Søn­dag syk­ler Røinås lag­tem­po i VM

Fire ut­øve­re fra Sø­rild del­tok på Ag­ders lag som kjem­pet om he­der og aere i krets­kam­pen på Os­ter­øy sist helg.

Grimstad Adressetidende - - FRONT PAGE - FRIIDRETT An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

År­lig ar­ran­ge­rer Os­ter­øy IL krets­kamp for 13- og 14-årin­ger, der Ag­der, Ro­ga­land, Horda­land og Sogn og Fjor­da­ne stil­ler lag.

45 ut­øve­re fra Ag­der var på plass sist helg, der­iblant de fire ut­øver­ne Re­bek­ka Haa­land, Jo­nat­han Aske­land, Kris­ti­ne Mo­land Leik­nes og Jo Øl­berg fra Sø­rild.

Per­set med en halv­me­ter

Våre ut­øve­re im­po­ner­te med gode pre­sta­sjo­ner, i kjen­te øvel­ser så vel som i mer ukjen­te øvel­ser. Her ble de nem­lig ut­ford­ret i øvel­ser de sjel­den del­tar i, noe som både var ut­ford­ren­de og gøy.

Jo­nat­han Aske­land per­set med fem centi­me­ter i høy­de, og hop­pet 1,46. Han ble til slutt num­mer seks. På 60 me­ter løp han på ti­den 9,47, det holdt til en sjet­te plass i sitt heat. I kule­kon­kur­ran­sen ble det en 13. plass. 7,01 ble leng­den. Aske­land del­tok i gut­ter 14 år.

I sam­me klas­se del­tok Jo Øl­berg. På 60 me­ter ble han num­mer fem i sitt heat på ti­den 8,51. I leng­de ble det en 9. plass med 4,76, på 600 me­ter ble det 4. plass i sitt heat med ti­den 1.38,31. Han del­tok også i tre­steg, som er en øvel­se Sø­rild­ut­øver­ne ikke gjør så ofte. Her per­set han med over en halv­me­ter! Han hop­pet 11,06, og end­te med det på en 4. plass.

– Han var vel­dig for­nøyd med tre­steg­kon­kur­ran­sen. Han traff plan­ken godt, og ste­ga godt ut, for­tel­ler Le­na M. Jo­han­sen, som var med som en av le­der­ne for Sø­rild- og Ag­der-ut­øver­ne.

Bra opp­legg

Re­becka Haa­land ble num­mer fem i sitt heat på 60 me­ter, num­mer seks sam­men­lagt på 60 me­ter hekk med ny pers på 11,33, tok en 10. plass i leng­de, og ble num­mer åtte i tre­steg med ny pers på 9,10.

Kris­ti­ne Mo­land Leik­nes hop­pet stav, en øvel­se hun ikke har gjort så mye. Hun tok en sterk 4. plass med et hopp på 1,92.

– Hun ble tryg­ge­re og tryg­ge­re un­der­veis i kon­kur­ran­sen, og det som var så fint på Os­ter­øy, var at and­re tre­ne­re, som kan mer om øvel­ser som tre­steg, hjalp til selv om de også had­de sine egne ut­øve­re med, sier Jo­han­sen. Det ble 4. plass i spyd, mens hun så vidt kar­ret seg til fi­na­len på 60 me­ter hekk etter å ha gjort koll­bøt­te på en av de sis­te hek­ke­ne. Hun løp li­ke­vel inn på ti­den 12,01. I fi­na­len klin­ket hun til med ti­den 9,77, som er per­son­lig re­kord. Det holdt til sei­er. På 200 me­ter hekk fikk hun sølv.

Krets­la­get fra Ag­der fikk 197 po­eng, og end­te til slutt på en 3. plass. Horda­land vant.

På lør­dags­kvel­den had­de ut­øver­ne ban­kett.

– Det var et utro­lig bra opp­legg på Os­ter­øy, og kon­kur­ran­ser som det­te er så vik­tig for ut­øver­ne. Det er mye fra­fall i klas­se­ne 13–14 år, så det­te gjør at de øns­ker å fort­set­te, sier Jo­han­sen.

FOTO: PRI­VAT

SØRILDS UT­ØVE­RE: F.v. Re­becka Haa­land, Jo­nat­han Aske­land, Kris­ti­ne Mo­land Jo­han­sen, og Jo Øl­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.