Vil få fart p åna e ring s for­enin­gen

Es­pen Ny­stad er egent­lig ut­dan­net teo­log og job­bet åtte år som pastor. Al­ler mest tid har han li­ke­vel brukt på å skaf­fe men­nes­ker til and­re ar­beids­gi­ve­re. Nå vil han få Grim­stad Na­e­rings for­ening til å skin­ne.

Grimstad Adressetidende - - FRONT PAGE - NA­E­RINGS­LIV Kjetil Karl­sen kjetil@gat.no

Es­pen Ny­stad be­gyn­te 15. au­gust som ny dag­lig le­der i Grim­stad na­e­rings for­ening. Etter man­ge år i uli­ke sjefs­stil­lin­ger i re­krut­te­rings sel­ska­per, har hann å lan­det i Grim­stad na­e­rings for­ening.

– Min drøm er at det skal sies at Grim­stad er mu­lig­he­te­nes kom­mu­ne. Der får de det til og der er folk nys­gjer­ri­ge. Der er det mu­lig­he­ter.

Es­pen Ny­stad er en en­ga­sjert mann, og snak­ker mye om det han vil få til som ny­an­satt dag­lig le­der i Grim­stad Na­e­rings­for­ening. Etter 29 år i «ut­len­dig­het», det vil si å ha bodd i Oslo, Kristiansand, Trond­heim og til slutt 23 år i Ber­gen, kom han til­ba­ke til Grim­stad for to år si­den. Her har han nå sto­re tan­ker. Hans drøm er at na­e­rings­li­vet skal yng­le og gro enda mer og få til enda stør­re ting enn det de al­le­re­de har fått til, atna e ring sfor­enin­gen skal bli enda ty­de­li­ge­re og på­vir­ke sam­fun­net enda mer enn det de gjør i dag og at sam­ar­bei­det mel­lom na e ring sfor­enin­gen, na­e­rings­li­vet og kom­mu­nen skal bli enda bed­re. Selv om han er sva­ert im­po­nert over mye av det som har skjedd i Grim­stad på de 30 åre­ne han har va­ert vek­ke her­fra.

Trod­de ikke han kom til­ba­ke

– Jeg had­de ikke trodd at jeg kom til å flyt­te til­ba­ke til Grim­stad igjen, men det er et be­visst verdi­valg. I til­legg til mine tre voks­ne søn­ner i Ber­gen, har jeg også fått to små jen­ter på fire og sju år, og vi tenk­te på skole­gang og det å få et litt enk­le­re liv med kor­te­re reise­av­stan­der. Kort for­talt var det det gode li­vet på Sør­lan­det som fris­tet oss, og Grim­stad har ut­vik­let seg enormt på de 30 åre­ne jeg har bodd vek­ke her­fra. Det er jo et helt fan­tas­tisk godt liv for en fa­mi­lie med blant an­net tan­ke på kul­tur­til­bud og fri­vil­lig­het. For barn og ung­dom må jo Grim­stad va­ere noe av det bed­re i Nor­ge å kun­ne vokse opp i med tan­ke på alt man har mu­lig­het til her, sier han.

– Noe an­net er na­e­rings­li­vet og alt det som har skjedd in­nen­for det fel­tet også. Jeg ten­ker både på UiA, tek­no­logi­par­ken og den enor­me bred­den i na­e­rings­li­vet og det of­fent­li­ge som er her i dag. Det er i det hele tatt spen­nen­de å se hvor mye den har ut­vik­let seg, sier Ny­stad.

Han sier også at hans sam­funns­syn er slik at han gjerne ser etter hvor han kan va­ere med å bi­dra og va­ere med i det som skjer. Det fø­rer blant an­net til at han prø­ver å hand­le og å gå ut å spi­se i Grim­stad og å va­ere med på uli­ke kul­tur­til­bud her.

– Når vi har så man­ge ting her må vi bru­ke dem og vise at vi set­ter pris på dem som gjør noe for alle oss and­re, sier han.

Har fått drømme­job­ben

Den­ne inn­stil­lin­gen og men­ta­li­te­ten sier han at han tar med seg inn i job­ben og na­e­rings­li­vet også.

– Nå har jeg fått drømme­job­ben, og da kan jeg og na­e­rings­for­enin­gen bi­dra sam­men med na­e­rings­li­vet for å se om vi kan vi­dere­ut­vik­le noe i sam­ar­beid som kan gjø­re det enda bed­re og enda enk­le­re å etab­le­re na­e­rings­virk­som­het her. Og at vi kan va­ere i ut­vik­ling. Jeg er en en­ga­sjert fyr og har mye trøkk, sier han selv.

Det hå­per han også at Grim­stad na­e­rings­for­ening kan få enda mer av.

– For­enin­gen har en stra­te­gi som de øns­ker å få satt ut i li­vet, og det er et øns­ke om å va­ere enda ty­de­li­ge­re og syn­li­ge­re i sam­fun­net på veg­ne av sine med­lem­mer. De øns­ker også å va­ere en enda ster­ke­re med­spil­ler og ster­ke­re kraft i ut­vik­lin­gen av na­e­rings­virk­som­het i Grim­stad. Kort sagt å ta en enda ty­de­li­ge­re rol­le i sam­fun­net, og det in­spi­re­rer meg til å se om vi kan få det til, sier han.

