Frid­tjof Røinås skal syk­le for Jo­ker Ico­pal

Frid­tjof Røinås har en­de­lig fun­net seg et nytt syk­kel­lag. Nes­te se­song fin­ner vi­ha­ni­den­blå Jo­ker Ico­pal-drak­ta.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SYKKEL An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

–D eter tre uker si­den jeg skrev un­der kon­trak­ten, men det er først nå at det er of­fent­lig at jeg blir Jo­ker-ryt­ter nes­te år. Det er utro­lig godt å en­de­lig ha lan­det det­te, for det har va­ert en vel­dig lang pro­sess, for­tel­ler Grim­stad-syk­lis­ten.

Han syk­let sitt sis­te ritt som Team Spare­ban­ken Sør-ryt­ter i ver­dens­mes­ter­ska­pet på hjemme­bane i Ber geni­sep­tem­ber, si­den har det va­ert uvisst hva frem­ti­den hans vil­le brin­ge, etter­som Team Spare­ban­ken Sør nå er his­to­rie.

– Jeg fryk­tet en stund at det kun vil­le bli klubb­syk­ling på meg, og en re­ak­sjon av det had­de fort kun­net bli at li­vet mitt vil­le gått i helt and­re ba­ner, sier han.

Solg­te seg inn

Da Adres­sa pra­tet med tid­li­ge­re sports­sjef i Team Spare­ban­ken Sør, At­le Kvåls­voll, i for­bin­del­se med VM, sa han at det var fle­re lag som var in­ter­es­ser­te i Frid­tjof Røinås. Så ro­sen­rødt me­ner ikke Røinås selv at pro­ses­sen har va­ert.

– Jeg føl­te ikke selv at det var så vold­somt stor in­ter­es­se for meg, og jeg har vir­ke­lig måt­tet sel­ge meg selv inn. Jeg har nok va­ert på samt­li­ge syk­kel­le­de­re i Skan­di­na­via, og for­klart hvor­for se­son­gen som var ble som den ble. Jeg har jo en nok­så bra CV fra før av, men det året her har jo ikke va­ert bra, så det var vik­tig for meg å for­kla­re for dem, sier Røinås.

Røinås slet som kjent med noe som kun­ne min­ne om over­tre­ning i sto­re de­ler av se­son­gen, og ble tvun­get til å ta det med ro for å fin­ne til­ba­ke til seg selv igjen. Re­sul­ta­te­ne ble der­et­ter, selv om han vant Gå­ga­da Grand Prix på hjemme­bane.

Syk­kel­le­der­ne har va­ert for­stå­el­ses­ful­le for det­te, og i Jo­ker så de alt­så po­ten­sia­let som bor i Frid­tjof Røinås.

– Jeg har va­ert vel­dig hel­dig. Man­ge lag har jo va­ert ful­le len­ge, og øko­no­mi­en strek­ker ikke til slik at de bare kan ta inn en eks­tra ryt­ter. Det kos­ter jo å ha oss, ikke bare i lønn, men også det å drif­te en ut­øver, sier han.

Å bli Jo­ker Ico­pal-ryt­ter er vel­dig spe­si­elt for Røinås, som syk­let fire se­son­ger for Team Spare­ban­ken Sør.

– Det blir en helt ny epo­ke i min syk­kel­kar­rie­re, og jeg kut­ter på man­ge må­ter navle­stren­gen fra det na­ere og tryg­ge nå. Jo­ker er jo det la­get som jeg all­tid har hatt som min størs­te fien­de, så det fø­les litt rart ut. Det å ta på seg den blå drak­ten for førs­te gang var vel­dig merkelig, sier han.

Bed­re lag

Jo­ker Ico­pal er Nor­ges bes­te UCI kon­ti­nen­tal­lag. Det ble dan­net i 2005, og ei­es av spon­sor­fir­ma­et In­ter­spons AS. Røinås for­tel­ler at han mer­ker at han nå har kom­met til et bed­re lag enn hva som var til­fel­le med Team Spare­ban­ken Sør.

