Vel­ger å kos­te mer på kjaele­dy­re­ne

Mag­ne St­an­ley Aar­tun star­tet Grim­stad Dyre­kli­nikk for 25 år si­den, på et 35 kvad­rat­me­ter stort lo­ka­le. I dag er det 13 an­sat­te i be­drif­ten. Det har va­ert en ri­ven­de ut­vik­ling.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anna Torp Kvasjord anna@gat.no

– Folk tar bed­re vare på dy­re­ne sine, og det er stor for­skjell fra slik det var for 25 år si­den. Det har noe med ut­vik­lin­gen i sam­fun­net vårt å gjø­re. Øko­no­mi­en vår er bed­re, og det har blitt mer ak­sept at kjaele­dy­re­ne er et fa­mi­lie­med­lem. Da vel­ger vi ofte bort av­li­v­ning, og vel­ger hel­ler å kos­te på noen kro­ner, slik at dy­re­ne får den be­hand­lin­gen de tren­ger for å bli fris­ke, om de er syke el­ler ska­det, sier Mag­ne St­an­ley Aar­tun ved Grim­stad Dyre­kli­nikk.

– I til­legg har vi jo bed­re ut­styr nå, og har mu­lig­he­ten til å gjø­re mer enn vi kun­ne for bare ti-15 år si­den, leg­ger han til. Adres­sa tref­fer man­nen som star­tet opp Grim­stad Dyre­kli­nikk på Berge­moen. Her har han holdt til de sis­te 25 åre­ne.

– Jeg star­tet Grim­stad Dyre­kli­nikk i no­vem­ber 1992. Den gang had­de jeg 35 kvad­rat­me­ter å bolt­re meg på, og kun ett rom. I dag har vi langt stør­re boltre­plass, og vi har vokst til å va­ere 13 an­sat­te, og vi har også en li­ten av­de­ling i Lil­le­sand, for­tel­ler Aar­tun. For tre år si­den ble dyre­kli­nik­ken en del av kje­den AniCu­ra, som har 46 kli­nik­ker i Nor­ge, og man­ge fle­re i ut­lan­det.

– Det har va­ert bra for oss å bli del av en stør­re kje­de. Da har vi blitt mer slag­kraf­ti­ge, og vi fikk et stort og godt kon­takt­nett, sier han.

Tann­re­gu­le­ring

På dyre­kli­nik­ken på Berge­moen har man­ge av de an­sat­te spe­sia­li­sert seg på vis­se felt. På kli­nik­ken fin­ner vi en egen dyre­or­to­ped, dyre­fy­sio­te­ra­peut, og and­re har spe­sia­li­sert seg på felt som øyne, og munn­hule og ten­ner for å nev­ne noe. I til­legg er det rene ve­te­ri­na­erer på hu­set, og dyre­plei­ere, som gjør den sam­me job­ben for dy­re­ne som syke­plei­ere gjør for oss men­nes­ker, når vi er på syke­hus.

Og det er nes­ten som å kom­me inn på et lite syke­hus når man en­trer dø­re­ne på AniCu­ra Grim­stad Dyre­kli­nikk. Her får dy­re­ne ak­ku­rat like godt til­bud som vi men­nes­ker får, både når

det gjel­der helsen ge­ne­relt, men også tann­helsen. Hun­der får fak­tisk tann­re­gu­le­ring hos dyre­kli­nik­ken, hvis de har be­hov for det.

Lø­per på møl­la

En av hun­de­ne som var inn­om dyre­kli­nik­ken da Adres­sa var på be­søk tirs­dag, var hun­den Tut­ta. Hun var der for trim­mens skyld.

– Tut­ta sli­ter med dår­li­ge hof­ter, og er der­for inn­om av og til for å tre­ne i vann på tredemølla vår. Det styr­ker hof­te­ne hen­nes, for­tel­ler Ma­ria Haugnes, som er dyre­fy­sio­te­ra­peut.

Hun har mel­lom ti og 20 hun­der inn­om hver uke. De har uli­ke ut­ford­rin­ger.

– Vi får inn hun­der her som er på re­ha­bi­li­te­ring etter å ha gått igjen­nom uli­ke ope­ra­sjo­ner, vi har en del over­vek­ti­ge hun­der her, som sli­ter med å be­ve­ge seg ute, og som får trim­met på en mye bed­re måte ved å va­ere i vann. Vi får også inn jakt­hun­der som skal bli i topp­form til jakt­se­son­gen, for­tel­ler hun.

I til­legg til å tre­ne hun­de­ne på tredemølla, kan også dyre­fy­sio­te­ra­peu­ten lage egne tre­nings­pro­gram­mer til hun­de­ne som er inn­om, slik at de får trent seg opp på en for­nuf­tig, og god måte.

Ju­bi­le­ums­mar­ke­ring

Det er trav­le da­ger hos dyre­kli­nik­ken, for folk i dis­trik­tet er flin­ke til å bru­ke dem. De an­sat­te har der­for inn­holds­rike og me­nings­fyl­te da­ger på jobb.

– Jeg har ald­ri reist hjem fra jobb og tenkt at i dag har jeg kje­det meg, og ikke hatt noe å gjø­re. Det er noe å gjø­re her hele ti­den her, og det er det som gjør det så gøy å job­be her, sier dyre­plei­er Sil­je Lands­verk So­lås.

I nes­te uke skal hun og res­ten av dyre­kli­nik­ken fei­re seg selv, og at den har ek­sis­tert i 25 år. Gjen­nom hele nes­te uke vil det va­ere ju­bi­le­ums­mar­ke­ring, hvor de skal ha fo­kus­da­ger med gra­tis­kon­sul­ta­sjo­ner på hver­da­ge­ne. Lørdag 18. no­vem­ber er alle in­vi­tert til åpen dag.

– Da blir det åpen kli­nikk, vi skal ha re­bus­løp, rase­pa­ra­de, opp­vis­ning i agi­li­ty og ly­dig­het, og vi skal ha gje­ter­hund­opp­vis­ning. Kunst­ner Ola Ste­en skal ha ut­stil­ling hele uka. Det­te gle­der vi oss til, sier Mag­ne St­an­ley Aar­tun.

FOTO: ANNA TORP KVASJORD

VEKK: Ve­te­ri­na­ere­ne sør­ger for at Min­ken Cat­wal­ker er helt vekk un­der hele ope­ra­sjo­nen.

VOKSER: Be­drif­ten har vokst de sis­te åre­ne, og i dag job­ber det 13 per­soner på dyre­kli­nik­ken. Her er et knip­pe av dem.

TREDEMØLLA: Hun­den Tut­ta er godt oppi åra, og sli­ter med hof­te­ne sine. Hun er der­for sta­dig inn­om dyre­fy­sio­te­ra­peut Ma­ria Haugnes for å styr­ke dem opp. Litt vann­tre­ning på tredemølla er god trim for eld­re tis­per.

FULL KONTROLL: Min­ken Cat­wal­ker (6 mnd.) ste­ri­li­se­res av ve­te­ri­na­ere­ne Solveig Bren­dals­mo og Mar­te Qval­ben.

RØNTGEN: I lik­het med oss men­nes­ker må også Zolo ta bil­der når han er til «tann­le­gen». Mag­ne St­an­ley Aar­tun er tann­spe­sia­list.

TEN­NER: Zolo skal trek­ke ut noen løse ten­ner. Han er helt bor­te når det blir gjort, så han kjen­ner ikke noe smer­te.

BLODPRØVE: Hun­den Zolo tar en blodprøve sam­men med Ca­ri­na Wes­støl og Mag­ne St­an­ley Aar­tun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.