Le­ve­rer kost­til­skudd på dø­ra

De kan mye om tre­ning og kost­hold. Nå sel­ger Jan­ne Mo­land og Has­san Al-Gazzi kost­til­skudd og funk­sjo­nell mat til and­re, gjen­nom sin nye nettbutikk.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anna Torp Kvasjord anna@gat.no

– Jeg har selv sett en ung mo­sjo­nist put­te i seg noe kost­til­skudd som en an­nen mo­sjo­nist had­de kjøpt i Sve­ri­ge. Han be­gyn­te å spy blod på tre­ning, og måt­te rett på syke­hus. Det er mye rart der ute, og vi øns­ker der­for å til­by kost­til­skudd og and­re ting i vår nettbutikk som idretts­ut­øve­re, og den van­li­ge man­nen i gata kan va­ere tryg­ge på er lov­li­ge og bra for krop­pen, sier Has­san Al-Gazzi.

Han og kona Jan­ne Mo­land er sva­ert meri­ter­te ut­øve­re in­nen­for fit­ness­mil­jø­et. Hun er over­all europa­mes­ter i athle­tic fit­ness og er fak­tisk ube­sei­ret i den­ne gre­nen. Han er fle­re gan­ger nor­ges­mes­ter, og har også kon­kur­rert i nor­disk mes­ter­skap.

Mens Mo­land har lagt opp, hol­der Al-Gazzi frem­de­les på med spor­ten, og sam­men har de også et eget team med mel­lom 25 og 30 ut­øve­re som de føl­ger opp for at de skal kun­ne gjø­re det best mu­lig i kon­kur­ran­ser.

Pa­ret kan med and­re ord det mes­te om både tre­ning, kost­hold og det som må til for å bli god, og det vil de nå i enda stør­re grad dele med and­re.

Funk­sjo­nell mat

For et par må­ne­der si­den star­tet de opp nettbutikk, der de sel­ger uli­ke ty­per kost­til­skudd. Det er pro­duk­ter som fit­ness­ut­øve­re og uli­ke and­re idretts­ut­øve­re kan ha godt av å bru­ke, i til­legg til den van­li­ge kos­ten sin. Her fin­ner du pro­tein­pul­ver, uli­ke shaker, ba­rer og kar­bo-gel, for å nev­ne noe. Men det­te er ikke det enes­te duo­en har i sitt sort­i­ment. De til­byr også funk­sjo­nell mat, som er noe den van­li­ge man­nen i gata ofte etter­spør.

– Det er man­ge fris­tel­ser i hver­da­gen, og der­for har vi en del pro­duk­ter i vårt sort­i­ment som kun­de­ne kan bru­ke for å dek­ke det ver­ste søt­su­get de har, uten å øde­leg­ge hele uka. Her har vi null-ka­lo­ri-dres­sin­ger og ket­sju­per, og bar­be­cue­saus som er vel­dig po­pu­la­ere, vi har pro­tein­chips, vaf­ler, muffins og også and­re pro­duk­ter som dek­ker det godte­su­get som vi alle kjen­ner på av og til, sier Mo­land. De øns­ker med den­ne funk­sjo­nel­le ma­ten å nå ut til and­re enn bare dem som tre­ner en hel del.

– Jeg har et sterkt øns­ke om å kun­ne vei­le­de and­re når det kom­mer til kos­ten, slik at de får en bed­re hver­dag. Det er ikke lett å veie 160 kilo og bare set­te i gang med tre­ning på gym­men for å gå ned i vekt. De fø­ler ofte at alle ser på dem, og ser ned på dem. Jeg har selv hatt den fø­lel­sen, da jeg så smått be­gyn­te å tre­ne. Jeg var så utro­lig tynn, og føl­te at alle så på meg. Vi vil der­for kun­ne hjel­pe også dis­se men­nes­ke­ne, sier Al-Gazzi.

Skik­ke­li­ge pro­duk­ter

Pro­duk­te­ne som sel­ges får Mo­land og Al-Gazzi gjen­nom en norsk gros­sist, og de kan ga­ran­te­re for at pro­duk­te­ne er i tråd med norsk lov og hund­re pro­sent tryg­ge. Duo­en kom­mer fra en sport med dår­lig ryk­te når det kom­mer til do­ping, men er det noe de er opp­tatt av, så er det fore­byg­gen­de anti­do­ping­ar­beid.

– I vårt team, Team Eli­te. fron­ter vi en klar anti­do­ping­po­li­cy, og det er det førs­te vi pra­ter med po­ten­si­el­le team- med­lem­mer om, sier de.

I til­legg har duo­en kon­tak­tet fore­byg­gen­de en­het hos po­li­ti­et, for å få til et sam­ar­beid. Team­et har per­son­lig in­ter­vju før opp­tak, for å sik­re at po­ten­si­el­le med­lem­mer pas­ser inn i pro­fi­len som Team Eli­te fron­ter, «En for alle, alle for en».

– Team Eli­te skal hand­le om men­nes­ker som har en fel­les in­ter­es­se, og som står for sun­ne ver­di­er som sam­hold, like­verd, lo­ja­li­tet, to­le­ran­se og selv­sagt gode fa­mi­lie­ver­di­er, sier de.

Le­ve­rer på dø­ra

Kost­til­skudd kan man be­stil­le fle­re ste­der på net­tet, men det som er unikt med nett­bu­tik­ken til Mo­land og Al-Gazzi er at her får du det le­vert på dø­ra.

– Vi le­ve­rer på dø­ra til folk som bor i Grim­stad, Aren­dal, Tvede­strand, Lil­le­sand, Birke­land og Fro­land, for­tel­ler AlGazzi. Og duo­en kom­mer ald­ri til å prak­ke på kjø­per­ne sine pro­duk­ter de ikke tren­ger, det skal folk føle seg tryg­ge på.

– Vi øns­ker jo at folk skal kom­me til­ba­ke, og det gjør de ikke om de sit­ter igjen med pro-

duk­ter de ikke har bruk for. Vi vil vei­le­de og hjel­pe folk til å fin­ne de pro­duk­te­ne de tren­ger, for å nå sine mål, en­ten de er hardt­sat­sen­de in­nen en idrett, er mo­sjo­nis­ter, el­ler bare en helt van­lig mann i gata som vil ta tak i kost­hol­det sitt, sier de.

Bi-inn­tekt

Has­san AL-Gazzi har len­ge drømt om å åpne den­ne nett­bu­tik­ken, men han har ikke noe øns­ke om dri­ve med det­te å på hel­tid. Job­ben han har i barne­ver­net er for vik­tig.

– Jeg har en vel­dig gi­ven­de jobb, og vil ald­ri gi fra meg den. VI gjør ikke det­te for å bli mil­lio­na­erer hel­ler, men vi gjør det for å sør­ge for at ung­dom­mer og at­le­ter i dis­trik­tet får et rent og trygt kost­til­skudd. Det­te blir en hobby for oss, og en bi­inn­tekt, sier AL-Gazzi.

ORDEN: Jan­ne Mo­land og Has­san Al-Gazzi har la­get et skik­ke­lig la­ger til pro­duk­te­ne sine, i ga­ra­sjen hjem­me på Fe­vik. Her har de orden.

EGGEHVITE: Som de fles­te kan­skje vet, så er eggehvite vel­dig sunt. Has­san sel­ger eggehvite på flas­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.