Til fi­na­le i mat­kon­kur­ran­se

Sol og blå him­mel bi­dro til nok en vel­luk­ket mad­fest.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SEN­TRUM b Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Katri­ne Hes­nes Jar­nes og Hes­nes gart­ne­ri er med i fi­na­len i Det nors­ke mål­tid. Ny­he­ten fikk hun på lør­da­gens mad­fest, hvor 2000 men­nes­ker var inn­om.

Fre­dag bøt­tet reg­net ned over byen, og søn­dag er det meldt mer ned­bør og grå­va­er. Lør­dag ble deri­mot en her­lig sen­som­mer­dag, og lang­bor­de­ne og ben­ke­ne på Tor­vet var ful­le av gla­de men­nes­ker i time­vis.

– Det er sjet­te gang det ar­ran­ge­res, og det har va­ert fint hvert år. Det er helt utro­lig. Det er god stem­ning, og det ser ut som om det er bra med folk opp­over i byen også. Det er vel­dig gøy, sier Katri­ne Hes­nes Jar­nes, som stod på stand med Hes­nes gart­ne­ri.

Liv­lig auk­sjon

Rundt hele Tor­vet var det bo­der med als­kens fris­ten­de mat og drik­ke, og på sce­nen var det kå­ring av «Den lil­le øl­bryg­ge­ren», det var kå­ring av fi­na­lis­ter til Det nors­ke mål­tid, og det var auk­sjon til inn­tekt for nes­te års ar­ran­ge­ment.

Den­ne ble le­det av auk­sjo­na­ri­us Ru­ne Nøst­vik, og han fris­tet man­ge til å by på gjen­stan­der med ar­gu­men­ter som at «det­te går da­me­ne i Bog­stad­vei­en med».

Det så ut til å fun­ge­re, for gjen­stan­de­ne ble klub­bet unna i et høyt tem­po.

33.000 i kas­sa

Auk­sjo­nen fikk inn 33.000 kro­ner til nes­te års ar­ran­ge­ment.

– Det er kjempe­gøy. Det be­tyr at vi al­le­re­de nå kan gå i gang med å be­stil­le telt og det som skal til nes­te år. Folk har stor gi­ver­gle­de, og det er en hap­pe­ning i seg selv, sier Line Ni­co­lay­sen, som er en av ar­ran­gø­re­ne.

Den vil­les­te bu­drun­den kom da en helt spe­si­ell øl­flas­ke skul­le un­der ham­me­ren.

– Det gøy­es­te var da vi fikk 2100 kro­ner for flas­ka fra Nøg­ne Ø. Den skal stå i hyl­la på Her­lig­hed, sier Ni­co­lay­sen.

Flas­ka har eti­kett av mes­sing la­get av gull­smed Un­ni Storm Jo­hann­sen.

Ni­co­lay­sen an­slår at i over­kant av 2000 men­nes­ker var inn­om ar­ran­ge­men­tet.

– Vi er strå­len­de for­nøyd både med opp­mø­tet og av­vik­lin­gen. Det er også vel­dig gøy med Det nors­ke mål­tid. Vi har fått rap­por­ter fra na­e­rings­li­vet rundt om at de had­de gode da­ger. Det er noe av må­let, å ska­pe liv i byen, sier hun.

– Vi tror ut­stil­ler­ne solg­te om­trent som i fjor, og var for­nøy­de, sier Ni­co­lay­sen.

Hun sy­nes det er helt utro­lig at det ble fint va­er nok en gang, spe­si­elt med tan­ke på hvor mye regn som kom fre­dag og søn­dag.

– Det er helt crazy. Men da vi rig­get på fre­dag og ble kliss­våte had­de vi troa på at det skul­le bli fint. Vi had­de mas­se nye fri­vil­li­ge.

Det er også klart at det blir ny mad­fest nes­te år, og ar­ran­gø­re­ne hå­per å få Det nors­ke mål­tid til­ba­ke.

– Det had­de va­ert sab­la gøy, sier Ni­co­lay­sen.

– Vi må også tak­ke for støt­ten fra na­e­rings­li­vet, både med ga­ver til auk­sjo­nen og spon­sing. Grim­stad er ver­dens bes­te by å gjø­re events i. Det er så gøy å løpe rundt og spør­re, for folk sier nes­ten ald­ri nei.

BUDKRIG: Den­ne spe­si­el­le flas­ka ble solgt for 2100 kro­ner etter en liv­lig bu­drun­de.

FOLKEFEST: I fle­re ti­mer var Tor­vet fullt av folk. De kos­te seg med mat og drik­ke i sola.

HONNING: Linda An­der­sen og Jan Egil Pet­ter­sen Da­la­ne solg­te honning og and­re va­rer.

AUK­SJO­NA­RI­US: Ru­ne Nøst­vik le­det auk­sjo­nen med stø­dig hånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.