Mar­tin Kol­berg vil ha mer ideo­lo­gi i par­ti­et

Stor­tings­re­pre­sen­tant Mar­tin Kol­berg kom man­dag kveld til Grim­stad for å snak­ke om krisen i Ap og vei­en vi­de­re. Han etter­ly­ser en ideo­lo­gisk debatt.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ja­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

Mar­tin Kol­berg rei­ser rundt i lan­det for å tref­fe parti­kol­le­ga­er for å snak­ke om hva som gikk galt un­der val­get, og hvor­dan par­ti­et kan rei­se seg igjen.

Man­dag kveld var tu­ren kom­met til Grim­stad, hvor Kol­berg møt­te med­lem­mer og sym­pa­ti­sø­rer fra Grim­stad, Lil­le­sand og Bir­ke­nes. Han min­net om at Ap fikk 27,4 pro­sent, etter at 2,9 mil­lio­ner vel­ge­re had­de gått til ur­ne­ne.

– Vi står oven­for en kri­se, det­te er et ty­de­lig po­li­tisk ne­der­lag, sier Kol­berg til de frem­møt­te, og un­der­stre­ket at det­te er en al­vor­lig si­tua­sjon.

– Nå må vi kol­lek­tivt ta an­svar og kol­lek­tivt for­stå hva det­te be­tyr, sier han, og vi­ser til val­get hvor Ap skul­le va­ere sei­er­her­re­ne.

– Hvor­for klar­te vi ikke å fjer­ne Frp fra re­gje­rings­po­si­sjo­nen. Nor­ge er, med noen få unn­tak, blitt et ma­te­ri­elt met­tet samfunn. Tren­ger vi ikke fel­les­ska­pet på same måte len­ger? Er vi kom­met dit, spur­te han.

For uty­de­li­ge

En un­der­sø­kel­se hvor 10.000 med­lem­mer har svart, vi­ser at det er enig­het om hva som gikk galt un­der val­get i sep­tem­ber.

– Vi var for uty­de­li­ge, sier han, og vis­te til at det da duk­ket opp to spørs­mål:

– Hvor­for skjøn­te vi ikke at det skul­le gå sånn? Og hvor­for før­te vi den valg­kam­pen vi gjor­de? I et så proft par­ti, spur­te han.

Nå vil han ha en ideo­lo­gisk debatt i par­ti­et.

– Ap har in­gen frem­tid hvis vi ikke har en ty­de­lig ideo­lo­gi. Det er bare par­ti­et selv som kan ryd­de opp i det­te, folk som dere sam­men med folk som meg må ryd­de, sier han.

Kol­berg fikk mye skryt blant de frem­møt­te, man­ge men­te de treng­te ty­de­lig­he­ten hans, en­ga­sje­men­tet og det at han sat­te fin­ge­ren på at det er dra­ma­tisk slik si­tua­sjo­nen er nå.

Lua i hån­den

Kol­berg dro fram en his­to­rie om Ei­nar Ger­hard­sen, da han var 75 år og skul­le tak­ke for en fin tale han had­de fått.

– Da sa han i ta­len at man­ge had­de spurt ham om hva det vik­tigs­te han had­de opp­nådd var, og da var han kom­met til at det var at nå slip­per folk å stå med lua i hån­den. Og det er også ner­ven, og vi må ikke vike på det­te. Dere må ta sty­rin­gen over den po­li­tis­ke ut­vik­lin­gen, min­net Kol­berg for­sam­lin­gen om.

Flykt­ning­de­batt

– Det­te var vel­dig bra, han er ty­de­lig og in­spi­re­ren­de. Han in­vi­ter­te til en ideo­lo­gisk debatt i par­ti­et, og jeg er glad for det han sa om flykt­ning­de­bat­ten. Vi er blitt for like Høy­re og Frp, vi skal va­ere stren­ge og rett­fer­di­ge, men også an­sten­di­ge. Vi me­ner ikke det sam­me som Frp, sier Hå­vard Røise­land.

– Og det at vi ikke er et midt­par­ti, men at vi står klart på venstre­si­den. Der kan vi også bli enda ty­de­li­ge­re, sier Ai­len Roaas.

Også Ma­rit Gref­stad lik­te det Kol­berg sa, og min­net om det med å stå med lua i hån­den.

– Det er så mye vi tar for gitt, som vi ikke har tatt for gitt tid­li­ge­re, sier Gref­stad.

MAN­GE FREM­MØT­TE: Det var man­ge som vil­le høre på stor­tings­re­pre­sen­tant Mar­tin Kol­berg. Her sam­men med le­der i Ap i Grim­stad, San­jin Kazag­ic.

TY­DE­LIG: Kol­berg fikk skryt for å va­ere ty­de­lig og en­ga­sjert. Man­ge had­de tatt tu­ren til Grim­stad Verts­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.