17 hjort er felt hit­til

Det er felt 17 hjort i Land­vik hit­til i jakt­se­son­gen. Det al­ler størs­te ge­vi­ret har Tor­stein Ner­da­len sik­ret seg.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Svein Per Har­de­berg svein@gat.no

Det er felt 17 hjort i Land­vik hit­til i se­son­gen. Det al­ler størs­te ge­vi­ret har Tor­stein Ner­da­len sik­ret seg. Det skjed­de rett i naer­he­ten av Snø­løs­van­net.

Han og ka­me­ra­ten Ot­tar Vene­myr var på jakt 12. ok­to­ber, på et skog­styk­ke på To­skar­dal som sist­nevn­te ei­er. Jakt­om­rå­det lig­ger helt nord i Grim­stad kom­mu­ne, vest for Snø­løs­van­net, og til­hø­rer Hør­te jakt­lag.

Je­ger­ne er fra hen­holds­vis Jo­mås og Mjå­vatn i Fro­land.

De had­de va­ert ute noen kvel­der tid­li­ge­re, og hørt at det var en bukk som brøl­te i om­rå­det.

Gikk rett ned

– Den­ne da­gen hør­te vi at han brøl­te vel­dig. Den kom til Tor­stein, for­tel­ler Ot­tar, som satt på post på et an­net sted.

Tor­stein skjøt den på rundt 75 me­ters hold.

– Det har va­ert stang ut på alle jakt­tu­re­ne, men her ble det stang inn. Den gikk ikke så mye som en me­ter, bare steil­te på bak­bei­na, og gikk rett ned, for­tel­ler Ot­tar. Buk­ken had­de 13 tag­ger. Det er bare felt en 13-tag­gers kron­hjort i Land­vik tid­li­ge­re. Den ble skutt av Aas­mund Hauge­bo i 2013. Også det var på Hør­te jakt­lags om­rå­de.

En stør­re bukk

Je­ger­ne fikk en hard tur ned av heia, for de måt­te for­se­re en del vind­fel­te tra­er.

De tip­per den var tre-fire år gam­mel. Slakte­vek­ten var 91 kilo, som ikke er spe­si­elt mye.

– Det var et flott dyr, men det var ikke noe kjempe­mons­ter. Men det­te var fryk­te­lig moro for oss begge. Vi har skutt buk­ker før, men ikke så fine som den­ne. Og vi har sett en som er enda stør­re i ge­vi­ret i om­rå­det der, sier Ot­tar Vene­myr.

Land­vik stor­vald

Hjorte­jak­ta be­gyn­te 1. sep­tem­ber, og va­rer til jul.

Nils Per Ig­land i Land­vik stor­vald har sendt en over­sikt over alle hjort som er felt in­nen stor- val­det. De er logg­ført på de for­skjel­li­ge jakt­la­ge­ne, selv om det er bare en el­ler noen få je­ge­re som har va­ert ute.

Hå­land jakt­lag fikk to hin­der og en kalv førs­te jakt­dag. Fem da­ger etter fikk de en åtte­tag­gers bukk, og da­gen etter en ung­bukk. Se­ne­re har de fått tre hin­der. Alt­så til sam­men åtte.

I Stalle­lands om­rå­de falt det en hind and­re jakt­dag, og en ung bukk og en ung hind like før elg­jak­ta.

Ned­re Red­dal fel­te en ung­bukk 24.9, og en kalv 14.10.

På Beis­land falt en åtte­tag­ger 8. ok­to­ber. På Me­tveit ble det felt hind og kalv 15. ok­to­ber.

Land­vik stor­vald har en sam­let kvo­te på 40.

Hjorte­jak­ta i Ei­de stor­vald ble om­talt i Adres­sa lørdag 4. no­vem­ber.

FOTO: OT­TAR VENE­MYR

FULL KLAFF: Den­ne 13-tag­gers kron­hjor­ten ble felt på To­skar­dal av Tor­stein Ner­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.