re­li­giø­se MØTER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

FRELSESARMEEN: I kveld er det Ukens Fest. Vi får be­søk av Liv Gjer­stad som hol­der an­dakt og for­tel­ler om Brygge­ka­pel­let. Kvel­dens inn­tekt går til ar­bei­det der. Som van­lig blir det be­vert­ning og ut­lod­ning. So­lo­sang ved Odd­var Lille­ås, trekk­spill ved Per Ol­sen. El­lers med­vir­ker ma­jor Thor Nar­ve Kvist. Hjer­te­lig vel­kom­men på Frelsesarmeen. FRIKIRKEN: VEL­KOM­MEN til Ung Puls sam­ling, for og av ung­dom­mer, lør­dag kveld. Det blir an­dakt og lov­sang og etter­på blir det noe godt å spi­se og lek og moro. Sig­mund Sandå­ker ta­ler og Knut Ola Top­land for­tel­ler fra mi­sjons­ar­bei­det i Ja­pan. Alle ung­dom­mer fra 8. klas­se og opp­over er hjer­te­lig vel­kom­men!

SØNDAG

FILADELFIA: På søn­da­gens for­mid­dag ta­ler Michel Ri­vas, som er med­pas­tor i Filadelfia Pinse­me­nig­het i Kris­tian­sand. Me­nig­he­tens san­ge­re del­tar. Det blir søn­dags­sko­le for bar­na, og kirke­kaf­fe et­ter mø­tet. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men! FRIKIRKEN: VEL­KOM­MEN til mi­sjons guds­tje­nes­te og idag er det pas­tor Knut Hel­ge Høy­land som ta­ler over te­ma­et MISJON OG VI­SJON. Det er SR og Regn­bue­lan­det for bar­na. Et­ter guds­tje­nes­ten er du vel­kom­men til kirke­kaf­fe.

NORKIRKEN: SØNDAG for­mid­dag er det fa­mi­lie­guds­tje­nes­te. Ung­doms­pas­tor Mor­ten Høie og ett­åring Ran­di Stop­le har an­svar for både tale, sang og mu­sikk. I til­legg blir det sang av barne­ko­ret «Sprell». Og et­ter guds­tje­nes­ten er det god tid til so­si­alt sam­va­er. Vel­kom­men i Norkirken. b RED­DAL FORSAMLINGSHUS: I for­mid­dag blir det møte på for­sam­lings­hu­set med for­kyn­ner As­bjørn Veg­ge som ta­ler. Han har va­ert mi­sjo­na­er i fle­re land i Afri­ka for Mi­sjons­sam­ban­det i man­ge år, men bor nå for ti­den i Søg­ne. Se an­non­se på tors­dag! Kol­lekt. Vel­kom­men!

b NLM MISJONSSALEN: Søndag for­mid­dag blir det fa­mi­lie­møte i Misjonssalen. Et­ter mø­tet blir det ser­vert en en­kel mid­dag. Se an­non­se i lør­dags­avi­sa. b BETANIA MENIGHETSSENTER: Det er for­mid­dags­møte med natt­verd der Ar­ve Baek­kel­und ta­ler. Lov­sang, søn­dags­sko­le, bi­bel­klas­se og kirke­kaf­fe – va­er vel­kom­men! b GRIM­STAD MISJONSKIRKE: Den­ne søn­da­gen blir det Touch­point-guds­tje­nes­te for alle. Touch­point Nor­ge ar­ran­ge­rer den­ne hel­gen en fes­ti­val for stu­den­ter og unge voks­ne i Grim­stad misjonskirke, der vi­sjo­nen er å in­spi­re­re og ut­rus­te unge til kris­tent ar­beid over hele Nor­ge. Te­ma­et for fes­ti­va­len er «Unik!», og den­ne søndag for­mid­da­gen skal vi alle få del­ta på en guds­tje­nes­te i Touch­point sin regi. Det er barne­kir­ke og B-twe­ens FOKUS. Etter­på blir det salg av pøl­ser i brød. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!

MAN­DAG

b MAN­DAG KVELD blir det an­dakt ved Frelsesarmeen på Fri­voll­tun 2. og 3. eta­sje. Sang og mu­sikk.

b FILADELFIA: DET blir fel­les­kris­te­lig manns­møte i Filadelfia på kvel­den. Tor In­ge inn­le­der til sam­ta­le med te­ma­et «Manns­rol­len». Alle er hjer­te­lig vel­kom­men! b BETANIA MENIGHETSSENTER: Vi har an­sva­ret for an­dak­ten på Berge­tun. b FRIKIRKEN: INSTITUSJONS AN­DAKT på Ber­ge Gård, vel­kom­men til alle.

TIRSDAG

b BETANIA MENIGHETSSENTER: Tid­lig bønn og mor­gen­kaf­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.