Hei­di StenHal­vor­sen fikk job­ben

Hei­di Sten-Hal­vor­sen kan snart byt­te ut tit­te­len en­hets­le­der/ plan­sjef med kom­mu­nal­sjef. Hun er nem­lig den nye sje­fen i sam­funns- og miljø­sek­to­ren.

Grimstad Adressetidende - - FRONT PAGE - NY KOM­MU­NAL­SJEF Kjetil Karl­sen kjetil@gat.no

– Hei­di Sten-Hal­vor­sen er til­satt som kom­mu­nal­sjef for sam­funns- og miljø­sek­to­ren i Grim­stad kom­mu­ne.»

Slik åp­ner Grim­stad kom­mu­ne og råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim sin hittil sis­te presse­mel­ding. Den ble sendt ut tors­dag, og vi­ser alt­så at kom­mu­nen den­ne gan­gen valg­te å re­krut­te­re en in­tern sø­ker til topp­stil­lin­gen i sam­funns­og miljø­sek­to­ren.

Den­ne stil­lin­gen ble som kjent le­dig etter at da­gens kom­mu­nal­sjef, Guri Ull­tveit-Moe, be­gyn­ner som råd­mann i Lil­le­sand.

Var 13 sø­ke­re

Som Adres­sa skrev for litt si­den, var det 13 sø­ke­re til stil­lin­gen, 10 menn og tre kvin­ner. En­hets­le­de­ren for plan-, miljø­og land­bruk sen­he­ten var alt­så en av dis­se, og hun som til slutt ble fore­truk­ket av råd­man­nen.

Sten-Hal­vor­sen er ut­dan­net bygg­in­ge­ni­ør og land­skaps­ar­ki­tekt, og har ar­bei­dets om areal­plan­leg­ger i både pri­vat og of­fent­lig sek­tor. Hun be­gyn­te førs­te gang i Grim­stad kom­mu­ne i 1997 før hun gikk over i pri­vat na­e­rings­liv. I 2009 kom hun så til­ba­ke til Grim­stad kom­mu­ne igjen hvor hun har va­ert si­den.

– Lang kom­mu­nal er­fa­ring

Iføl­ge presse­mel­din­gen har Sten-Hal­vor­sen va­ert kon­sti­tu­ert kom­mu­nal­sjef ved to tid­li­ge­re an­led­nin­ger. – Hun har lang kom­mu­nal er­fa­ring og bred fag­lig kom­pe­tan­se», står det i presse­mel­din­gen. Hun be­gyn­ner i den nye job­ben 1. ok­to­ber.

ARKIVFOTO

FÅTT JOB­BEN HEN­NES: Guri Ull­tveit-Moe (t.v.) og Hei­di Sten-Hal­vor­sen har sam­ar­bei­det tett i kom­mu­nen, men nå over­tar snart StenHal­vor­sen job­ben til Ull­tveit-Moe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.