Spen­nen­de møte med sjø­ens skap­nin­ger

Eline (6) syn­tes det var spen­nen­de å se rød­spet­te og and­re le­ven­de fisk på na­ert hold.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SJØFARTSDAG

På ple­nen uten­for sjø­farts­mu­se­et står to kas­ser med vann, og i van­net er det et yren­de liv. Eline Vik­to­ria Myk­land Hal­vor­sen (6) kik­ker nys­gjer­rig på alt som rø­rer seg.

– Jeg vil hol­de den, sier hun iv­rig, og løf­ter opp en li­ten fisk.

Hun sy­nes det er spen­nen­de å kjen­ne hvor glatt fisken er, og straks glip­per den ut av hen­de­ne hen­nes og til­ba­ke i van­net. Så får hun hol­de en li­ten rød­spet­te, med hjelp fra Svein Erik Tom­stad i kyst­la­get.

Det er sjø­farts­da­gen «Kast loss!» i Has­sel­da­len, og det pro­vi­so­ris­ke akva­ri­et med fisk fra fisker Jan Ivar Ol­sen er bare en av at­trak­sjo­ne­ne.

Man­ge ak­ti­vi­te­ter

Ved bryg­ga lig­ger Kyst­la­get Terje Vi­gens skøy­te Øs­ter­øy, og her kan bar­na kik­ke om bord. Det er også små bå­ter bar­na kan ro i, det er kul­tur­sti i om­rå­det, og fle­re and­re ak­ti­vi­te­ter er rig­get opp. Tegne­bord in­ne i ka­fe­en, for­tel­ler­stund og knu­ter med Finn Lars­sen står på pro­gram­met.

Alt fore­går utro­lig nok i strå­len­de sol. Få ti­mer før og etter ar­ran­ge­men­tet bøt­ter reg­net ned over Grim­stad.

Båt­byg­ging

I et hjør­ne ban­kes det iher­dig. Ja­kob Hal­vor­sen (7) er i ferd med å lage en båt med litt hjelp fra pap­pa Jostein Hal­vor­sen.

Så er det tid for sjø­set­ting, noe som er let­te­re sat enn gjort. Men med hjelp fra Glenn Løi­te, som leg­ger seg lang­flat på bryg­ga, får bå­ten en vel­lyk­ket jom­fru­tur i Vik­ki­len.

SPEN­NEN­DE: Eline Vik­to­ria Myk­land Hal­vor­sen syn­tes det var spen­nen­de å se på fisk. Svein Erik Tom­stad fra kyst­la­get hjalp hen­ne med å ta opp en li­ten rød­spet­te.

DRØMMEVAER: Øs­ter­øy lå ved bryg­ga og var åpen for om­vis­ning i strå­len­de sol­skinn.

SJØ­SET­TING: Glenn Løi­te hjalp med sjø­set­tin­gen av bar­nas bå­ter.

BÅT: Ja­kob Hal­vor­sen (7) la­get båt med pap­pa Jostein Hal­vor­sen.

MOTORER: Båt­mo­to­rer av fle­re slag var ut­stilt.

FOR­TEL­LER­STUND: Ani­ta Es­ten­sen les­te for bar­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.