Rus­ter opp jule­ga­te­ne

Det er ikke gran­bar, men lys som skal do­mi­ne­re jule­ga­te­ne i sen­trum.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SEN­TRUM pe­er@gat.no

Grim­stad Min By har sto­re pla­ner om å rus­te opp og for­nye jule­ga­te­ne sam­men med kom­mu­nen. Det skal bli mind­re gran­bar og mer lys.

I går etter­mid­dag skul­le for­mann­ska­pet be­hand­le spørs­må­let om til­skudd til nye jule­de­ko­ra­sjo­ner. Det drei­er seg om 100.000 kro­ner til inn­kjøp av nye jule­de­ko­ra­sjo­ner og be­lys­ning, pluss 75.000 kro­ner til in­stal­la­sjon. Råd­man­nen me­ner det­te vil va­ere et po­si­tivt by­ut­vik­lings­til­tak og fore­slår at inn­til 175.000 kro­ner be­vil­ges fra sen­trums­fon­det for å rea­li­se­re ny jule­gate­be­lys­ning. Sa­ken has­ter hvis en skal rek­ke i be­stil­le, få le­vert og mon­tert ny be­lys­ning før jule­gate­åp­ning. Pen­ge­ne skal hen­tes fra sen­trums­fon­det som skal gå til by­ut­vik­lings­til­tak.

For mørkt og dys­tert

Le­der i Grim­stad Min By, An­na Eli­se Svenne­vig, er sva­ert glad for at kom­mu­nen tar den­ne sa­ken så raskt og for råd­man­nens po­si­ti­ve inn­stil­ling.

– Det­te er en jule­gave til byen. Må­let er at det skal gjø­re det tri­ve­li­ge­re å gå i ga­te­ne i den mør­ke års­ti­den. Vi har fått en del til­bake­mel­din­ger om at de tra­di­sjo­nel­le jule­ga­te­ne er for mør­ke. an­leg­get er dess­uten gam­mel­dags og i ferd med å bli ut­da­tert, og det er mye ar­beid med å rig­ge det til, på­pe­ker Svenne­vig.

– Når vi da pre­sen­ter­te det­te for­sla­get med å lys­set­te ga­te­ne tra­er i mye ble det mot­tatt med be­geist­ring av med­lem­me­ne. Vi vil også kun­ne dek­ke over en stør­re del av sen­trum – helt opp til kul­tur­hu­set og rundt Tor­vet.

Ten­nes tid­li­ge­re

Pla­nen er å ten­ne de­ko­ra­sjo­ne­ne tid­li­ge­re, rundt 18.–20. no­vem­ber, og jule­gra­na skal ten­nes lør­dag 25. no­vem­ber.

– Kun­der i byen har sagt at de øns­ker at de­ko­ra­sjo­ne­ne skal hen­ge len­ger enn det de har gjort til nå. Ly­se­ne blir sit­ten­de per­ma­nent i traer­ne slik at det er mu­lig å ten­ne dem ved fle­re an­led­nin­ger. Gran­bar har be­gren­set hold­bar­het, men dis­se nye ly­se­ne kan vi bru­ke len­ger og of­te­re. Vi hå­per at det­te kan bli en at­trak­sjon i seg selv som folk kom­mer til byen for å opp­le­ve, un­der­stre­ker Svenne­vig.

EUROSIGN SKISSE:

NYE DEKORASJONER: I St­or­ga­ten skal det hen­ge lys mel­lom by­går­de­ne på tvers av ga­ten.

SKISSE: EUROSIGN

TRA­ER: Traer­ne vil bli de­ko­rert med lys.

TRADISJONELT: Slik har jule­ga­te­ne tradisjonelt va­ert i byen. Nå skal gran­bar byt­tes ut med mer lys.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.