Histo­risk dis­pu­tant

Gro Fri­vold (52) er den førs­te som har gjen­nom­ført dis­pu­tas på fa­kul­te­tet for helse- og idretts­fag på Uni­ver­si­te­tet i Grim­stad.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FORSK­NING Øystein Bjerke­strand vi­kar@gat.no

Den tid­li­ge­re in­ten­siv­syke­plei­e­ren har i fem år job­bet med dok­tor­gra­den som ble dis­pu­tert på UiA man­dag for drøyt to uker si­den. I dok­tor­grads­av­hand­lin­gen har Fri­vold un­der­søkt er­fa­rin­ge­ne til på­rø­ren­de til akutt og kri­tisk syke pa­si­en­ter i for­bin­del­se med inn­leg­gel­se på in­ten­siv­av­de­ling på syke­hus.

– Det var en vel­dig spen­nen­de dag. Jeg var utro­lig spent på for­hånd, for man vet at man må pres­te­re og pre­sen­te­re det man har job­bet med i fem år på tjue mi­nut­ter, sier Fri­vold.

Mas­siv støt­te

Grim­stad-kvin­nen had­de imid­ler­tid god støt­te. Van­lig­vis er det kun na­er­mes­te fa­mi­lie og en­kel­te and­re som har mu­lig­het til å over­va­ere en dis­pu­tas, men i det­te til­fel­let, hvor Fri­vold fikk gjø­re det på «hjemme­bane», had­de hun rene sup­por­ter­gjen­gen i sa­len. Rundt 90 per­soner had­de fylt opp sete­ra­de­ne for å føl­ge den his­to­ris­ke dis­put­asen.

– Det var helt spe­si­elt, for hvis man dis­pu­te­rer i Oslo, Ber­gen el­ler Trond­heim, så kom­mer kan­skje bare de al­ler na­er­mes­te. Her kom det kol­le­ger fra de sis­te 20 åre­ne og man­ge and­re. Det ble en vold­som opp­slut­ning, og det føl­tes na­tur­lig­vis som en enorm støt­te, for­tel­ler Fri­vold.

– Kan du for­tel­le hvor­for den­ne dis­put­asen var så spe­si­ell?

– På Uni­ver­si­te­tet i Ag­der har fa­kul­te­tet for helse- og idretts­fag sitt eget dok­tor­grads­pro­gram. Det­te er førs­te gang noen på det­te pro­gram­met har dis­pu­tert i Grim­stad, for­kla­rer hun.

Fri­vold for­tel­ler at hun både er sli­ten, let­tet og stolt etter å ha gjen­nom­ført dok­tor­gra­den.

– Det er litt uvir­ke­lig. Det­te har gått over så lang tid, og nå har man plut­se­lig gjen­nom­ført.

Gle­der seg til samarbeid

Gjen­nom de fem åre­ne har hun gjort meste­par­ten av ar­bei­det ale­ne. Hun har reist rundt i lan­det og in­ter­vju­et på­rø­ren­de av in­ten­siv­pa­si­en­ter, la­get spørre­skje­ma og be­ar­bei­det data. Etter fem år om­trent på egen hånd, ser hun nå fram til å sam­ar­bei­de med and­re.

– Jeg gle­der meg til å gå inn i et forsk­nings­ar­beid med fle­re fors­ke­re. Man kan jo kal­le dok­tor­gra­den en fors­ker­ut­dan­ning, så det er jo nå på man­ge må­ter job­ben star­ter, sier hun.

Det blir imid­ler­tid ikke mye som end­rer seg i hver­da­gen. Hun skal fort­set­te å un­der­vi­se syke­plei­e­stu­den­ter og føl­ge opp stu­den­ter i prak­sis.

– Det er det jeg sy­nes er gi­ven­de og in­spi­re­ren­de. Og ikke minst skal jeg føl­ge opp stu­den­ter som tar vi­dere­ut­dan­ning i in­ten­siv­syke­pleie. Det er jo mitt hjerte­barn og det jeg kan best og har mest er­fa­ring fra, sier Fri­vold.

Søvn­løs

Etter en in­ten­siv pe­rio­de fram mot dis­pu­tas, kan hun nå sen­ke skuld­re­ne. Blant an­net ble det ikke søvn nat­ten før hun skul­le for­sva­re av­hand­lin­gen.

– Det har va­ert en stor ut­ford­ring, men sam­ti­dig sy­nes jeg det er vik­tig at ar­bei­det får den opp­merk­som­he­ten man fø­ler det for­tje­ner.

Selve dok­tor­grads­av­hand­lin­gen vi­ser at de fles­te på­rø­ren­de var sva­ert for­nøyd med iva­re­ta­kel­sen un­der in­ten­siv­opp­hol­det. Sam­ti­dig er det en­kel­te om­rå­der som kan for­bed­res. Det knyt­tes til kom­mu­ni­ka­sjon og på­rø­ren­des mu­lig­het for å va­ere in­klu­dert og del­ta­ken­de.

«Sa­er­lig i de pro­ses­ser der det tas be­slut­nin­ger i be­hand­lin­gen øns­ker på­rø­ren­de stør­re in­volve­ring. Kva­li­tet i re­la­sjo­ner mel­lom in­ten­siv­per­so­na­let og fa­mi­lie­med­lem­me­ne be­skri­ves som av­gjø­ren­de», skri­ver Fri­vold i sin opp­sum­me­ring av av­hand­lin­gen.

AV­HAND­LIN­GEN: Gro Fri­vold har brukt fem år på av­hand­lin­gen som hun for­svar­te med glans.

UNI­VER­SI­TE­TET: Gro Fri­vold skal fort­set­te å unde­vise syke­plei­er­stu­den­de­ter på UiA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.