– Det er et stør­re lag, med bed­re øko­no­mi, og jeg mer­ker det vel i grun­nen på alle plan at det er et hakk opp. Jeg mer­ker det også når jeg ser den ryt­ter­gjen­gen jeg er med ved fro­kost­bor­det på sam­ling. Her er det eks­tremt gode ut­øve­re på la­get, de bes­te i Nor­ge, bort­sett fra prof­fe­ne. Pl­ut­se­lig har jeg blitt la­ere­gutt igjen, ler 23-årin­gen.

Han tror slett ikke det er noen ulem­pe å va­ere nett­opp det.

– Jeg tror egent­lig jeg har vel­dig godt av det­te byt­te. Det vil­le blitt mitt fem­te år i Team Spare­ban­ken Sør, med de sam­me fje­se­ne og den sam­me fi­lo­so­fi­en. Jeg tror det er sunt å få et byt­te, og det­te er de­fi­ni­tivt ikke noe dår­li­ge­re løsning for meg, kan­skje tvert imot. Jeg hå­per jeg nå skal få det eks­tra ni­vå­et som jeg har ven­tet på i noen år, som jeg fø­ler jeg har in­ne. Nå hå­per jeg å få det po­ten­sia­let jeg selv­fø­ler­jeg har hel tut. Bare ti­den vil vise om det blir slik.

Se­song­for­be­re­del­ser

På grunn av skade­trøb­be­let har Røinås for lengst satt i gang opp­kjø­rin­gen til nes­te se­song. Da Adres­sa pra­tet med han tors­dag, had­de han ak­ku­rat kom­met hjem fra sin førs­te sam­ling med sitt nye lag. – Den­ne sam­lin­gen had­de vi mest for å bli kjent egent­lig, mens vi skal ha den førs­te skik­ke­li­ge tre­nings­sam­lin­gen sam­men i de­sem­ber, når vi rei­ser til Spa­nia. Men jeg er godt i gang med min egen opp­kjø­ring til se­son­gen, og har egent­lig ikke hatt noen sa­er­lig pau­se, si­den 2017-se­son­gen ble som den ble.

– Hvor­dan har du og krop­pen din det nå?

– Vi har det vel­dig bra, og bare det å kun­ne tre­ne krop­pen igjen er jo sju­mils­steg fra der jeg var. Jeg kjen­ner jo at jeg har hatt en se­song der jeg ikke har fått pres­set krop­pen min skik­ke­lig, og så kjen­ner jeg at jeg har blitt tyng­re på det året her, og det er ikke snakk om musk­ler alt­så. Jeg mer­ker det på pust og alt, men det er hel­dig­vis noe jeg kan gjø­re noe med. Jeg må skyn­de meg lang­somt, sier han.

Har flyt­tet

I slut­ten av au­gust flyt­tet Frid­tjof Røinås fra Grim­stad til Oslo, for å kun­ne til­brin­ge mer tid sam­men med kja­eres­ten sin, Ma­ria, som stu­de­rer i Oslo. Han tri­ves.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med det val­get. Her i Oslo har jeg fle­re å spar­re med på tre­ning, for det bor fle­re ryt­te­re her i Oslo. El­lers er det godt for meg å få nye tre­nings­om­rå­der å bolt­re meg på, sier han. Til tross for flyt­tin­gen er ikke Grim­stad­gut­ten i tvil om at han skal hjem igjen en el­ler an­nen gang.

– Jeg tri­ves som sagt vel­dig godt her i Oslo, men det er in­gen tvil om at jeg skal flyt­te hjem til Grim­stad igjen en gang, det er jo der jeg tri­ves al­ler, al­ler best, av­slut­ter den nye Jo­ker Ico­pal-ryt­te­ren, som nå blir lag­ka­me­rat med blant and­re Ole For­fang, Mar­kus Ho­el­gaard og Kris­tof­fer Skjer­ping

FOTO: KJE­TIL KARLSEN

NYTT LAG: Fra januar av vil Frid­tjof Røinås byt­te ut Team Spare­ban­ken Sør-drak­ta med den blå jo­ker Ico­pal-drak­ta. Det­te bil­det ble tatt i for­bin­del­se med Gå­ga­da Grand Prix i juli, et ritt som Røinås fak­tisk vant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.