Nå skal E18bom­men ned

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

Det in­gen som

kom­mer til å pro­te­ste­re mot at bom­punk­tet ved Troll­da­len blir de­mon­tert og for­svin­ner fra 15. januar, slik fyl­kes­råd­man­nen in­for­me­rer om i et inn­legg i da­gens Adres­sa. Bom­pen­ger har va­ert upo­pu­la­ert her i lan­det si­den grind­gut­tens tid.

Li­ke­vel er et

spleise­lag mel­lom det of­fent­li­ge og bru­ker­ne nød­ven­dig i vårt po­li­tis­ke land­skap. Det er bare Frem­skritts­par­ti­et som øns­ker å fjer­ne alle bom­av­gif­ter, men ett sted må pen­ge­ne kom­me fra når nye vei­er skal byg­ges. Al­ter­na­ti­vet er at man tar hele be­lø­pet over skatte­sed­de­len, noe som gjør at de som ver­ken har bil el­ler bru­ker de ak­tu­el­le strek­nin­ge­ne, må pun­ge ut mer, mens de som kjø­rer bil mye slip­per ri­me­li­ge­re unna enn i dag.

Det er et

sunt prin­sipp at både bru­ker og for­uren­ser tar en stør­re del av reg­nin­gen. Nå vil en­kel­te hev­de at det­te al­le­re­de er fi­nan­siert gjen­nom bil- og vei­av­gif­ter, men skal en bi­list som kjø­rer lite be­ta­le det sam­me som en som bru­ker nye fire­felts­vei­er hyp­pig? Det po­li­tis­ke fler­tal­let me­ner alt­så nei.

Uten bom­fi­nan­sie­ring vil­le

det ikke blitt noen fire­felts vei mel­lom Grim­stad og Dyre­par­ken. Da vil det hel­ler ikke bli noen mo­tor­vei fra Grim­stad til Aren­dal. Man er nødt til å ori­en­te­re seg in­nen­for de po­li­tis­ke ram­me­ne som fin­nes, skal re­gio­nen få til sto­re in­ves­te­rin­ger til vei. Men nå gle­der vi oss over at bom­av­gif­te­ne i Troll­da­len, Lil­le­sand og Broke­lands­heia for­svin­ner. For snart kom­mer en ny bom mel­lom Tvede­strand og Aren­dal.

BOMAVGIFT: Snart er det­te his­to­rie på mo­tor­vei­en mel­lom Kris­tian­sand og Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.