Vil set­te av pen­ger til ny svømme­hall

Svømme­fol­kets bøn­ner er nå hørt, og råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim fore­slår å be­vil­ge 73 mil­lio­ner kro­ner til en ny svømme­hall i byen.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim fore­slår å bru­ke 73 mil­lio­ner kro­ner til svømme­hall.

– Det­te er jo en hyg­ge­lig mel­ding å få. Det er et for­slag som også vi i svømme­klub­ben har job­bet for og som vi selv­føl­ge­lig støt­ter fullt opp un­der. Den nye svømme­hal­len vil ikke bare kom­me svømme­klub­bens over 400 med­lem­mer til gode, Den nye hal­len skal va­ere for alle by­ens inn­byg­ge­re og vil kun­ne va­ere et vik­tig bi­drag til god folke­helse. Det er gle­de­lig at råd­man­nen nå prio­ri­te­rer inn nød­ven­di­ge mid­ler til det­te i sitt bud­sjett­do­ku­ment.

Slik rea­ge­rer To­re Møs­ter, styre­med­lem i Grim­stad svømme­klubb, da Adres­sa brin­ger ham en av ny­he­te­ne fra råd­man­nens frem­leg­ging av budsjettforslaget for 2018 og hand­lings­pro­gram­met for 2018-2021.

An­be­fa­ler nytt

Det er nem­lig i hand­lings­pro­gram­met at råd­man­nen fore­slår å set­te av pen­ger til det­te til­ta­ket.

Råd­man­nen vi­ser der til at den tek­nis­ke leve­ti­den i da­gens svømme­hall er på maks 10 år (2027).

– Det an­be­fa­les der­for å pro­sjek­te­re og byg­ge ny svømme­hall før den gam­le (50 år) får al­vor­li­ge drifts­ut­ford­rin­ger, skri­ver råd­man­nen i sitt for­slag.

Når det gjel­der en even­tu­ell plas­se­ring av en slik hall, fore­slår råd­man­nen at den en­ten kan leg­ges i Hol­vi­ga i for­len­gel­sen av kunst­gress­ba­nen der, el­ler i cam­pus­om­rå­det der kom­mu­nen har en eien­dom sen­tralt i om­rå­det.

– For­de­len med sist­nevn­te er at det i det­te om­rå­det vil lig­ge sen­tralt i kol­lek­tiv­ak­sen, står det i for­sla­get.

Det står også at kom­mune­sty­ret be­vil­get 2,8 mil­lio­ner kro­ner til en ny fa­sa­de i 2018, men at det­te pro­sjek­tet an­be­fa­les å stop­pes el­ler å ut­set­tes til man ser en en­de­lig løsning på svømme­hall i Grim­stad.

Be­vil­ger 73 mil­lio­ner

Når det gjel­der fi­nan­sie­rin­gen av en ny svømme­hall, som har fått en to­tal­ram­me på 73 mil­lio­ner, me­ner råd­man­nen at det kan gjø­res ved å få rundt 30 mil­lio­ner i tippe­mid­ler og and­re til­skudd (Eno­va) og en låne­fi­nan­sie­ring på i un­der­kant av 50 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er byg­get en lig­nen­de svømme­hall i Aur­skog kom­mu­ne som vi har hatt dia­log med. Vi har ut­veks­let er­fa­rin­ger og teg­nings­un­der­lag, og in­ves­te­rings­kost­na­de­ne ba­se­res på tre­nings­bas­seng med åtte svømme­ba­ner à 25 me­ter, gode gar­de­robe­for­hold/lo­gis­tikk, til­rette­lagt for tri­bu­ne inn­til 200–300 per­soner, med la­ger un­der tri­bu­nen samt stort vel­va­ere­bas­seng med bad­stuer og til­hø­ren­de du­sjer, står det også i råd­man­nens for­slag.

Un­der pre­sen­ta­sjo­nen gjor­de råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim det klart at det­te først even­tu­elt kun­ne rea­li­se­res mot slut­ten av hand­lings­pro­gram­met.

Det har tid­li­ge­re blitt kjent at både Grim­stad svømme­klubb og Imås begge job­ber med pla­ner om en ny svømme­klubb. Svømme­klub­ben vil ha det i cam­pus­par­ken, mens Imås vil ha den ved Land­vik sko­le.

Alf Mor­ten Kau­pang i Imås er også vel­dig glad for råd­man­nens for­slag, og sier at det vik­tigs­te er at den leg­ges i naer­he­ten av en sko­le som kan bru­ke den. Han er hel­ler ikke skuf­fet over at den ikke fore­slås lagt til Land­vik, og sier det vik­tigs­te er at den leg­ges ved en sko­le.

To­re Møs­ter sier vi­de­re at han ser ikke noen grunn til at den nye hal­len sky­ves ett år eks­tra ut i tid, men at den bør kun­ne stå fer­dig til 2020.

ARKIV

DA­GENS ANLEGG: Slik ser det ut når det er svømme­stev­ne i da­gens svømme­hall. Nå vil alt­så råd­man­nen fin­ne fram pen­ger for å byg­ge en ny hall.

ETT ALTERNATIV: Her er ett av al­ter­na­ti­ve­ne som har va­ert frem­me.

GLA­DE: To­re Møs­ter (t.v.) og res­ten av sty­ret er gla­de for sig­na­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.