Fore­slår svømme­hall med Aren­dal

Trond Erik Bog­nø (H) gri­per rådmannens for­slag om å byg­ge nytt svømme­an­legg med beg­ge hen­der. Nå vil han i til­legg in­vi­te­re Aren­dal med i pla­ne­ne for å høre om de to kan byg­ge et nytt, stort an­legg sam­men ved Fe­vik.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - POLITIKK Kje­til Karlsen kje­til@gat.no

Trond Erik Bog­nø (H) er glad for at råd­man­nen la inn 73 mil­lio­ner kro­ner til ny svømme­hall, og at hun der­med er­kjen­te at det er be­hov for det­te. Nå vil han ut­re­de mu­lig­he­ten for å byg­ge en ny stor svømme­hall ved Fe­vik i sam­ar­beid med Aren­dal. Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal er ikke enig.

Det var ons­dag i den­ne uka at råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim la fram sitt bud­sjett­for­slag for 2018 og hand­lings­pro­gram for 2018–2021. En av de nye in­ves­te­rin­ge­ne hun har fun­net pen­ger til, er nytt svømme­an­legg. Det vil hun i lø­pet av hand­lings­pro­gram­pe­rio­den be­vil­ge 73 mil­lio­ner kro­ner til. Hun pe­ker også på to mu­li­ge lo­ka­li­se­rin­ger. En­ten ved kunst­gress­ba­nen i Hol­vika el­ler i cam­pus­om­rå­det.

Nå gri­per Trond Erik Bog­nø (H) det­te for­sla­get med beg­ge hen­de­ne, men ser også for seg at det­te kan­skje kan lø­ses i et sam­ar­beid. Med Aren­dal.

Fint med er­kjen­nel­se

– Det var fint at råd­man­nen la inn dis­se pen­ge­ne i sitt bud­sjett­for­slag og at man der­med er­kjen­ner at vi tren­ger et nytt svømme­an­legg. Det er jo noe de fles­te er eni­ge om. Jeg vil imid­ler­tid ha et stør­re og bed­re pro­sjekt, for ek­sem­pel sam­men med vår nabo­kom­mu­ne Aren­dal. De er jo også i gang med pla­ne­ne om å byg­ge et nytt svømme­an­legg. Kan vi ved å gå sam­men med dem få et bed­re og ri­me­li­ge­re an­legg for våre inn­byg­ge­re? spør Bog­nø.

– Hvor bør en slik hall i til­fel­le lig­ge?

– Jeg har ikke be­stemt meg for det på for­hånd, men en kan jo fort ten­ke seg at det kan kom­me på gren­sa mel­lom Grim­stad og Aren­dal, alt­så mel­lom Fe­vik og Ne­de­nes. Der vil det va­ere gode buss­for­bin­del­ser fra beg­ge kom­mu­ne­ne via E 18 el­ler riks­vei 420. Der er det også plass nok til et slikt inn­grep. Det­te er også et vekst­om­rå­de, og vi vokser mer og mer sam­men som kom­mu­ner, sier han.

Det var for øv­rig nett­opp Trond Erik Bog­nø som for kort tid si­den tok opp, og fikk gjen­nom­slag for i for­mann­ska­pet og kom­mune­sty­ret, at Grim­stad skal un­der­sø­ke mu­lig­he­te­ne for å byg­ge et nytt rense­an­legg sam­men med Lil­le­sand. Nå vil han alt­så gjø­re det sam­me i svømme­an­legg­sa­ken, el­ler i hvert fall un­der­sø­ke mu­lig­he­te­ne for det­te.

Vil gjer­ne ha sam­ta­le

Han sier han al­le­re­de har tatt det­te opp i eget par­ti.

– Jeg sy­nes jo det kan va­ere verdt å vur­de­re og vil der­for gjer­ne ta en sam­ta­le med Aren­dal for å se om vi kan få bygd et nytt, fel­les, litt stør­re svømme­an­legg i ste­det for at vi bygger to litt mind­re hver for oss, sier han.

Bog­nø leg­ger også til at han nå gjer­ne vil ha en po­li­tisk dis­ku­sjon og sam­ta­le, både i Grim­stad, men også i Aren­dal, og med råd­men­ne­ne i beg­ge by­ene, for å fin­ne ut om det­te er noe som kan la seg rea­li­se­re.

– Da kan det en­ten kom­me fram at det er tungt­vei­en­de grun­ner for å ikke gjø­re det­te, el­ler det kan hen­de vi fin­ner ut at det­te kan va­ere smart. Jeg vil uan­sett at vi tar den­ne sam­ta­len si­den vi beg­ge skal byg­ge nye sli­ke an­legg, og før vi fore­tar sli­ke in­ves­te­rin­ger både i Grim­stad og Aren­dal, sier han.

– Stør­re an­legg med vo­lum

– Det er klart at det også da er smart å ten­ke på om vi her kan få til en stør­re svømme­hall med litt vo­lum og litt and­re mu­lig­he­ter enn bare en svømme­hall.

Det er klart at det også er smart å ten­ke på om vi her kan få til en stør­re svømme­hall med litt vo­lum og litt and­re mu­lig­he­ter enn bare en svømme­hall. Trond Erik Bog­nø, (H)

Det er i hvert fall smart å snak­ke sam­men om det­te før man tar den en­de­li­ge av­gjø­rel­sen, sier han.

– Men hva er det du ser for deg da? En svømme­hall med sklie? El­ler et helt bade­an­legg?

– Slik jeg opp­fat­ter dia­lo­gen i både Grim­stad og Aren­dal så har beg­ge svømme­klub­be­ne her ut­trykt at de øns­ker seg 50 me­ters bas­seng. Da kan det bli et dis­trikts­an­legg og det kan av­hol­des litt stør­re mes­ter­skap og stev­ner her. Det vil også va­ere en god ut­vik­lings­are­na for svøm­mer­ne våre, som vi har man­ge dyk­ti­ge av både i Grim­stad og Aren­dal. Pri­ma­er­må­let er å lage et godt svømme­an­legg, men det kan også va­ere spen­nen­de å se om vi kan gjø­re noe mer enn bare å byg­ge et rent svømme­an­legg. Vi har også be­hov for å opp­gra­de­re varmt­vanns­bas­sen­get vårt på Ber­ge gård. Det kan hen­de Aren­dal også har det. Da kan vi in­kor­po­re­re det i det­te an­leg­get, drøm­mer Bog­nø.

Ikke et nytt Aqua­ra­ma

– Be­tyr det at du vil byg­ge et nytt Aqua­ra­ma?

– Nei, det er ikke mitt ut­gangs­punkt, men å få byg­get et skik­ke­lig svømme­an­legg som dek­ker be­ho­ve­ne våre, både nå og i frem­ti­den. I en slik dis­ku­sjon skal en ikke luk­ke dø­ren for noe som helst, sier Trond >erik Bog­nø.

Nå har råd­man­nen satt av 73 mil­lio­ner kro­ner til et nytt an­legg i Grim­stad, men Bog­nø vil ikke si hva hans for­slag kan kos­te.

– Nei, det er alt­for tid­lig å be­gyn­ne å snak­ke om pen­ger nå, sier han.

FOTO: KJE­TIL KARLSEN

ARKIV

ALTERNATIV: Slik ser Grim­stad svømme­klubbs alternativ i cam­pus­om­rå­det ut. Det er et sam­ar­beid med JBU.

NYTT SAMARBEIDSPROSJEKT: Trond Erik

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.