Sei­ler­ne be­holdt plas­sen i 1. di­vi­sjon

Før for­ri­ge helgs sei­las sto Grim­stad Seil­for­ening i fare for å ryk­ke ned til 2. di­vi­sjon i seil­sport­liga­en, men mann­ska­pet fra Grim­stad holdt hel­dig­vis ho­det kaldt da det gjaldt som mest.

Grimstad Adressetidende - - FRONT PAGE - SEILING An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

For­ri­ge helg sik­ret de seg en flott 3. plass, da årets se­song ble run­det av med li­ga­s­tev­ne i Moss.

Det ble en sva­ert spen­nen­de av­slut­ning på årets se­song.

GSK stil­te som un­der­dogs og var i fare for ned­rykk til 2. di­vi­sjon. Med sen­ke­de skuld­re og inn­bitt «figh­ting spi­rit» stil­te Ge­orgios Ni­kol­tis, Vidar Ljungs­tøm, Lars Inge­berg og Au­gust Auste­fjord på startste­ken.

Knall­start

Det star­tet godt, og mann­ska­pet sik­ret sei­er i førs­te flight. Det sat­te vir­ke­lig stan­dar­den for res­ten av hel­gen, og gut­te­ne fra Grim­stad Seil­for­ening had­de fak­tisk ikke dår­li­ge­re plas­se­ring enn en tredje­plass i noen av fligh­t­e­ne.

De ble til slutt num­mer tre, og sik­ret med det plass i 1. di­vi­sjon også nes­te år.

– Det var vel­dig gøy at vi klar­te å be­hol­de plas­sen. Og det er egent­lig utro­lig at vi klar­te det. Seil­sport­ma­ga­si­net sa at det bare var en ma­te­ma­tisk sjan­se for at vi skul­le kla­re det, etter­som vi lå nest sist etter nest sis­te run­de i Lar­vik. Fire lag ryk­ker ned. Vel­dig ar­tig at vi klar­te det, strå­ler Ge­orgios Ni­kol­tis, som har va­ert skip­pe­ren på bå­ten.

Han for­tel­ler at de had­de skik­ke­lig utur i run­den i Lar­vik, der de var uhel­di­ge med for­hol­de­ne, og der de rett og slett ikke fant fly­ten sam­men. På Moss skjed­de det noe med dem.

– Vi fikk inn Lars Inge­berg på la­get, og da ble det mer fo­kus på tak­tikk enn på tek­nikk. Det hjalp be­trak­te­lig, sier Ni­kol­tis.

Tren­ger båt

Skip­pe­ren for­tel­ler at det er gode lag som nå ryk­ker opp fra 2. di­vi­sjon, så de er fint nødt til å få trent mer skal de kla­re å be­hol­de plas­sen også nes­te år.

– Vi er nødt til å fin­ne et bed­re tre­nings­opp­legg enn vi har i dag, og vi må få trent i lig­nen­de bå­ter. I dag har vi in­gen bå­ter i Grim­stad som er som den­ne (J70), så det er som å sam­men­lig­ne for­mel 1 med ral­ly. Vi må prø­ve å fi­nan­siere og få støt­te til å kjø­pe en lig­nen­de båt for å få et bed­re grunn­lag, sier skip­pe­ren.

I til­legg til Ge­orgios Ni­kol­tis Vidar Ljung­strøm, Lars Inge­berg og Au­gust Auste­fjord, har også Ka­mil­la Val­le Tan­gen, og Mar­kus Va­le seilt for i årets di­vi­sjon.

Seil­sport­liga­en be­står av en 1. og en 2. di­vi­sjon med 15 seil­for­enin­ger i hver se­rie, og det er de to øvers­te plas­se­ne i 2. di­vi­sjon som kva­li­fi­se­rer til opp­rykk til 1. di­vi­sjon.

BEG­GE FOTO: TROND R. TEIGEN-NORSK SEILSPORTSLIGA

SUKSESS: Grim­stad-sei­ler­ne gjor­de vir­ke­lig job­ben sist helg, og sik­ret vi­de­re seiling på øvers­te nivå. Her ser vi blant and­re Ge­orgios Ni­kol­tis og Au­gustAuste­fjord i ak­sjon.

FORNØYDE: Mann­ska­pet til Grim­stad seil­for­ening var godt fornøyde med egen inn­sats. F.v. Ge­orgios Ni­kol­tis, Au­gust Auste­fjord, Vidar Ljung­strøm og Lars Inge­berg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.