Vil stan­se re­tur til Af­gha­ni­stan

Kom­mune­styre­grup­pa til Grim­stad Ap vil ha en mid­ler­ti­dig stans av re­tur av asyl­sø­ke­re til Af­gha­ni­stan.

Grimstad Adressetidende - - LEDER - Sam­let hil­sen fra Ar­bei­der­par­ti­ets kom­mune­styre­grup­pe i Grim­stad Rolf Chr. Ørn­holt sek­reta­er for Grim­stad Ap

Le­ser­nes me­ning: Nor­ge har hatt en prak­sis med re­tur av asyl­sø­ke­re til Af­gha­ni­stan. Det er fra en rek­ke in­stan­ser, der­iblant fra Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, ad­vart om sik­ker­hets­si­tua­sjo­nen i Af­gha­ni­stan. I lys av det­te er det rik­tig som Ar­bei­der­par­ti­ets stor­tings­grup­pe har gjort å kre­ve at uten­riks­mi­nis­te­ren kom­mer til Stor­tin­get og gjør rede for de­res sik­ker­hets­vur­de­rin­ger knyt­tet opp mot re­tur­prak­sis, sa­er­lig for til­fel­let Af­gha­ni­stan.

Men inn­til Re­gje­rin­gen har rede­gjort for Stor­tin­get ber vi våre stor­tings­re­pre­sen­tan­ter i Ar­bei­der­par­ti­et støt­te for­sla­get fra Rødt, SV og MDG om mid­ler­ti­dig stans av re­tur til Af­gha­ni­stan. Det­te has­ter!

Ar­bei­der­par­ti­ets stor­tings­grup­pe har fulgt opp lands­mø­tets ved­tak gjen­nom å fore­slå i Stor­tin­get at re­gje­rin­gen inn­fø­rer sår­bar­hets­kri­te­ri­er ved vur­de­rin­gen av mid­ler­ti­dig opp­hold for ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re. Bru­ken av mid­ler­ti­dig opp­hold for ens­li­ge mindre­åri­ge har økt mar­kant. Vi må for­sik­re oss om at bar­nets sår­bar­het vur­de­res nøye i for­hold til eks­tra sår­bar­hets­kri­te­r­ei­er i alle dis­se en­kelt­sa­ke­ne.

Slik Re­gje­rin­gen nå prak­ti­se­rer be­hand­ling av mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re og re­tur til Af­gha­ni­stan er det god grunn til å tro at prak­sis er stren­ge­re enn stor­tings­fler­tal­lets øns­ke. Det er uhold­bart at en Høy­re- og FrP-re­gje­ring sin prak­sis re­sul­te­rer i grunn­leg­gen­de tvil. Skjer re­tu­rer til Af­gha­ni­stan på en måte som er i tråd med Nor­ges in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser og er re­tu­ren til tryg­ge om­rå­der av de land det gjel­der? Stor­tin­get må med all sik­ker­het vite at re­gje­rin­gen leg­ge rik­ti­ge sik­ker­hets­vur­de­rin­ger til grunn for sin prak­sis.

Mindre­åri­ge på flukt er ver­dens mest sår­ba­re barn. Ar­bei­der­par­ti­et tok vår del av an­sva­ret na­sjo­nalt da det var en flykt­ning­kri­se. Man­ge av våre lo­kal­lag var med på å sør­ge for opp­ret­tel­se av mot­tak for ens­li­ge mindre­åri­ge. De unge asyl­sø­ker­ne i vårt lo­kal­sam­funn har vi blitt godt kjent med. Før de ble tvangs­flyt­tet til nye ste­der var de in­ne i en fin pro­sess med nye venn­skap, in­klu­de­ring og fel­le­skap. Nå er man­ge av dem på flukt, i and­re land.

Vårt en­ga­sje­ment for å sik­re at Nor­ge tar sitt in­ter­na­sjo­na­le an­svar og et an­svar i for­svar­lig be­hand­ling av asyl­søk­na­der har dype tra­di­sjo­ner. Vi kan ikke ri­si­ke­re at da­gens Høy­re- og FrPre­gje­ring går på kom­pro­miss med det­te.

Vi tap­te kam­pen om re­gje­rings­mak­ten. Men vi har ikke råd til å tape kam­pen for ver­dens al­ler mest sår­ba­re barn.

ARKIV

UHOLD­BART: Kom­mune­styre­grup­pa til Grim­stad Ar­bei­der­par­ti en­ga­sje­rer mot re­tur av asyl­sø­ke­re til Af­gha­ni­stan. Bil­det vi­ser de­ler av Ap-grup­pa i et tid­li­ge­re møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.