Får nye ven­ti­la­sjons­an­legg på Fri­voll­tun

Her er de fles­te nye in­ves­te­rin­ge­ne råd­man­nen har fun­net pen­ger til nes­te år el­ler i lø­pet av hand­lings­pro­gram­pe­rio­den.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karlsen kje­til@gat.no

• Ut­skif­ting av ven­ti­la­sjons­an­legg på Fri­voll­tun (16,3 mill.) og til­pas­ning av byg­nings­mas­sen for de­mens­pa­si­en­ter (700.000). • Nytt data­kurs­rom for IKT på Dømme­s­moen (to­tal ram­me 250.000 kro­ner). • Ut­skif­ting av data­ma­ski­ner i helse og om­sorg (to­tal ram­me 1,5 mil­lio­ner kro­ner) • 15 nye el-bi­ler med op­sjon på 15 til (12 mil­lio­ner kro­ner). • Opp­gra­de­re Berge­tun HDO på Ber­ge Gård til ri­skiko­kla­se 6 (600.000). • Over­ris­lings­an­legg på Fevik­tun (3 mill.). Sju nye ga­ra­sje­plas­ser på Fevik­tun (600.000). • Opp­gra­de­ring av St­or­ga­ten 51 til ri­siko­klas­se 6 (1,2 mill.). • Ny trak­tor til Jobb­sen­tra­len (400.000). • Til­bygg/per­so­nal­base i Tønne­volds­gate 19B (900.000). • Til­bygg på Land­vik­tun 7 (550.000). • Nytt inn­gangs­par­ti, foaje og scene­inn­gang i Grim­stad kul­tur­hus (500.000), nytt lyd-/ akus­tikk­an­legg i Pan i (5 mill.). • Ut­vi­de søp­pel­bu ved Jap­pa sko­le (100.000). • For­pro­sjek­te­ring av skole­pak­ke tre og in­ves­te­ring til skole­bygg (22 mill.), ny svømme­hall (73 mill.), ny fa­sa­de på gam­mel del av Land­vik sko­le (2 mill.). •Opp­gra­de­rekan­ti­na på Kva­li­fi­se­ring s tje­nes­ten (250.000). • Ut­vi­del­se og opp­gra­de­ring av St­or­ga­ten barne­hage (9 mill.) gang- og syk­kel­vei Øs­ter­hus­mo­nen (1,5 mill.). •Ny fei­e­bil (3,5 mill .), ny mo­tor­brann­sprøy­te på brann­ve­se­nets til­hen­ger (200.000). • Ut­skif­ting av flyte­bryg­ge på pir 3 i sen­trum (1,1 mill.), ut­skif­ting av flyte­bryg­ge i Saule­bukt (1,9 mill.). •Enøk­in­ves­te­rin­ger etter­energi­mer­king (20,4 mill .). • Re­gu­le­rings­plan for frem­ti­dig bruk av Ekelun­den (300.000). • To­tal re­no­ve­ring av be­søks­toa­let­te­ne på råd­hu­set (750.000). • Opp­rus­ting av Tor­vet (10,5 mill.). • For­pro­sjekt til ut­vik­ling av in­du­stri­tom­ta/brann­sta­sjo­nen (1 mill.). •Ut­bed­rin­ga v Soren­skri­ver­går­den (5 mill .).

ARKIVFOTO

BED­RE LUFT: Her på Fri­voll­tun vil det bli bed­re luft med nytt ven­ti­la­sjon­an­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.