En av de tin­ge­ne han al­le­re­de har satt i gang, og som han hå­per å få til man­ge fle­re av frem­over, er så­kal­te res­surs­grup­per. Det­te er en grup­pe hvor folk og an­sat­te fra den sam­me bran­sjen sam­les for å se om de sam­men kan gjø­re noe for å ut­vik­le til­tak i den na­e­rin­gen de ope­re­rer i.

– Vi har al­le­re­de star­tet en slik res­surs­grup­pe for reise­liv, og har en ny in­nen­for bygg, an­legg og ei­en­dom på trap­pe­ne. I til­legg til å sam­ar­bei­de med hver­and­re in­nen­for den­ne grup­pa, hå­per vi også at vi kan få til et godt sam­ar­beid med kom­mu­nen. In­nen­for reise­livs­grup­pa kan vi for ek­sem­pel se om vi kan job­be sam­men for å for­ster­ke Grim­stad som tu­rist­by, sier han.

– Det vik­tigs­te å va­ere sam­len­de

– Hva ser du på som det vik­tigs­te na­e­rings­for­enin­gen skal job­be med frem­over?

– Det vik­tigs­te tror jeg blir å se om vi kan sam­les og å vir­ke sam­len­de. Selv om vi kan va­ere kon­kur­ren­ter av og til, må vi, na­e­rings­med­lem­mer, be­drif­ter og kom­mu­nen, set­te oss ned sam­men og se om vi kan sam­ar­bei­de og vi­dere­ut­vik­le ar­bei­det

vårt til det bes­te for na­e­rings­li­vet og kom­mu­nen, sier han.

Til tross for at Es­pen Ny­stad egent­lig er ut­dan­net teo­log fra Ans­gar teo­lo­gis­ke høg­sko­le i Kristiansand, har han ikke job­bet så len­ge som pastor. Han var først to og et halvt år i Mi­sjons­kir­ken i Trond­heim, før han flyt­tet til Ber­gen og job­bet fem og et halvt år i Mi­sjons­kir­ken der. Etter det har han job­bet med salg og mar­keds­fø­ring, øko­no­mi og re­krut­te­ring. Han har ikke noen ut­dan­nel­se i noe av det­te, men har tatt fle­re kurs og er­fa­ringss­ba­sert job­bet seg opp­over. Han job­bet blant an­net nes­ten fire år som dis­trikts­sjef for Adecco i Ber­gen, før han gikk over til Rett Be­man­ning og ble blant an­net re­gion­sjef for Sør- og Vest­lan­det der.

Måt­te vel­ge

– Hvor­for byt­tet du ut Gud med Mam­mon, i hvert fall i ar­beids­li­vet?

Es­pen Ny­stad sier det­te var et per­son­lig spørs­mål og ten­ker seg godt om før han sva­rer.

– Det var et godt spørs­mål, men for meg hand­let det om hva jeg vil­le bru­ke tid og res­sur­ser på. Da jeg var pastor var jeg mest opp­tatt av dem som ikke gikk i kir­ken. Da ble det etter hvert et spørs­mål om hva jeg skul­le bru­ke tid og res­sur­ser på. Jeg gjor­de da et valg hvor jeg be­stem­te meg for å gå inn i van­lig yr­kes­liv og hel­ler va­ere en­ga­sjert i uli­ke pro­sjek­ter på fri­ti­den. Jeg star­tet for ek­sem­pel et pro­sjekt i Ber­gen hvor vi had­de guds­tje­nes­ter på natt­klub­ber for un­ge men­nes­ker som van­lig­vis ikke trek­kes til kir­ke­li­ge sam­men­hen­ger. Slik er jeg litt som type, sier han. – Men er du kris­ten fort­satt? – Ja, selv om or­det kris­ten... Jeg er en tro­en­de, ja. Hvor­for skul­le jeg ikke va­ere det? spør han til­ba­ke.

– Men hva tri­ves du best med: Gud el­ler Mam­mon?

– Jeg er en vok­sen mann som li­ker å dri­ve med bu­si­ness og na­e­rings­virk­som­het, og så har jeg mitt ut­gangs­punkt i et van­lig hver­dags­liv som de fles­te har og le­ver med fa­mi­li­en min slik, sier han.

Og nå vil han alt­så ha fullt trøkk på Grim­stad Na­e­rings­for­ening frem­over.

FOTO: KJETIL KARL­SEN

TRI­VES BEST: I går var Es­pen Ny­stad (t.h) ute på noe av det han tri­ves al­ler best med: be­drifts­be­søk. Da var han på Bie ap­par­te­ment sam­men med inne­ha­ver Jørund Helle­dal (t.v.), vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en, ord­fø­rer Kjetil Glims­dal og na­e­rings­sjef Bo­dil Slette­bø.

MODERNE: Bie ap­par­te­ment er en sva­ert moderne cam­ping­plass, og her fikk føl­get om­vis­ning in­ne på ett av ba­de­ne.

OF­FEN­SIV: Es­pen Ny­stad har bare va­ert i job­ben som dag­lig le­der i Grim­stad na­e­rings

for­ening si­den 15. au­gust, men er of­fen­siv og vil gjerne at for­enin­gen skal bli ty­de­li­ge­re og syn­li­ge­re i sam­fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.