Start vil drøf­te lån

Start-di­rek­tø­ren be­kref­ter at fle­re spil­le­re kan va­ere ak­tu­el­le for låne­opp­hold i Grim­stad.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FOTBALL Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Adres­sa har den sis­te ti­den skre­vet at syv spil­le­re er fer­dig i Jerv et­ter årets se­song, og det lig­ger der­med an til sto­re ut­skif­tin­ger i stal­len før se­son­gen 2018. Tre­ner Ar­ne Sand­stø har blant an­net slått fast at en ny spiss er noe som må inn.

Et­ter at Start ny­lig sik­ret opp­ryk­ket til Elite­se­ri­en, ut­tal­te di­rek­tør i klub­ben Even Øgrey Brands­dal til Faed­re­lands­ven­nen at det vil va­ere na­tur­lig å dis­ku­te­re et sam­ar­beid om ut­veks­ling av en­kelt­spil­le­re med Jerv.

– Har det va­ert noen sli­ke sam­ta­ler med Jerv, el­ler er det noe på gang, Even Brands­dal?

– Vi har ge­ne­relt sett en vel­dig god dia­log med Jerv. Hvis du går litt til­ba­ke var det litt an­ner­le­des. Nå er det vel­dig god dia­log. Det er helt na­tur­lig å se på det­te når vi er i Elite­se­ri­en og Jerv er i 1. di­vi­sjon. Det er lag fra Sør­lan­det i alle di­vi­sjo­ner ned­over. Vi har en egen­in­ter­es­se i å heve hele sør­lands­fot­bal­len. Det kan va­ere sam­ar­beid om spil­le­re, lån og kom­pe­tanse­he­ving. Vi vil spil­le hver­and­re gode. Vi er kun kon­kur­ren­ter når vi even­tu­elt møter hver­and­re på ba­nen, sier Start-di­rek­tø­ren til Adres­sa.

Han un­der­stre­ker at det nå er en god tone mel­lom klub­be­ne, i mot­set­ning til det som kan­skje var til­fel­le i etter­kant av Stei­nar Pe­der­sens over­gang fra Jerv til Start.

– Ru­ne Ja­kob­sen kjen­ner jeg vel­dig godt og har job­bet sam­men med, PG har jeg en vel­dig god dia­log med, det sam­me med Cos­mo Col­lett. Jeg har snak­ket med vel­dig man­ge klub­ber i det sis­te. Det kan va­ere sto­re el­ler små ting, sier Brands­dal.

– Vinn-vinn-si­tua­sjon

Jerv var spm kjent in­ter­es­sert i å låne Tho­mas Zer­nichow av Start i som­mer.

– Er det noe som kan va­ere aktuelt å se på igjen nå?

– Uten å nev­ne navn er det helt sik­kert noen av våre spil­le­re som kan ha godt av et halvt el­ler ett år i OBOS-liga­en med tan­ke på ut­vik­ling. Det er et stort sprang fra Start 2 i 3. di­vi­sjon til Elite­se­ri­en. Det er helt na­tur­lig at når vi ser på våre spil­le­re og ser hvem som er et styk­ke unna A-la­get og kan­skje tren­ger bed­re match­ing enn Start 2, at det­te kan bli aktuelt. Det er en vinn-vinn-si­tua­sjon for beg­ge par­ter, sier Brands­dal.

Dag­lig le­der i Jerv Ru­ne Ja­kob­sen er noe mer hem­me­lig­hets­full når Adres­sa spør om det er sam­ta­ler på gang med Start.

– Vi ser selv­føl­ge­lig på om det kan va­ere gode spil­le­re som pas­ser inn hos oss. Om de kom­mer fra Start el­ler and­re ste­der, spil­ler ikke så stor rol­le for oss, men det er klart det er let­te­re å få en som bor 25 mi­nut­ter unna til å spil­le i Grim­stad enn en som bor et helt an­net sted i lan­det, sier han.

Ja­kob­sen vil ikke si om det er aktuelt å for­hø­re seg om Starts fo­trap­pe indre­lø­per Tho­mas Zer­nichow igjen nå.

– Vi kom­men­te­rer ald­ri en­kelt­spil­le­re. Det er kje­de­lig, men det er sånn vi gjør det, sier han.

Kart­leg­ger spil­le­re

Ja­kob­sen har de sis­te da­ge­ne va­ert i Mar­bel­la i Spa­nia for å kik­ke på mu­li­ge ste­der for tre­nings­leir på ny­året. De nors­ke klub­be­ne går nem­lig bort fra sitt mange­åri­ge til­holds­sted på La Man­ga, og da har val­get falt på Mar­bel­la i ste­det.

Jervs dag­li­ge le­der for­tel­ler at klub­ben nå er in­ne i en kart­leg­gings­fase i ar­bei­det med å fin­ne nye spil­le­re.

– Der job­ber vi med å kart­leg­ge kan­di­da­ter, og da er det det sports­li­ge ap­pa­ra­tet som vur­de­rer de sports­lig. Hvis de fin­ner noen som pas­ser inn, kan det bli aktuelt å gå vi­de­re. Der har det på­gått pro­ses­ser en stund, sier han.

– Har de­re noe mål om når stal­len skal va­ere satt?

– Alle øns­ker det så fort som mu­lig, men det må også ford­re at du får de spil­ler­ne du øns­ker, og at det pas­ser i vår øko­no­mi. Det kan gjer­ne skje fort, men det vik­tigs­te er at det skjer rik­tig, sier Ja­kob­sen.

FOTO: JA­NICKE YT­TER­VIK

UTSKIFTNING: Jerv-stal­len vil se helt an­ner­le­des ut ved se­song­start 2018 enn den gjor­de før årets se­song. Her er Ul­rik Ber­glann i ak­sjon i se­son­gens sis­te kamp mot Florø.

FOTO: JAN SKAREGRØM

START: Start og Jerv møt­tes i se­rie­sam­men­heng i år, og la­get fra vest vant beg­ge opp­gjø­re­ne. Her fra Sør are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.