Mis­tet sei­e­ren på slut­ten

Jerv had­de tre po­eng i lom­ma, men så duk­ket Erik Huse­klepp opp.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - b Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Michael Ogung­ba­ro ble ben­ket i kam­pen mot Start, men star­tet mot Åsa­ne. Det skul­le vise seg å va­ere et godt trekk av Ar­ne Sand­stø, for etter en drøy halv­time sco­ret han med et fint skudd med venstre­bei­net fra like uten­for seks­ten­me­te­ren.

Åsa­ne had­de også sine mu­lig­he­ter i førs­te om­gang, men Jerv var na­er­me­re to mål enn hjemme­la­get var ett. Like før pau­se fikk nem­lig Glenn An­der­sen en me­get stor sjan­se til å sco­re da Mat­hias Wich­mann slo et fri­spark mot bakre stol­pe. Her fikk An­der­sen av­slut­te helt umar­kert, men klar­te ikke å få bal­len på mål.

Også i and­re om­gang fikk Jerv sto­re mu­lig­he­ter. Etter 72 mi­nut­ter sat­te Akin­to­la full fart på en kont­ring. Foran mål fant han inn­byt­ter Eirik Haug­stad. Haug­stad av­slut­tet, men keeper red­det. Bal­len ble så lig­gen­de fri for Erixon Danso, men han klar­te ikke å pres­se skud­det un­der tverr­lig­ge­ren.

Da gikk det som det ofte gjør, nem­lig at mot­stan­de­ren sco­rer. Erik Huse­klepp fikk drømme­treff på et fri­spark like før full tid, og der­med var la­ge­ne like langt.

På over­tid ser­ver­te Mat­hias Wich­mann kap­tein Glenn An­der­sen foran mål, men midt­stop­pe­ren klar­te ikke å over­lis­te keeper med sin head­ing. Bal­len ble slått til cor­ner, og her fikk Akin­to­la stå ale­ne på bakre stol­pe, men hel­ler ikke han klar­te å få bal­len i mål.

Sand­stø: – Bit­tert

Tre­ner Ar­ne Sand­stø er na­tur­lig nok skuf­fet over å sit­te igjen med ett po­eng når tre var in­nen rekke­vid­de. Han fikk se Huse­klepp set­te bal­len i mål bak Øy­vind Kn­ut­sen, og sei­er ble til uav­gjort.

– Det er selv­føl­ge­lig bit­tert å få den sånn, selv om det er vans­ke­lig å gar­de­re seg mot et sånt fri­spark, sier han.

Tre­ne­ren er godt for­nøyd med hvor­dan de gule frem­stod før pau­se.

– Vi er vel­dig for­nøy­de med første­om­gan­gen. Både Glenn og Danso had­de sva­ere sjan­ser, så vi kun­ne gått til pau­se med en enda stør­re le­del­se. I and­re om­gang går vi litt for en­si­dig i de­res press, og får ikke va­ri­ert nok. Jeg er skuf­fet over at vi ikke hol­der jevn kva­li­tet i beg­ge om­gan­ger.

– Var det ef­fek­ti­vi­te­ten som kos­tet dere sei­e­ren i dag?

– Vi bur­de i alle fall sco­ret et mål til i kam­pen, men i and­re om­gang har vi en fem-seks gyl­ne kont­rings­mu­lig­he­ter vi bør ut­nyt­te bed­re. VI kom­mer to mot en, men får ikke av­slut­tet skik­ke­lig. Det er for dår­lig. Da le­ver kam­pen helt ut og vi blir straf­fet på det fri­spar­ket.

Mot Åsa­ne valg­te Sand­stø å set­te venstre­bein­te Ber­glann på høyre­kan­ten, mens høyre­bein­te Som­dal spil­te på ven­st­re. – Hva var tan­ken med det­te? – Tan­ken med det var at vi fikk back­e­ne mye, mye høy­ere i ba­nen. Det er stort sett de som slår inn­leg­ge­ne, og både Brice og Kris­tof­fer har god inn­leggs­fot. Det var også med tan­ke på hvor­dan trop­pen vår så ut, at Ha­gen var ute, og hvor­dan Åsa­ne så ut. Vi lyk­tes vel­dig med det i førs­te om­gang, men ble litt for fei­ge i and­re.

Etter det ene po­en­get har Jerv

nå 26 po­eng, seks over Fredrikstad på kva­lik.

– Ser dere opp­over el­ler bak­over på ta­bel­len nå?

– Nå ser vi først og fremst på Sand­nes Ulf, det er det vik­tigs­te for oss. Er vi i naer­he­ten av der vi var i førs­te om­gang i dag i 90 mi­nut­ter, skal vi bli vel­dig vans­ke­li­ge å slå, sier Sand­stø.

ARKIVFOTO

SCO­RET: Michael Ogung­ba­ro sco­ret et fint mål med venstre­fo­ten, men det holdt bare til ett po­eng mot Åsa­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.