi­so­de med vann­sku­ter på fjor­den. Det­te bil­det er tatt ved Mari­vold i en an­nen sam­men­heng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.