Ada So­fie Auste­gard fikk he­ders­pris

Si­den 2000 har Ada So­fie Auste­gard job­bet for en barn­dom uten vold. Man­dag mot­tok hun pri­sen Årets Lade­jarl 2017 for sitt ar­beid.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - TROND­HEIM An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Ada So­fie Auste­gard mot­tok man­dag pri­sen som Årets Lade­jarl for sitt ar­beid med Sti­ne So­fies Stif­tel­se. Pri­sen som ble delt ut i Trond­heim er på to mil­lio­ner kro­ner.

– Årets Lade­jarl 2017 er en verdi­dre­ven rolle­mo­dell med høy per­son­lig in­tegri­tet, som set­ter rett­fer­dig­het høy­est. Årets Lade­jarl 2017 har eks­tremt ster­ke ind­re ver­di­er. Ved­kom­men­de har stand­haf­tig job­bet for å på­vir­ke be­slut­nings­ta­ke­re og ut­vist stort mot på sin vei for å nå fram til flest mu­lig tren­gen­de. Vin­ne­ren er et med­men­nes­ke som i snart to år­ti­er har job­bet mål­ret­tet for å styr­ke barns retts­sik­ker­het, skri­ver jury­en i sin be­grun­nel­se. Vi­de­re skri­ver de:

– Ada So­fie Auste­gard- du har gjen­nom 17 år gitt volds­ut­sat­te barn og unge en stem­me som blir hørt klart og ty­de­lig. Ditt en­ga­sje­ment har bi­dratt til lov­end­rin­ger og bed­ring for barn og unge som har blitt ut­satt for vold og over­grep. Du øns­ker å iva­re­ta retts­stil­lin­gen til de volds­ut­sat­te og de­res på­rø­ren­de, men al­ler mest job­ber du mål­ret­tet med å fore­byg­ge nett­opp den­ne ty­pen vold og over­grep fra å ram­me våre mest sår­ba­re i sam­fun­net. Du er unik.

– Du har reist land og strand rundt for å opp­ly­se om et me­get vans­ke­lig, men eks­tremt vik­tig tema – nem­lig hvor­dan vi kan gi alle ret­ten til en barn­dom uten vold. Du har svart bel­te i ut­hol­den­het. Du er en figh­ter av øvers­te rang.

– Din vilje­styr­ke ble i fjor kro­net med åp­nin­gen av Sti­ne So­fie Sen­te­ret. Ver­den har fått sitt førs­te kurs- og mest­rings­sen­ter for volds­ut­sat­te barn og unge. Tak­ket va­ere deg kan volds­ut­sat­te få ny kunn­skap og hjelp til å mest­re sine liv. Li­vet blir på ny fylt med håp og gle­de. Vi og bar­na våre tak­ker deg!

Mile­pael

Ada So­fie Auste­gard var man­dag på plass i Trond­heim for å mot­ta pri­sen, som be­tyr mye for hen­ne.

– Jeg blir opp­rik­tig glad for å få ba­ere tit­te­len Årets Lade­jarl. Det be­tyr at folk ser hvor vik­tig ar­bei­det vårt er. Når en av sju barn ut­set­tes for sek­su­el­le over­grep, og to av ti barn ut­set­tes for vold, så er det et stort sam­funns­pro­blem. Jeg tror både po­li­ti­ke­re, fag­folk og folk flest er blitt mer be­visst på det hvor gru­somt det er, og hvor­dan vi alle har et an­svar for å for­hind­re at det skjer, sier Ada So­fie Auste­gard.

– Alt vi gjør i Sti­ne So­fies Stif­tel­se har som mål å bi­dra til en barn­dom uten vold og over­grep, og når vi i 2016 fikk på plass et til­bud for å iva­re­ta de volds­ut­sat­te bar­na, så var det en stor mile­pael i mitt en­ga­sje­ment, sier hun vi­de­re.

Sjet­te året på rad

Pri­sen på to mil­lio­ner kro­ner er Reit­an­grup­pens år­li­ge he­ders­pris for frem­ra­gen­de verdi­ba­sert le­del­se og ar­beid.

Pri­sen Årets Lade­jarl gis til en per­son som bi­drar til samfunnsbygging gjen­nom verdi­ba­sert le­del­se og verdi­ba­sert ar­beid, som mot­vir­ker like­gyl­dig­het og ut­vi­ser mot. Ved­kom­men­de vi­ser også evne til å unne og be­und­re and­re. Pri­sen de­les ut av Odd Rei­tan hvert år på La­de Gaard i Trond­heim.

Tid­li­ge­re år har blant and­re grunn­leg­ge­ren av Right To Play, Jo­hann Olav Koss, og grunn­leg­ge­ren av MOT, At­le Vår­vik mot­tatt pri­sen.

Årets Lade­jarl er en pris som har blitt delt ut si­den 2012. I årets jury satt Kris­tin Krohn De­vold, Lars G. Nor­heim, Sol­frid Flate­by, Mar­vin Wi­seth, At­le Vår­vik og Odd Rei­tan.

PRESSEFOTO

PRIS: Ada So­fie Auste­gard er Årets Lade­jarl. Pri­sen mot­tok hun av Odd Rei­tan man­dag for­mid­dag.

FOTO: PRIVAT

PÅ TUR: I som­mer har Ada So­fie Auste­gard med fle­re gått Trond­heimOslo for å set­te søke­ly­set på vold og over­grep.

ARKIVFOTO

ÅPNING: I 2016 ble Sti­ne So­fie Sen­te­ret åp­net i Øs­ter­hus. En mile­pael i stif­tel­sens ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.