Stem fram ka­non

Nå vil biblioteket at du skal stem­me på dine ti bes­te lese­opp­le­vel­ser av nors­ke for­fat­te­re. Re­sul­ta­tet blir en topp 100-lis­te som også skal bli ut­gangs­punk­tet for tre ar­ran­ge­men­ter til vår­en.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - b Gro Aus­tenå Berg gro@gat.no

De an­sat­te på biblioteket in­vi­te­rer Grim­stads inn­byg­ge­re til å stem­me på sine nors­ke bok­fa­vo­rit­ter fra man­dag 18. sep­tem­ber til og med lør­dag 14. ok­to­ber.

– Vi øns­ker å lage Grim­stads lit­te­ra­ere ka­non, sier Hil­de Eli­se Sa­ka­rias­sen Bie.

For å gjø­re det vil de en­ga­sje­re Grim­stad be­folk­ning.

– Bak­grun­nen er at vi skal flyt­te til et nytt bi­blio­tek. og da har det va­ert mye fo­kus på det ytre byg­get og det som skjer, men det som egent­lig er inn­hol­det til biblioteket, er lit­te­ra­tu­ren, for­kla­rer hun, og leg­ger til at det vil de vise at de har med seg fra det gam­le biblioteket og inn i det nye byg­get.

100 bø­ker

Må­let blir frem­over å lage en lis­te med 100 bø­ker som er Grim­stads lit­te­ra­ere ka­non.

– Det skal va­ere nors­ke for­fat­te­re, nors­ke bø­ker, for å be­gren­se det litt, sier hun.

Det tren­ger ikke va­ere for­fat­te­re fra Grim­stad, men iføl­ge Bie kan det også va­ere det.

Nå øns­ker de å få folks stem­mer og en­ga­sje­re be­folk­nin­gen i biblioteket.

– Hva er dine ti bes­te nors­ke lese­opp­le­vel­ser, er spørs­må­let. For­sla­ge­ne som kom­mer inn, skal til slutt bli en topp 100-lis­te. – Hva skal dere gjø­re med den?

– Vi tenk­te vi skul­le of­fent­lig­gjø­re den når vi åp­ner, sva­rer Bie.

Biblioteket har også et samarbeid med UiA og en del av for­fat­ter­mil­jø­et i Ag­der om at det med ut­gangs­punkt lis­ta, skal la­ges tre ar­ran­ge­men­ter til vår­en.

– Det er vel­dig spen­nen­de hva det blir, sier Bie.

For barn og voks­ne

Biblioteket har søkt støt­te til pro­sjek­tet fra Fritt Ord.

– Det blir en de­mo­kra­tisk lis­te, men vi sty­rer det litt, for det er jo noe som må va­ere med på en slik lis­te også. Sam­ti­dig skal det re­pre­sen­te­rer Grim­stad, sier hun.

Iføl­ge de an­sat­te på biblioteket skal for­sla­ge­ne du me­ner bør va­ere med, va­ere lese­opp­le­vel­ser du har hatt som vok­sen el­ler barn. Det kan også va­ere bø­ker som har hatt be­tyd­ning for byen.

Dine for­slag kan du en­ten stem­me fram på biblioteket, på e-post el­ler Face­bo­ok.

IN­VI­TE­RER: Hil­de Eli­se Sa­ka­rias­sen Bie og Jon Isak­sen på Grim­stad bi­blio­tek hå­per du vil va­ere med å stem­me fram dine ti bes­te lese­opp­le­vel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.