Fei­ret ny­byg­get sitt

Ord­fø­rer Kjetil Glims­dal var full av be­geist­ring for sin gam­le sko­le, som nå har blitt enda stør­re. Tors­dag var det of­fi­si­ell åp­ning av det nye skole­byg­get.

Grimstad Adressetidende - - FRONT PAGE - ÅP­NING An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Tors­dag kveld var det of­fi­si­ell åp­ning av det nye skole­byg­get på Landvik sko­le. Og for en fei­ring det ble.

– Det­te er 17. mai og jul­af­ten på en gang. Det har blitt så bra her, sa ord­fø­re­ren til en full skole­gård på Landvik tors­dag kveld. Da var ele­ver, fore­sat­te, søs­ken, beste­for­eld­re, la­ere­re, de som har byg­get sko­len, og man­ge fle­re på plass for å fei­re at Landvik sko­le har fått mer og bed­re boltre­plass.

La­erer­korp­set spil­te opp med flott korps­mu­sikk, ele­ve­ne dan­set, ta­ler ble holdt, og ka­ker ble spist. En skik­ke­lig mar­ke­ring ble det.

Be­tyd­nings­fullt bygg

Ord­fø­re­ren var rek­tor på sko­len fram til for bare noen få år si­den. Det var spe­si­elt for han å va­ere til­ba­ke.

– Jeg ten­ker til­ba­ke til 2013, da vi inn­så at byg­nin­gen var i dår­lig for­fat­ning, og vi også inn­så at vi treng­te mer plass. Jeg sy­nes det har gått fort si­den da. Nå er byg­get her, og det har blitt utro­lig flott. Jeg li­ker alle de prak­tis­ke løs­nin­ge­ne som er gjort her, og at det er så funk­sjo­nelt til hver­dags­bruk. Bare det at 1.-klas­sin­ge­ne har sin egen inn­gang her sy­nes jeg er vel­dig bra. Da slip­per de å gå inn etter fri­mi­nut­te­ne med de sto­re ele­ve­ne, som kan vir­ke litt skum­le i star­ten, sier han.

– Ang­rer du på at du ble ord­fø­rer og ikke er rek­tor her på en slik dag?

– Nei, det­te bare gle­der meg. Det­te er jo både moro for rek­tor og for ord­fø­re­ren. Jeg un­ner vir­ke­lig de som job­ber her det­te, og både de, og ikke minst ele­ve­ne skal ha ros for at de har va­ert så tål­mo­di­ge i bygge­pro­ses­sen, sier han.

– Hva be­tyr det­te nye skole­byg­get for by­de­len?

– Jeg tror det­te byg­get er med på å styr­ke ste­det, det blir et sen­ter for by­de­len. Det har blitt et fan­tas­tisk an­legg her nå, med den­ne sko­len, kunst­gress- ba­nen, og med hal­len. Det har vir­ke­lig blitt et sam­lings­sted for den­ne de­len av kom­mu­nen.

His­to­rie

Det var fest og moro på Landvik sko­le hele tors­da­gen. Ele­ve­ne og la­erer­ne tyv­star­tet fes­ten på da­gen, med pølse­fest og be­søk av vi­ten­sen­te­ret. På kvel­den kun­ne også for­eld­re og and­re fa­mi­lie­med­lem­mer kom­me og se på den nye flot­te sko­len, der hver inn­gang had­de fått et helt spe­si­elt navn.

– Vi star­ter en ny tra­di­sjon her i dag og de­ler ut egg i ste­det for bloms­ter til de som skal ha en eks­tra takk for at byg­get nå er her. Men vi tar vare på and­re tra­di­sjo­ner, og inn­gan­ge­ne her skal min­ne folk på når de uli­ke skole­kret­se­ne ble en del av Landvik sko­le, kun­ne rek­tor Gun­hild Espe­seth for­tel­le.

Ved hver inn­gang hang navn som Stalle­land, og Skif­te­nes, og års­tall som for­tel­ler når de uli­ke kret­se­ne ble en del av Landvik sko­le.

Det nye byg­get hu­ser klasse­rom for 1. til 5. trinn, samt at det har et eget au­di­to­ri­um. Det gam­le byg­get var kun en eta­sje, mens det nye nå går over to eta­sjer.

HIS­TO­RIE: Folk blir mint på når de­res hjem­sted ble en del av sko­len.

GOD STEMNING: La­erer­korp­set sør­get for at det ble eks­tra god stemning på åp­nin­gen. Det var nes­ten som å va­ere på 17. mai, med korps­mar­sjer, mye folk, og gla­de smil alle vei­er.

DANS: Ele­ve­ne dan­set Bli­med­dan­sen 2017. San­gen i år er Venn av TRXD ft. Ramón.

FARGERIKT: Gan­ge­ne på sko­len har fått fris­ke far­ger. Små og sto­re ble in­vi­tert inn for å se hvor­dan det har blitt.

KLIPPET SNOREN: Elev­råds­for­man­nen fikk aeren av å klip­pe snoren, mens ord­fø­re­ren og rek­tor holdt snoren.

BLOMS­TER: Mens rek­tor del­te ut egg til de som for­tjen­te det, had­de ord­fø­rer Kjetil Glims­dal med en blomst til hen­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.