– Det er små mar­gi­ner

Ex­press fikk det som for­ven­tet tøft borte mot Fløy fre­dag kveld. En tid­li­ge­re Jerv-spil­ler sør­get for at det nok en gang ble stor­tap.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - FOTBALL Mar­tin Hau­gen og An­na Torp Kvas­jord

Av­de­lin­gens su­ve­rent bes­te lag gjor­de som de vil­le og vant til slutt 4-0, da Ex­press var mot­stan­der på Co­lor­line­ba­nen på Fløy sta­dion fre­dag kveld.

Hjemme­la­get tok tid­lig le­del­sen ved Dar­dan Dres­haj, som tid­li­ge­re har spilt for Start og Aren­dal, og tid­li­ge­re Jerv-spil­ler Chris­tof­fer Myh­re la på til 2–0 like før pau­se.

Sam­me mann la på til 3–0 i and­re om­gang, og Tor­je Wich­ne fast­sat­te slutt­re­sul­ta­tet til 4–0.

Li­ten for­skjell

Ex­press-tre­ner, Roy Lud­vig­sen, var tross stor­ta­pet bruk­bart for­nøyd med det han så på ba­nen.

– Jeg sy­nes det var en opp­tur spille­mes­sig, men det er dår­lig i beg­ge en­de­ne, noe man ser på mål­for­skjel­len vår. Vi slip­per inn for enk­le mål, og at vi bare har sco­ret 23 mål i år er bare skrek­ke­lig, sier tre­ne­ren.

Men for­skjel­len på topp­la­get Fløy, og bunn­la­get Ex­press fra Fe­vik var ikke så stor som man på for­hånd kan­skje had­de fryk­tet.

– Fløy had­de kan­skje seks sjan­ser i kam­pen, og sco­rer på fire av dem, mens vi har fem sjan­ser og ikke sco­rer på noen. Det er små mar­gi­ner her, sier Ex­press-tre­ne­ren.

Selv­inn­sikt

Roy Lud­vig­sen er til­ba­ke i tre­ner­rol­len etter å ha va­ert borte i star­ten av se­son­gen. Han sli­ter litt med å kjen­ne igjen la­get som han for­lot etter for­ri­ge se­song. Nå vil han at hver en­kelt­spil­ler skal gå i seg selv, slik at de i alle fall kan av­slut­te se­son­gen på en god måte, selv om det ser mørkt ut med tan­ke på vi­de­re spill i 3. di­vi­sjon.

– Vi i støtte­ap­pa­ra­tet har et an­svar om å hol­de mo­ti­va­sjo­nen til spil­ler­ne oppe, og vi må job­be med å få opp glø­den, og spil­ler­hu­mø­ret de­res. Men så har spil­ler­ne et eget­an­svar også. Hver en­kelt spil­ler må gå i seg selv, se seg selv i spei­let og ten­ke at man for hver dag skal bli litt bed­re. Man skal ha det gøy med fot­bal­len, men man må sam­ti­dig job­be bein­hardt for å hele ti­den bli bed­re. Og så hand­ler det om å ha litt selv­inn­sikt. Man er ikke bed­re enn man er til en­hver tid, selv om man har spilt Tippe­li­ga­fot­ball el­ler hva det nå enn er. Man­ge tror de er bed­re enn de er, og det er en far­lig tanke­gang, sier han be­stemt.

Nes­te kamp for Ex­press er først­kom­men­de lør­dag, hjem­me mot Bry­ne 2.

PS! De tid­li­ge­re Jerv-spil­ler­ne Sven Fred­rik Stray, Omar Mar­ko­vic og Hen­rik Dahlum spil­te også for Fløy i hel­gens kamp.

ARKIVFOTO

TAP: Spil­ler­ne hang med ho­det, etter å ha tapt se­son­gen 14. se­rie­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.