– Stem­te for frem­ti­den til bar­na våre

Stef­fen Dy­ve stem­te i år for å sik­re en god frem­tid for bar­na sine og for­di han hå­per å få KrFs Kjell In­golf Rop­stad inn på Stor­tin­get.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - STOR­TINGS­VAL­GET 2017 b Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

Stef­fen Dy­ve gjor­de i går sin bor­ger­plikt, og stem­te ved stor­tings­val­get. Han stem­te på det par­ti­et han me­ner er best til å ta vare på de gode ver­di­ene han me­ner sam­fun­net vårt er bygd på.

– Jeg stem­te KrF. Det gjor­de jeg for det førs­te for­di jeg vil sik­re bar­na mine en god frem­tid. For det and­re er jeg også vel­dig til­hen­ger av K’en i KRLE-fa­get. For det tred­je har jeg vel­dig stor sans for og til­tro til Kjell In­golf Rop­stad. Han er en bra mann og det er vik­tig, også for Grim­stad, at han kom­mer inn på Stor­tin­get.

Det­te sier Stef­fen Dy­ve til Adres­sa man­dag. Da har han ak­ku­rat av­lagt stem­men sin i stemme­lo­ka­let på råd­hu­set.

Kø uten­for stemme­lo­ka­let

Det gjor­de han sam­men med man­ge and­re. Da Adres­sa var inn­om man­dag for­mid­dag, var det litt stil­le der, men iføl­ge Solveig Klei­ve­ne, le­der av stemme­sty­ret på råd­hu­set, had­de det va­ert man­ge folk inn­om.

– Ak­ku­rat nå er det litt stil­le her, men det har va­ert et vel­dig godt og jevnt sig hele da­gen av folk som vil stem­me. Det var også vel­dig man­ge som var her tid­lig på mor­ge­nen før vi åp­net og som sto i kø på ut­si­den av stemme­lo­ka­let. Det kom­mer nok også til å ta seg godt opp igjen ut­over etter­mid­da­gen når folk er fer­di­ge på jobb, sa hun til Adres­sa.

– Hva var det som ble ut­slags­gi­ven­de for at du stem­te ak­ku­rat på KrF, Stef­fen Dy­ve?

– Jeg vil stem­me på gode ver­di­er i sam­fun­net. Jeg me­ner at sam­fun­net vårt er bygd opp på man­ge gode ver­di­er, og KrF er de bes­te til å ta vare på dis­se ver­di­ene. De har også et stort en­ga­sje­ment mot ut­lan­det og mot bi­stand, og det er vik­tig for meg, sier han.

Vans­ke­lig valg

Han sy­nes ikke årets valg var så vel­dig vans­ke­lig, men det syn­tes både Ceci­le Sy­vert­sen Dran­ge og Bir­ger Mikalsen.

– Det­te er and­re gang jeg stem­mer ved et stor­tings­valg. Jeg har tatt en del tes­ter og valg­o­ma­ter for å se hva jeg skal stem­me, men jeg sy­nes det har va­ert vel­dig vans­ke­lig i år. Det er mye bra med man­ge for­skjel­li­ge par­ti­er, sier hun.

– Hva ble det ut­slags­gi­ven­de for det par­ti­et du stem­te på?

– Det var det par­ti­et jeg men­te had­de den bes­te po­li­tik­ken på helse­til­bu­det, sier Sy­vert­sen Dran­ge, som selv job­ber som syke­plei­er i Grim­stad kom­mu­ne.

– Mye skitt­kas­ting

– Jeg sy­nes også det har va­ert vans­ke­lig i år, og vans­ke­li­ge­re enn det plei­er. Til syv­en­de og sist er det jo lite som skil­ler par­ti­ene, men i år sy­nes jeg det har va­ert mye skitt­kas­ting mel­lom de uli­ke par­ti­ene i valg­kam­pen, og det li­ker jeg ikke. Jeg vil hel­ler at de skal for­tel­le om sin egen po­li­tikk i ste­det for å pra­te ned de and­re. Po­li­ti­ker­ne er tross alt for­bil­der for de unge, og da bør de ikke rak­ke ned på and­re. Jeg sy­nes også de har pra­tet mye i mun­nen på hver­and­re i TV-de­bat­te­ne, sier Bir­ger Mikalsen.

– Hva har va­ert det vik­tigs­te for valget ditt?

– For meg har det blitt et per­son­valg, hvem jeg me­ner vil re­pre­sen­te­re og job­be best for Sør­lan­det på Stor­tin­get. Det in­ne­ba­erer også at jeg i år har stemt på et nytt par­ti, sier han.

– KrF med dår­lig valg­kamp

Adres­sa traff også ord­fø­rer Kje­til Glims­dal i går, og han var sva­ert spent på hvor­dan det kom til å gå med KrF i årets valg. For det førs­te om par­ti­et hans vil kom­mer over sperre­gren­sen, og for det and­re om Kjell In­golf Rop­stad vil sik­re seg en plass.

– Jeg må si at jeg sy­nes KrF har gjort en dår­lig valg­kamp i år. Knut Arild Harei­de har hel­ler ikke va­ert så god som han bur­de, så det kom­mer nok til å bli en opp­vask in­ternt etter valget, sier han.

FOTO: KJE­TIL KARL­SEN

VIK­TIG Å STEM­ME: Stef­fen Dy­ve gjør her sin bor­ger­plikt, og av­leg­ger sin stem­me ved årets stor­tings­valg. Valg­funk­sjo­na­er Erik Al­brecht sjek­ker at alt går som det skal. Dy­ve for­tel­ler at han stem­te på KrF, og hå­per Kjell In­golf Rop­stad kom­mer inn på...

INN­FØ­RING: Klas­se 6c ved Land­vik sko­le tok tu­ren inn i valg­lo­ka­let på Land­vik og fikk første­hånds inn­fø­ring i valget av Astrid Sand­kja­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.