Sat­te re­kord med brudd i fo­ten

Det ble le­vert ster­ke pre­sta­sjo­ner fra Grim­stad-svøm­mer­ne un­der Nord­sjø­stev­net i Kris­tian­sand sist helg.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Li­se R. Lothe Tre­ner GSK

The­odor Sand­vad Bern­stein (født 2002) fra Aren­dal, som svøm­mer for Grim­stad Svømme­klubb, knal­let til med 24,02 på 50 me­ter fri og per­set med 54 hundre­de­ler, som holdt til sølv i kamp med ett år eld­re kon­kur­ren­ter. Ti­den er over se­kun­det bed­re enn nest bes­te nors­ke 15-åring.

Også på 50 me­ter but­ter­fly gjor­de Bern­stein seg be­mer­ket, først per­set han i for­sø­ket med 26,13 som ga B-fi­nale­plass i sterk kon­kur­ran­se med se­nior­svøm­me­re. Her for­bed­ret han ti­den yt­ter­li­ge­re til ster­ke 25,97 og fikk 9. plass i B-fi­na­len.

Per­son­lig re­kord ble det også på 50 me­ter rygg med ti­den 30,17 og 13. plass i klas­sen (født 2002 og 2001).

På 50 me­ter bryst var han nes­ten like rask. Ti­den ble 30,86, en for­bed­ring av per­son­lig re­kord med nes­ten to se­kun­der. Det ble en fjerde­plass i klas­sen på den­ne dis­tan­sen.

På sis­te øvel­se, 100 me­ter med­ley, ble det enda en per­son­lig re­kord på ti­den 1.04,45, noe som holdt til 8. plass. Ti­de­ne på 50 me­ter fri, bryst og but­ter­fly er su­ve­rent bes­te re­sul­tat i lan­det i 15-års­klas­sen.

Man­ge re­kor­der

To år yng­re Mats-And­re An­dre­as­sen (2004) fra Grim­stad Svømme­klubb kom på 12. plass i den yngs­te klas­sen (født 20032004) hvor han per­set med utro­li­ge ni se­kun­der på den kre­ven­de dis­tan­sen 200 me­ter but­ter­fly. Han svøm­te på ti­den 2.36,32. Her åp­net han førs­te 50 me­ter på 32,45, og førs­te 100 me­ter på 1.10,49, bare hundre­de­ler fra pers.

Pre­sta­sjo­nen satt godt i krop­pen og kan ha bi­dratt til at han ikke var helt for­nøyd med 50 me­ter but­ter­fly med 31,22 og 23. plass.

Nord­sjø­stev­net er et stort in­ter­na­sjo­nalt stev­ne ar­ran­gert av Ro­ga­land Svømme­krets. Med høye kva­li­fi­se­rings­krav er del­ta­kel­se i seg selv en bragd. I år del­tok ut­øve­re fra ti na­sjo­ner, blant dis­se var det fle­re ut­øve­re i euro­pa­top­pen. To­talt ble det satt 16 nors­ke re­kor­der, (seks se­nior­re­kor­der, seks junior­re­kor­der og fire para-re­kor­der). I til­legg ble det satt en sveit­sisk re­kord, en bel­gisk re­kord og en ita­li­ensk junior­re­kord.

Svøm­me­re fra Grim­stad, som øns­ker å sat­se på idret­ten, har søkt til and­re klub­ber som kan til­by bed­re tre­nings­for­hold enn det vi har mu­lig­het til i gam­le Grim­stad svømme­hall.

Tor­bjørn Ud­jus (1993) fra Grim­stad re­pre­sen­te­rer Oslo Idretts­lag i se­nior­klas­sen, og var med på vin­ner­la­get på 4x50 me­ter fri miks­sta­fett. Han vis­te hvil­ken god all­round-ut­øver han er med ster­ke 58,70 på 100 me­ter med­ley, som sik­ret Bfi­nale­plass hvor han kom inn som num­mer fire. I til­legg opp­nåd­de han 3. plass i B-fi­na­len på 50 me­ter fri in­di­vi­du­elt med ti­den 23,24. Tor­bjørn er gans­ke for­nøyd med stev­net med tan­ke på at han først skal top­pe for­men til et stev­ne i Lau­san­ne i Sveits i slut­ten av de­sem­ber, som er ho­ved­må­let for se­son­gen.

Svøm­te med brudd i fo­ten

Grim­stad­jen­ta Nora Na­es­sen (1999) stil­te til start i sju in­di­vi­du­el­le øvel­ser i se­nior­klas­sen og svøm­te også sta­fett for Team Sør/KSA. Hun er godt for­nøyd med per­son­lig re­kord på 50 me­ter but­ter­fly på ti­den 29,91 og 100 me­ter med­ley på 1.07,88 som er un­der se­nior-NM-kra­vet. Hun im­po­ner­te på sta­fett­etap­pen for Team sør i fi­na­len på 4x100 me­ter fri, hvor hun fikk ti­den 58,37 med fly­ing start og førs­te gang un­der mi­nut­tet på 100 me­ter fri. Det­te holdt til 4. plass for la­get, bare ti­de­ler fra me­dal­je. Eks­tra im­po­ne­ren­de var det­te med tan­ke på at Nora svøm­te med brudd i et fot­bein. For Nora er det UM/junior-NM om to uker som er må­let for se­son­gen.

Det er det også for Juni He­le­ne Iver­sen Ref­stie (2001) fra Grim­stad, som svøm­mer for Varodd. Hun vis­te stor all­si­dig­het med ti­der ned mot pers i sju in­di­vi­du­el­le øvel­ser, og også hun fikk en knall­bra etap­pe på sta­fet­ten 4x100 me­ter fri hvor hun kom un­der den ma­gis­ke mi­nutt­gren­sen på 59,21, og hvor la­get kjem­pet om bronse­me­dal­jen og end­te på 5. plass, bare 22 hundre­de­ler unna. Mest for­nøyd var hun med 50 me­ter fri, hvor hun en­de­lig kom un­der 28 se­kun­der.

Her­man Bro­en (2000) fra Grim­stad, som ny­lig meld­te over­gang til Varodd svømme­klubb, dro i land sis­te­etap­pen på 4x100 me­ter fri for la­get til Varodd, på ster­ke 57,08.

Om to uker ar­ran­ge­res det UM/junior-NM i Kris­tian­sand, hvor Juni, Nora og The­odor del­tar.

The­odor Bern­stein er til «ut­lån» fra Grim­stad Svømme­klubb til Team Sør/KSA, hvor han i til­legg til in­di­vi­du­el­le øvel­ser også får mu­lig­het til å stil­le på et sta­fett­lag med me­dal­je­sjan­ser.

I FORM: Nora Na­es­sen svøm­te sva­ert godt i årets Nord­sjø­stev­ne, til tross for at hun svøm­te med brudd i et fot­bein. Nå for­be­re­der hun seg til UM/ junior-NM, som er i Kris­tian­sand om kort tid. Det­te bil­det er brukt med til­la­tel­se fra ar­ran­gø­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.