Blir syk­kel­proff i Hitec

Dame­la­get til Grim­stad Sykle­klubb har gjort det sva­ert godt i år, og nå blir en av jen­te­ne på la­get proff i Hitec.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - SYK­KEL An­na Torp Kvas­jord

Ju­lie Mey­er Sol­vang har nem­lig tak­ket ja til et til­bud fra det nors­ke proff­la­get.

– Det her blir kjempe­bra. Det­te er noe jeg har job­bet for len­ge, og årets mål var å få proff­kon­trakt, så det er vel­dig gøy at jeg klar­te det, sier Ju­lie Mey­er Sol­vang.

Hun bor for ti­den i Kristiansand, men job­ber som po­li­ti i Grim­stad, og er en del av GSKs dame­lag som har tatt sto­re steg de sis­te se­son­ge­ne. I dag er Grim­stad SK en av de bes­te syk­kel­klub­be­ne i Nor­ge på dame­si­den.

Knall­se­song

Ju­lie Mey­er Sol­vang fikk en hen­ven­del­se fra sports­sje­fen til Hitec for en stund til­ba­ke, og hun bruk­te ikke så lang tid på å be­stem­me seg.

– Jeg gikk noen run­der med meg selv for å fin­ne ut om det vir­ke­lig var det­te jeg vil­le, og det er det, sier jen­ta, som har fle­re topplas­se­rin­ger i Nor­ges­cu­pen i år, og som har re­pre­sen­ter lands­la­get ved fle­re an­led­nin­ger.

– Jeg har hatt en vel­dig bra se­song, en se­song over all for­vent­ning. Vi har va­ert gode til å spil­le hver­and­re gode på la­get i år, og at en av oss nå blir proff, er en sei­er for hele GSK, sier hun.

Mens herre­syk­lis­te­ne får sto­re løn­nin­ger når de blir prof­fe, er det ikke fult så luk­su­riøst å va­ere kvin­ne­lig syk­kel­proff.

– Jeg får dek­ket ut­styr, og alt på rei­ser med la­get, men får ikke noe lønn uten­om det, sier hun.

Hå­per på mes­ter­skap

Selv om Sol­vang nå blir proff, vil hun ikke for­la­te det som har blitt venn­inne­gjen­gen i GSK.

– Jeg blir jo bo­en­de i dis­trik­tet, og skal jo fort­satt job­be her, så vi kom­mer nok til å tre­ne sam­men som før, sier hun.

Den nye proff­syk­lis­ten vil el­lers va­ere klubbryt­ter for GSK, og vil blant an­net kun­ne syk­le lag­tem­po­en for Grim­stad i NM.

Mey­er Sol­vang var triat­let fram til for noen få år si­den, og det er kun de sis­te tre åre­ne at hun har hatt ho­ved­fo­kus på syk­lin­gen. Må­let for frem­ti­den er klart:

– Nå vil jeg sat­se som proff i noen år, og må­let er å få med meg noen mes­ter­skap for Nor­ge. En pall­plass i et in­ter­na­sjo­nalt ritt må jeg jo kun­ne drøm­me om, selv om jeg nok ho­ved­sa­ke­lig blir hjelpe­ryt­ter nå i star­ten.

– Hva be­tyr det­te for Grim­stad Sykle­klubb?

– Det her er nok et skritt opp for dame­la­get til klub­ben, og det­te er moro, ikke bare for meg. Hele la­get, og alle rundt ser nå at det går an å pro­du­se­re proff­ryt­te­re i en klubb som Grim­stad også, og det tror jeg både er in­spi­re­ren­de og moro.

Stol­te

Team Hitec Pro­ducts er et norsk proff­lag, det enes­te i sitt slag i Nor­ge. Det var også det førs­te kvinne­la­get i Nor­den i proff­sam­men­heng. La­get ble opp­ret­tet i 2008 og tok sin førs­te pro­fe­sjo­nel­le sei­er i 2009. På la­get fin­ner man syk­lis­ter fra blant an­net Nor­ge, Ita­lia, Tysk­land, og Ne­der­land. De al­ler bes­te ryt­ter­ne i Nor­ge er å fin­ne på det­te la­get.

Sports­sjef for dame­la­get til Grim­stad Sykle­klubb er stolt over det Ju­lie nå har fått til.

– Vi er vel­dig gla­de på Ju­lies veg­ne, selv om det er trist for de and­re jen­te­ne på la­get, og for meg å mis­te ei slik jen­te, sier Nils Pet­ter Kors­havn.

BLIR PROFF: Ju­lie Mey­er Sol­vang har syk­let for Grim­stad Sykle­klubb i man­ge år. Nå blir hun proff i Team Hitec

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.