Slik blir av­gif­te­ne dine

Kom­mu­nen end­rer som van­lig sine ge­by­rer fra det ene året til det ad­n­re, og her er det du må be­ta­le for man­ge tje­nes­ter nes­te år.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

Ge­byr for vann

Ge­by­ret for vann økes med 1,9 % i 2018. Års­ge­by­ret var i 2017 på kro­ner 2.531 (inkl. mva). Års­ge­by­ret for 2018 blir da på kro­ner 2.579 (inkl. mva) for en KOSTRA-bo­lig. I Grim­stad kom­mu­ne er vann en selv­fi­nan­sie­ren­de tje­nes­te.

Ge­byr for av­løp

Ge­by­ret for av­løp set­tes ned med 17,5 % i 2018. Års­ge­by­ret var i 2017 på kro­ner 4.102 (inkl. mva). Års­ge­by­ret for 2018 blir da på kro­ner 3.384 (inkl. mva) for en KOSTRA-bo­lig. I Grim­stad kom­mu­ne er av­løp en selv­fi­nan­sie­ren­de tje­nes­te.

Til­knyt­nings­ge­byr for vann og av­løp Re­no­va­sjons­ge­by­ret

Det­te er et en­gangs­ge­byr ved til­kob­ling til of­fent­lig vann og av­løp. Det­te ge­by­ret økes med 1,8 % for vann og 1,8 % for av­løp. Ge­by­ret for 2017 var kro­ner 8.124 (inkl. mva) for vann og kro­ner 13.539 (inkl. mva) for av­løp. For 2018 vil ge­byr for til­kob­ling til of­fent­lig nett for vann va­ere kro­ner 8.270 (inkl. mva) og for av­løp kro­ner 13.782 (inkl. mva). To­tal kost­nad per stan­dard ene­bo­lig (KOSTRAbo­lig) vil va­ere kro­ner 22.052 (inkl. mva) i 2018.

I Grim­stad kom­mu­ne er til­knyt­nings­ge­byr for vann og av­løp en selv­fi­nan­sie­ren­de tje­nes­te.

Ge­by­ret for re­no­va­sjon re­du­se­res med 6,4 % i 2018. Års­ge­by­ret for re­no­va­sjon var i 2017 på kro­ner 4.280 (inkl. mva). Års­ge­by­ret for 2018 blir da på kro­ner 4.006 for en KOSTRA-bo­lig. I Grim­stad kom­mu­ne er re­no­va­sjon en selv­fi­nan­sie­ren­de tje­nes­te.

Slam­re­no­va­sjons­ge­by­ret

Ge­by­ret for slam­re­no­va­sjon økes med 14,1 % i 2018. Års­ge­by­ret for et stan­dardabon­ne­ment var i 2017 på kro­ner 1.243 (inkl. mva). Års­ge­by­ret for 2018 blir kro­ner 1.418 (inkl. mva).

Feiege­by­ret

Feiege­by­ret for 2018 økes med 11,3 % i for­hold til 2017. Års­ge­by­ret for 2017 var på kro­ner 554 (inkl. mva) for feie- og til­syn på en KOSTRA-bo­lig. Års­ge­byr for en KOSTRA-bo­lig blir da i 2018 på kro­ner 617 (inkl. mva)

I Grim­stad kom­mu­ne er feie– og til­syns­ge­by­ret en selv­fi­nan­sie­ren­de tje­nes­te.

Hus­leie i kom­mu­na­le bo­li­ger

For ek­sis­te­ren­de lei­e­av­ta­ler i kom­mu­na­le bo­li­ger økes hus­lei- en i sam­svar med KPI (kon­sum­pris­in­dek­sen) jf. hus­lei­e­lo­ven. For nye leie­ta­ke­re økes pri­sen 1,8 % i 2018.

SFO-pri­se­ne

SFO-pri­se­ne øker med 1,8 % i 2018. En hel­tids­plass vil kos­te 2.813 kro­ner per mnd. i 2018. En kort­tids­plass vil da kos­te 1.963 kro­ner per mnd. i 2018.

For­eldre­be­ta­ling i kom­mu­na­le og pri­va­te barne­ha­ger

Mak­si­mal­pris for en full­tids­plass i barne­hage var i 2017 kro­ner 2.730. Mak­si­mal­pris for en full­tids­plass i barne­hage i 2018 blir kro­ner 2.910.

Når det gjel­der ei­en­doms­skat­ten økes ikke den­ne noen ting i Grim­stad nes­te år, og hel­ler ikke i hand­lings­pro­gram­met.

ØKER: Det er man­ge av­gif­ter som øker nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.